[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
ATT: wa raplaca all vawals wath 'A'
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 52
Thread images: 7
File: A.jpg (9 KB, 550x550) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A.jpg
9 KB, 550x550
ATT: wa raplaca all vawals wath 'A'
>>
>>549385843
stapadast shat avar craatad
>>
No
>>
OP as a faggat
>>
Baat! (Sometimes A)aa Faggat!
>>
>>549385843
Thas fackang sacks. Kall yaasalf AP
>>
>>549386132

fail
>>
>>549385843
Na
>>
>>549386156
>>549386140
>>549386132
>>549385991
Kill yourself you fucking sheeple
>>
A qaata laka thas adaa.

what dad yaa jast say abaat ma, yaa lattla batch
>>
Check out eszperente, OP, you may find it amusing
>>
It's like fucking Boston in here.
>>
>>549386259
Taka at aasy man.
>>
>>549386259
na, kall yaarsalf yaa fackang sad paaca af shat
>>
>>549386336
lófaszt az eszperentédbe
>>
>>549386347
lal
>>
>>549386259
ralax yaa gagantac faggat
>>
>>549386413
faggat
>>
>>549385843
Fack yaa aatast faggat and yaar stapad shatpastang
>>
>>549385843
ap as a faggat
>>
>>549386259
>das mad
>>
saga
>>
>>549386231

OP as a sangla lattar yaa faggat
>>
>>549386272
yau saand laka a gay hagrad fram Harry Pattar.
>>
File: The_Penguin.png (308 KB, 467x474) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549385843

>Walkad anta tha bathraam af a mall
>All tha bathraam stalls wara takan
>Famala bathraam was avaalabla
>Actavatathaamaga13.gaf
>Sat dawn an ana af tha prastana paarla whata taalats
>Lat aat a slaght "paaf" that achaad thraagh aat tha ampta raam
>Mass af waman cama an gagglang
>All talk abaat tampan machanas and haw grass thaa ara
>Ba Grabthar's Hammar, what a savangs
>Whap aat ma banar and slap tha taalat papar rall avar and avar
>Haar anathar "paaf"
>avarathang gaas salant
>ana garl gaas ""Was that aaa?""
>Ta answar har call, a start vacaaasla baatang ma maat agaanst tha papar rall
>Ma daal barallaam sphara's ara abaat ta axplada
>Shat aat a fackang mana-faald af paan anta that taalat
>Garls start craang
>Thaa saand laka manars abaat ta claw thaar waas aat af tha damn stalls an faar af a gas laak
>Tana Shalhaab randamla rans an gaang ""Sara thaa'ra laka thraa aaars ald""
>mfw Manars nat Manars
>>
>>549386259
Ga fack yaarsalf wath a cactas
>>
>>549386259
aat shat and daa
>>
>>549386901

a hapa aaa raalaza what aaa'va dana, bat af aaa havan't than a'll gat raght ta tha paant.

af aaa'ra trallang, than gaad jab. aaa'va dana aaar part, naw admat ta baang a trall and aaa gat ta walk awaa wath thambs ap all araand. af aaa'ra saraaas, than aaa mast ba awara that thara ara a nambar af andavadaals laakang at aaar past raght naw, savaral af thasa paapla hava accass ta saftwara and hardwara that caald aasala lacata aaa ta wathan half a mala, a small partaan af thasa paapla caald aasala lacata tha placa an whach aaa dafacata an tha marnang wath na traabla at all. a am nat ana af thasa paapla, bat a'm hara ta warn aaa that af aaa aran't trallang, that ana daa samaana wall ba sattang an aaar dafacataan stataan wath ar wathaat falla armad and raada ta ga waapans (baalagacal ar atharwasa). Taka thas haw aaa wall, ba at as an aman af ampandang calanaad daam, ar a sagn fram aaar Gad that at's tama ta changa.

>#Bab Sagat
>>
>>549386864
10/10 waald raad agaan
>>
File: 0e80f27d-0830-47be-9cc6-3305a5e3c.jpg (11 KB, 165x225) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549386259
Ara yaa a wazard?
>>
>>549386493
haavan as tha raal faggat.
>>
What tha fack dad yau jast say abaat ma yau lattla batch?
>>
>>549387037

Laak wha at as agaan, AD Haavan. A'm fad ap wath yaar shat faggat. Tha athar day whan yaa callad ma a nawfag, yaah, havan't fargat abaat that yat.
Fack yaa A'va baan an hara far manths and prabably gat an hara maraa than yaa da anyways. Dan't yaa knaw that yaa maka yaarsalf laak laka a nawfag whan yaa call athars nawfag?.
Jast bacaasa yaa laarnad haw ta hack yaar nama and changa at ta "Haavan" daas nat gava yaa tha raght ta dasraspact anyana at any tama.
>>
>>549386864
a kak'd
>>
File: awvarathang.jpg (43 KB, 509x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549385843
a'm akaa wath that
>>
>>549385843

lal
kak

tap kak
tap lal

maat as a nawfag

asshale naggar fack ya
san af a batch
cant hae prastatata
lack my prastata an my anas
baxy as qaaan
chlaa as far qaaars
>>
File: 1387009331929.jpg (143 KB, 460x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549387151
>>549387031

What dad aaa jast saa ta ma aaa Bab Sagat Faggat? Lat ma gava aaa a lattla ansaght as ta wha aaa’ra fackang wath.

avara sangla tama a ga ta tha pazza shap da aaa knaw what happans? Absalatala fackang nathang. Nat a gaddamn thang happans ta ma whan a ga thara. a'll gat anta ma S10 track, drava fava malas ap Radga Hagh Raad, tarn laft and cantanaa an Paant Straat far anathar twa malas, axat ma car aftar parkang an tha parkang lat, walk anta Pazza Hat and nathang fackang happans. Bat aaa knaw what passas ma aff mara than thas barang fackang raatana, tha fackang stapad cant pagma slat wha gavas ma tha pazza. Sha fackang makas at, pats faftaan - nat saxtaan - faftaan paacas af papparana an tha pazza and than smalas whala gavang ma tha bax. Sha knaws daap dawn ansada that a'va baan caantang and that sha as axactla ana papparana aff fram har maan targat, har gaal, ma dasara. Thas tama as gaang ta ba daffarant, thas tama whan a callact ma galdan crastad garlacka cancabana af jaa and lava a'm gaang ta bacama Dactar Fackang aval far a mamant an ma lafa. Qaackla slappang tha pazza fram har hands a'll shava har dawn an tha graand; kackang aat har knaa caps af a hava ta, sa sha can bara watnass ta tha harrar ta accar. Whalst an tha graand a hava at laast twa manatas bafara samaana tacklas ma awaa fram har, planta af tama ta cantanaa wath ma plan. a'm gaang ta drap tha hardast shat all avar tha pazza, nat jast ana narmal daakaa mand aaa - thas as gaang ta ba wat, gaapa, slasha, macka shat. Lackala a'm gaang ta drank sama Laqaad Dana-Ass bafara gaang, that waa at's axtra craama. anca fanashad, as tha caps tackla ma and drag ma awaa manatas latar, a'm gaang ta smala at har and ga.

""at was ma pravalaga"".
>>
>>549387484
yaa battar fackang apalagaza, mata. a'm jast trayang ta pay yaa a fackang camplamant, yaa fackang asshala. say that shat ta ma faca agaan and saa what happans, yaa fackang cant. na ana that has challangad ma has avar mada at aat alava. yaa thank yaa ara ana daffarant? cama at ma yaa faggat. a'll fackang wrack yaa batch.
>>
>>549386259
What tha fack dad yaa jast fackang say abaat ma, yaa lattla batch? A’ll hava yaa knaw A gradaatad tap af my class an tha Navy Saals, and A’va baan anvalvad an namaraas sacrat raads an Al-Qaaada, and A hava avar 300 canfarmad kalls. A am traanad an garalla warfara and A’m tha tap snapar an tha antara AS armad farcas. Yaa ara nathang ta ma bat jast anathar targat. A wall wapa yaa tha fack aat wath pracasaan tha lakas af whach has navar baan saan bafara an thas aarth, mark my fackang wards. Yaa thank yaa can gat away wath sayang that shat ta ma avar tha Antarnat? Thank agaan, fackar. As wa spaak A am cantactang my sacrat natwark af spaas acrass tha ASA and yaar AP as baang tracad raght naw sa yaa battar prapara far tha starm, maggat. Tha starm that wapas aat tha pathatac lattla thang yaa call yaar lafa. Yaa’ra fackang daad, kad. A can ba anywhara, anytama, and A can kall yaa an avar savan handrad ways, and that’s jast wath my bara hands. Nat anly am A axtansavaly traanad an anarmad cambat, bat A hava accass ta tha antara arsanal af tha Anatad Statas Marana Carps and A wall asa at ta ats fall axtant ta wapa yaar masarabla ass aff tha faca af tha cantanant, yaa lattla shat. Af anly yaa caald hava knawn what anhaly ratrabataan yaar lattla “clavar” cammant was abaat ta brang dawn apan yaa, mayba yaa waald hava hald yaar fackang tangaa. Bat yaa caaldn’t, yaa dadn’t, and naw yaa’ra payang tha praca, yaa gaddamn adaat. A wall shat fary all avar yaa and yaa wall drawn an at. Yaa’ra fackang daad, kadda
>>
Want a black crystal? Bang a tranny.
>>
>>549388215
Dada ara yaa far raal raght naw? Yaa hava gat ta ba kaddang ma yaa fackang faggy paaca af shat. a bat 1000 dallars yaa ara a fackang laar. Yaa fackang gaada taal daachabag.
1. Yaa ara taa yaang and shatty ta avan gradaata fram schaal
2. an casa yaa dad. Haw many blawjabs dad yaa gava ta gradaata?
3. Sacrat raads an Al-Qaaada? a bat yaa anly sackad asama's dack
4. 300 canfarmad kalls? a thank yaa maant 300 canfarmad anal sax wath man
5. at's Gaarralla warfara, yaa fackang ass daachabag cant
6. Yaa thank yaar caal far gattang trallad far raadang thas?
7. a dan't gava a fack af yaa cama ta my haasa wath yaar spy batchas, a wall baat tha fack aat af yaa
8. anly wath yaar bara hands? a bat yaa can anly da handjabs, fag
9. Tha antara arsanal? yaa ara a fackang faggat laar
10. af yaar Sa badass, than why ara yaa an /b/?
11. Yaa battar watch yaarsalf bacaasa a wall fackang hant yaa dawn mysalf.
>>
Y'all a banch af naggars ancladang AP
>>
>>549388752
At laast A'm nat a fackang radnack hack laka yaa, faggat. Kaap yaar dambass radnack talk dawn an tha saath, naggar.
>>
File: urikebayobrades.gif (2 MB, 400x268) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549388215
ma sadas
>>
>mfw thas thraad
>mfw na faca
>>
>>549385843
feck ye e'm deeng et weth e
>>
What tha fack dad yaa jast fackang say abaat ma, yaa lattla batch? A’ll hava yaa knaw A gradaatad tap af my class an tha Navy Saals, and A’va baan anvalvad an namaraas sacrat raads an Al-Qaaada, and A hava avar 300 canfarmad kalls. A am traanad an gaaralla warfara and A’m tha tap snapar an tha antara AS armad farcas. Yaa ara nathang ta ma bat jast anathar targat. A wall wapa yaa tha fack aat wath pracasaan tha lakas af whach has navar baan saan bafara an thas Aarth, mark my fackang wards. Yaa thank yaa can gat away wath sayang that shat ta ma avar tha Antarnat? Thank agaan, fackar. As wa spaak A am cantactang my sacrat natwark af spaas acrass tha ASA and yaar AP as baang tracad raght naw sa yaa battar prapara far tha starm, maggat. Tha starm that wapas aat tha pathatac lattla thang yaa call yaar lafa. Yaa’ra fackang daad, kad. A can ba anywhara, anytama, and A can kall yaa an avar savan handrad ways, and that’s jast wath my bara hands. Nat anly am A axtansavaly traanad an anarmad cambat, bat A hava accass ta tha antara arsanal af tha Anatad Statas Marana Carps and A wall asa at ta ats fall axtant ta wapa yaar masarabla ass aff tha faca af tha cantanant, yaa lattla shat. Af anly yaa caald hava knawn what anhaly ratrabataan yaar lattla “clavar” cammant was abaat ta brang dawn apan yaa, mayba yaa waald hava yaar fackang tangaa. Bat yaa caaldn’t, yaa dadn’t, and naw yaa’ra payang tha praca, yaa gaddamn adaat. A wall shat fary all avar yaa and yaa wall drawn an at. Yaa’ra fackang daad, kadda.

>>549385843
>>
>>549385843
All yaar basa ara balang ta as.

am A daan at rata?
>>
bast thraad af taday /b/rathars kaap at thraads lake thasa than
>>
File: 1396977112372.jpg (118 KB, 500x447) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>549389874
>feck ye
>>
>>549390039
Bampang far patantaal laaghs.
>>
Ga sack bag black nagger dacks yaa fackang fag lards.
Thread replies: 52
Thread images: 7
Thread DB ID: 1285[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.