[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
PLS HELP. POLAND
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 201
Thread images: 141
PLS HELP. POLAND
>>
Yep. Im from Poland.The power to censor the internet and media HELP!
>>
>>552016000
nie zesraj sie
>>
>>552016000
muh democracy
nie by?o nie ma i nie b?dzie
>>
>>552016000
Poor Poland... First you can't into space now you can't into democracys....

WHEN WILL THE STRUGGLE END?
>>
>>552018164
not our fault, our politicians are trying too hard to imitate usa
>>
>>552016000
Guten Tag kleine Polen...

>trips
>>
File: 1403078273895.png (1 MB, 1366x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1403078273895.png
1 MB, 1366x768
>>
>>552016000
Po przeczytaniu komentarzy gimbokuców móg?bym przypuszcza?, ?e to jest na serio
Ale patrz?c na ilos? b??dów w tym manifescie podejrzewam, ?e to jednak dla beki
>Poland need
>loosing
>to weak
Jak to z tym jest OP?
>>
File: hermol.jpg (36 KB, 510x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hermol.jpg
36 KB, 510x378
>>552018164
>>
>>552018752
rak
>>
File: 1.jpg (537 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
537 KB, 778x1100
>>
File: 2.jpg (431 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
431 KB, 778x1100
>>
File: 3.jpg (513 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
513 KB, 778x1100
>>
File: 4.jpg (504 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
504 KB, 778x1100
>>
File: 5.jpg (506 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
506 KB, 778x1100
>>
File: 6.jpg (508 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
508 KB, 778x1100
>>552019518
Anybody?
>>
>>552019614
Yes
>>
File: 7.jpg (486 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
486 KB, 778x1100
>>552019649
Will continue.
>>
File: 1400911034853.gif (2 MB, 352x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>552019614
>lurking
>fapping
>thank you
>pls cont
>>
File: germany.jpg (112 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germany.jpg
112 KB, 500x500
shh. no vorries.
Will be of helpings
>>
File: 8.jpg (471 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
471 KB, 778x1100
>>552019705
>>
File: 9.jpg (412 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
412 KB, 778x1100
>>552019791
>>
File: 127888515349.jpg (81 KB, 377x456) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127888515349.jpg
81 KB, 377x456
nawet tu kurwa ta jebana polityczn? srake musicie dawa?
bambo pro?ba kurwa?ma?
>>
File: 10.jpg (498 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
498 KB, 778x1100
>>552019846
>>
File: 11.jpg (502 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
502 KB, 778x1100
>>552019893
>>
fix your grammar, to moze ktos sie zainteresuje gimbusie
>>
File: 12.jpg (501 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
501 KB, 778x1100
>>552019937
>>
>>552016000
Mom nadzieja, ?e polskie ciuliki napocznom sie pra? mi?dzy sobom, jak na Ukrainie, i Niymcom udo sie zabra? Oberschlessien, jak Ruskom Krym. Dosy? mom ju? tych plontaj?cych sie po naszyj ziemiy jebanych goroli! Raus do Warszawy, ciule!
>>
File: 13.jpg (490 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
490 KB, 778x1100
>>552019987
>>
>>552016000
poland, kek
>>
File: 14.jpg (526 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
526 KB, 778x1100
>>552020027
>>
File: 15.jpg (466 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
466 KB, 778x1100
>>552020106
>>
File: 16.jpg (429 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
429 KB, 778x1100
>>552020162
Last one from that chapter. Post more?
>>
>>552020221
pls
>>
>>552020221
Go ahead anon
>>
>>552020221
>>
File: 1.jpg (570 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
570 KB, 778x1100
>>552020304
>>552020352
>>552020356
Ok, for you.
>>
File: 1364158601774.png (149 KB, 800x748) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364158601774.png
149 KB, 800x748
>>552016000

Oddajmy Polsk? do adopcji, co? :^]
>>
File: 2.jpg (504 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
504 KB, 778x1100
>>552020403
>>
File: 3.jpg (654 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
654 KB, 778x1100
>>552020463
>>
File: 4.jpg (604 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
604 KB, 778x1100
>>552020497
>>
https://www.youtube.com/watch?v=ToQ8PWYnu04
>>
File: 5.jpg (685 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
685 KB, 778x1100
>>552020546
>>
File: 6.jpg (744 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
744 KB, 778x1100
>>552020635
>>
File: 7.jpg (732 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
732 KB, 778x1100
>>552020682
>>
>>552016000
>democracy = freedom
>hurrrrr
>>
File: 8.jpg (697 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
697 KB, 778x1100
>>552020732
>>
File: 9.jpg (699 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
699 KB, 778x1100
>>552020774
>>
File: 10.jpg (711 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
711 KB, 778x1100
>>552020823
>>
>>552016000
Jak pisowcy wygraj? wybory to dopiero bedzie koniec demokracji
>>
File: 11.jpg (628 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
628 KB, 778x1100
>>552020869
>>
File: 12.jpg (700 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
700 KB, 778x1100
>>552020919
>>
File: 13.jpg (702 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
702 KB, 778x1100
>>552020976
>>
File: 14.jpg (684 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
684 KB, 778x1100
>>552021028
>>
File: 15.jpg (655 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
655 KB, 778x1100
>>552021079
>>
File: 16.jpg (566 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
566 KB, 778x1100
>>552021123
>>
File: 17.jpg (622 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17.jpg
622 KB, 778x1100
>>552021169
>>
File: 18.jpg (595 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18.jpg
595 KB, 778x1100
>>552021221
>>
Powinni ich wys?a? na ci??kie roboty do kamienio?omów. Banda nierobów i z?odziei. Nie jest im do??, ?e sami okradaj? Ojczyzn?, to jeszcze daj? innym okrada?. Wszyscy, którzy s? przy korycie, bez wyj?tku. Wi?kszo?? naszych patentów jest wyprzedawana za granic?, tak samo z inwestycjami i bankami.
>>
File: co_kurwa.jpg (35 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
co_kurwa.jpg
35 KB, 200x200
>>552016000
>>
>>552021221
and suddenly it's a fur comic
>>
File: 19.jpg (546 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19.jpg
546 KB, 778x1100
>>552021262
Last one, sorry guys.
>>
>>552016000
>te b??dy j?zykowe
wypierdalaj do szkoly smieciu
>>
File: w@t.gif (679 KB, 400x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
w@t.gif
679 KB, 400x300
>>552021262
wait... wat
>>
>>552021272
>/b/
>polityka
>>
File: Jozef_Pilsudski1.jpg (42 KB, 442x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jozef_Pilsudski1.jpg
42 KB, 442x660
Takiego cz?owieka nam trzeba.
>>
File: lonelyisland.jpg (2 KB, 125x67) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lonelyisland.jpg
2 KB, 125x67
WYPIERDALAC RUSKIE KOMUCHY.
PIS ALL DA WAY DONALD TUSK ROBI LODA PUTINOWI!
>>
>>552021306
what about the lumberjack?

wtf she just gonna leave him there?
>>
>>552021262
have you ever fucked someone that hard that they became a deer?
>>
File: 1376149505428.gif (847 KB, 250x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1376149505428.gif
847 KB, 250x200
>>552020883
>Jak pisowcy wygraj? wybory to dopiero bedzie koniec demokracji

Teraz to wygraj? na pewno. Podzi?kujmy pi?knie Polskim mediom. B^]
>>
>>552021440
Yup, she fuck everything and the leaves it. I should have started posting first comic instead. Do you want me t post it?
>>
>>552020403
It's amazing do you have more?
>>
>>552021587
what a bitch, and y sure
>>
File: MOOThelpME.jpg (53 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
MOOThelpME.jpg
53 KB, 500x375
SPAJDERMEN TRED IZ KOMING
JEBA? POLITYK? KURWA
>>
PiS gówno zrobi - to pierdoleni socjalisci i katole. Korwin ma jakies szanse, ale te? nie jest to pewne. Ruch narodowy to sami idioci. W sumie, to nie mamy wyboru.
>>
File: 1.jpg (197 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
197 KB, 700x990
>>552021620
There is also "part one".
>>
File: 2.jpg (324 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
324 KB, 700x990
>>552021785
>>
File: 3.jpg (277 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
277 KB, 700x990
>>552021843
>>
File: 4.jpg (283 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
283 KB, 700x990
>>552021927
>>
File: 5.jpg (301 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
301 KB, 700x990
>>552021967
>>
File: 6.jpg (251 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
251 KB, 700x990
>>552022012
>>
>>552021774
>korwin
Wykurwiaj gimbusie XD
>>
File: 7.jpg (168 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
168 KB, 700x990
>>552022061
>>
File: 8.jpg (281 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
281 KB, 700x990
>>552022128
>>
Misiu pysiu, nie jestem gimbusem.
>>
File: 9.jpg (244 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
244 KB, 700x990
>>552022182
>>
>>552016000
/int/ here, let's see if I can do this
>>>/int/25973533
>>
File: 10.jpg (288 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
288 KB, 700x990
>>552022245
>>
>>552022213
Dobra kucu, na jedno wychodzi, z tego si? wyrasta
>>
File: Help me bros.jpg (20 KB, 246x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Help me bros.jpg
20 KB, 246x205
>>552022213
Gimbus? That's an odd way to say spiderman thread
>>
>>552021774
>PiS gówno zrobi - to pierdoleni socjalisci i katole. Korwin ma jakies szanse, ale te? nie jest to pewne. Ruch narodowy to sami idioci. W sumie, to nie mamy wyboru.

Mediom wywala? wszystko do góry nogami jest ?atwo - jak PiS wygra, to b?d? sobie opluwa? tyrani? Jaros?awa w zaciszu swoich luksusowych redakcji, na sowitych pensyjkach i maj?c luksusowe warunki bytowe.

A zwyk?y obywatel który chce egzystowa? w jako takich warunkach?

A chuj z nim! B^]
>>
>>552022284
vilga tumblr com
always up to date
>>
>>552021543
dziwi mnie z kolei jak si? media odwracaj? od tuska
[spoiler]nocna zmiana znów?[/spoiler]
>>
File: 11.jpg (282 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
11.jpg
282 KB, 700x990
>>552022284
>>552022295
That is my thread.
>>552022330
I check it every week for new pages.
>>
File: 12.jpg (265 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12.jpg
265 KB, 700x990
>>552022440
>>
>>552022265
y'all niggers gonna have to explain this shit
>>
File: 13.jpg (284 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13.jpg
284 KB, 700x990
>>552022509
>>
File: 14.jpg (253 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14.jpg
253 KB, 700x990
>>552022556
>>
File: 15.jpg (296 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15.jpg
296 KB, 700x990
>>552022614
>>
File: 16.jpg (336 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
16.jpg
336 KB, 700x990
>>552022663
>>
File: 17.jpg (286 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
17.jpg
286 KB, 700x990
>>552022737
>>
File: 18.jpg (241 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
18.jpg
241 KB, 700x990
>>552022782
>>
File: 19.jpg (303 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
19.jpg
303 KB, 700x990
>>552022818
>>
>>552022737
Oh, mr that posts cummoner, do you know any other good polish porn comics/webcomics?
Stuff not from koko/tetempole and not from boli/lustboat.
>>
File: 20.jpg (266 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20.jpg
266 KB, 700x990
>>552022863
>>
>>552022361
>newfag
>>
File: 21.jpg (292 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
21.jpg
292 KB, 700x990
>>552022906
>>552022886
Sorry, don't know any other polish comics and most western webcomics are fur.
>>
File: 22.jpg (271 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
22.jpg
271 KB, 700x990
>>552023032
>>
File: 23.jpg (280 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
23.jpg
280 KB, 700x990
>>552023080
>>
File: 24.jpg (261 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
24.jpg
261 KB, 700x990
>>552023135
>>
File: 25.jpg (255 KB, 700x990) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
25.jpg
255 KB, 700x990
>>552023172
Last one.
>>
>>552023172
"Hey, let's assfinger the pilot!"
>>
POLSKA TO PIERDOLONE GOWNO KTORE POWINNO BYC ZAJEBANE W 1939

PS TO PRAWDA
>>
>>552023253
dzieki
>>
>>552022525

What is there to explain?

Post-German infrastructure influences how current voters live and decide on territories that once belonged to the Empire - what secret is there to that? :^]

Go back to whine on Stormfront about how vile Polacks benefit from Vaterland's soil.
>>
>>552023253
thank you sir
>>
File: Pap_demon3.jpg (325 KB, 1203x1658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Pap_demon3.jpg
325 KB, 1203x1658
JAN PEDA? DRUGI GWA?CI? MA?E DZIECI?TKA
>>
File: 128078075142.jpg (90 KB, 410x296) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128078075142.jpg
90 KB, 410x296
>>
>>552023314

>>>>Onet.pl
>>
>>552023332
nie ma za co
>>
File: 128717864956.jpg (7 KB, 160x191) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128717864956.jpg
7 KB, 160x191
TAK BY?O
>>
gnij? z wypoków itt
>>
Don't suport polish right-wing racist.
>>
>>
>>552016000
nasraj se do ryja opie
>>
File: 13633716818.jpg (37 KB, 527x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13633716818.jpg
37 KB, 527x693
>>
File: LeSHUFFLE.jpg (28 KB, 498x503) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
LeSHUFFLE.jpg
28 KB, 498x503
>>552023314
>>552023404
>>552023504

Self-hate is a bitch, isn't it? :^]

Ja kocham moj? ziemi? matczyn? niezale?nie od Kaczek czy Tfusków.
>>
File: 128701503043.jpg (42 KB, 500x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128701503043.jpg
42 KB, 500x520
POLAND HALT!
>>
File: xD.png (339 KB, 470x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
xD.png
339 KB, 470x600
POLAND?
>>
>>552023253
The imp won the witche's heart, and they rode off on a broom. Why can't we have real porn like this.
>>
File: 13667900796.jpg (129 KB, 600x638) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13667900796.jpg
129 KB, 600x638
>>552023653
>>
File: 133417042897.jpg (90 KB, 533x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133417042897.jpg
90 KB, 533x600
>>552023703
>>
File: 136679466486.jpg (214 KB, 393x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136679466486.jpg
214 KB, 393x500
>>552023703
>Kaczek czy Tfusków.
kurwa ?arty z nazwisk xD super poziom chuju
>>
File: cenzo10.jpg (53 KB, 500x449) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cenzo10.jpg
53 KB, 500x449
polish pope is peda? and he polish matki jeba?
>>
>>
>>552023754
I would watch hentai of it.
>>
File: 12793950881.jpg (86 KB, 440x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
12793950881.jpg
86 KB, 440x445
>>
>>
File: anonigimbus.png (223 KB, 498x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anonigimbus.png
223 KB, 498x357
>>
File: 135966170847.jpg (506 KB, 797x1106) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
135966170847.jpg
506 KB, 797x1106
>>
>>552023253
Tell me good sir. Where might this comic be found?
>>
File: 1394995417788802022.jpg (223 KB, 1000x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394995417788802022.jpg
223 KB, 1000x1000
>>552023794
>>
File: z12333368O.jpg (2 MB, 2362x3543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
z12333368O.jpg
2 MB, 2362x3543
NATIONAL MOVEMENT HANDSOM
>>
File: suchywarol.jpg (179 KB, 500x632) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suchywarol.jpg
179 KB, 500x632
For poo land only hope is a powerful ruler
>>
File: 136132718339.png (387 KB, 581x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136132718339.png
387 KB, 581x734
>>552023948
search in anus, that's a protip.
>>
>>
>>552023948
Check the website of the creator.
>>552022330
>>
I refuse to help illiterate pollocks
>>
File: old-man-strip-02.jpg (354 KB, 600x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
old-man-strip-02.jpg
354 KB, 600x900
Or an old, fit man that can provide for his family.
>>
File: papajew.gif (2 MB, 200x177) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papajew.gif
2 MB, 200x177
t. papysz
>>
File: 134125152428.jpg (32 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
134125152428.jpg
32 KB, 480x360
a Pole sleeping under cumrag
>>
File: 20130521112011uid1.jpg (446 KB, 700x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130521112011uid1.jpg
446 KB, 700x840
>>552024068
>>
File: a82.jpg (368 KB, 670x519) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a82.jpg
368 KB, 670x519
>>552023794
>>552023760
>>552023834
>>552023845
>>552023848

Gimnazjalisto mój drogi - odpal sobie Tibi?, bo widz?, ?e do 4-chana jeszcze nie doros?es. :)
>>
File: 256_normal.jpg (28 KB, 398x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
256_normal.jpg
28 KB, 398x471
>>
>>552024152
>sugerowanie, ?e 4chan to nie strona dla gimnazjalistów
>>
>>552024152
>dorosn?? do 4chana
>>
BOLISH ARMY STRONG
>>
File: onr.jpg (208 KB, 960x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
onr.jpg
208 KB, 960x905
Don't support polish racist.
Donald Tusk is good man.
>>
File: cenzo2.jpg (28 KB, 331x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cenzo2.jpg
28 KB, 331x500
>>552024152
>widzenie ró?nych id
>traktowanie jako jedn? osob?
>do 4szamba jeszcze nie doros?es

a srasz?
>>
File: 127404866575.jpg (47 KB, 457x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127404866575.jpg
47 KB, 457x600
NIGDY NIE MIA?EM LEPSZEGO BRZUCHA
>>
File: bandera peda?.jpg (54 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bandera peda?.jpg
54 KB, 320x240
>>552024152
To ty nie doros?es doi wojty?y

Oh wait

xD
>>
File: 5.jpg (18 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
18 KB, 480x360
>>552024152
Jak smiechlem xD
>>
>>
File: 127884143681.jpg (868 KB, 1048x838) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
127884143681.jpg
868 KB, 1048x838
WOJTY?A TO BY? GO??
>>
File: krab wojtyla.gif (826 KB, 280x221) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
krab wojtyla.gif
826 KB, 280x221
>>552024416
Wojty?a ty psie pierdolony, kutasie popie?uszki
>>
I FUCK MY DOG WHEN HE IS TAKING A SHIT
>>
>>552024152
>bo widz?, ?e do 4-chana jeszcze nie doros?es. :)
?O KURWA TRZYMAJCIE MNIE
forhen tylko dla doros?ych licealistów, którzy ju? nied?ugo nab?d? prawa wyborcze, a ju? teraz mog? dzielnie debatowa? na wa?kie tematy i chwali? kurwina
xD
xD xD

ty lurkujesz to gówno chocia? z rok? nawet nie pytam czy wiesz jaka jest ró?nica mi?dzy 4szambem sprzed 2010 a dzisiejszym
>>
no elo xD
>>
Polish soldiers trained to lick boots of Russian overlords.
>>
>>552024545
naprawiam gimsi??, bo cos nie wysz?a
xD
xD xD
>>
File: jan arnold.jpg (142 KB, 682x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jan arnold.jpg
142 KB, 682x482
Hehe guys did you know that Wojtyla in Polish means voy - warrior and tyla - back, therefore anus. So Vojtyla is Anal Warrior xD
>>
>>552024648
ale guwno, wale forhen i zepsute altznaczki
>>
>>552024582
Those are his boots retard.
>>
>>
Special forces trained to receive cum from lithuanian master race.
>>
File: rak wojtylak.jpg (156 KB, 960x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rak wojtylak.jpg
156 KB, 960x600
MODE DELETE IT
>>
File: 1362838960500.gif (2 MB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1362838960500.gif
2 MB, 400x400
>>552024152
czany powa?ny biznes xD
>>
>>
>>552024745
polaczki za duza bieda umyslowa zeby cos pisac poza onetem
>>
File: 9vKRGlJ.gif (855 KB, 338x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9vKRGlJ.gif
855 KB, 338x400
>>552024821
Yes was
>>
>>
File: smrut.png (37 KB, 142x178) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smrut.png
37 KB, 142x178
>>552024894
>>
czemu wszyscy polacy na szambie to s? takie wykopki?
>>
File: 02 - hg6nXaZ.jpg (419 KB, 2560x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
02 - hg6nXaZ.jpg
419 KB, 2560x1920
>>552024750
Yo momma's a retard.

HEIL HITLER! 14/88 BOLAND UBERMENSH
>>
File: 128536673124.jpg (233 KB, 750x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
128536673124.jpg
233 KB, 750x574
>>
>>552016000
aslo ta ilosc b??dów xD umiesz ty kurwa w ogóle cos po angielsku napisa? bez
>Poland need
kurwa poziom "poland can't into space"
>>
>>552024545
newfag
>>
File: korwin fuhrer.jpg (150 KB, 655x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
korwin fuhrer.jpg
150 KB, 655x900
>>552025086
Korvinism propaganda must spread all over the world
>>
>>552025141
>i'm to weak
>>
File: monster.jpg (11 KB, 261x163) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
monster.jpg
11 KB, 261x163
>>552025253
>>
>>552025253
i oczywiscie
>We are looing our democracy
co to kurwa w ogóle znaczy? xD luzujemy nasz? demokracj??
>>
File: papiez patriota.jpg (146 KB, 720x576) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
papiez patriota.jpg
146 KB, 720x576
>>552016000
Anunymaz plz help uz poor boland weak again we help u if we can sometime plz 'muricans we eaqt ur shit anywayz already
>>
File: 14012700659.png (807 KB, 592x672) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14012700659.png
807 KB, 592x672
>we be must secured the existense of you're peoples a the and futures of whites children's
>>
>>552025429
Pi?kne :D
>>
File: ozzy.jpg (187 KB, 968x1498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ozzy.jpg
187 KB, 968x1498
We had best musicans ewer plz help us muricans ;_;
>>
File: poland potatoes.jpg (211 KB, 968x871) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poland potatoes.jpg
211 KB, 968x871
>>
File: vatican vice.png (1 MB, 669x889) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
vatican vice.png
1 MB, 669x889
Pale Wapie?a
>>
>>
File: 136485859985.jpg (70 KB, 526x394) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
136485859985.jpg
70 KB, 526x394
>>552026102
WOJTY?A GDZIE MASZ FIUTA?!?!?!?!
>>
File: kapcza papy.jpg (25 KB, 291x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kapcza papy.jpg
25 KB, 291x239
>>552026414
Picrel to protip
Thread replies: 201
Thread images: 141
Thread DB ID: 2127



[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.