[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
nederdraad kankerdraad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 191
Thread images: 33
File: KankerDraad.jpg (82 KB, 1872x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KankerDraad.jpg
82 KB, 1872x1248
nederdraad kankerdraad

KANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKERKANKER
>>
Ah, school is al uit voor je?
>>
verzin eens iets nieuws..........
>>
>>584472699
nee verveel me op kankerstage
>>
>>584472791
kanker op
>>
>>584472882
Ga je verslag schrijven.
>>
>>584473028
goed idee, maar niet op vrijdag nigger
>>
>>584472913
precies... kanker OP..
>>
>>584473096
Doe iets nuttiger met je leven dan kankerdraden maken op /b/.
>>
laten we vooral geen plaatjes omhoogladen
>>
goedemiddag liefjessssss. 4chan is nu echt kut.
>>
>>584473458
Kanker goed idee
>>
>>584473638
>>
>>584473638
4chan is kankerleuk nu, niet zeiken kanker koreaan
>>
>>584473762
ja... kutzooi met geen ids joh. begrijp je elkaar toch niet meer. kutttttt
>>
File: 1418385082736.gif (2 MB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418385082736.gif
2 MB, 200x200
CAPTCHA IS KILL
>>
File: 1411238974619.jpg (34 KB, 473x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411238974619.jpg
34 KB, 473x357
>>
>>584473868
scheld me uit, i love it.
>>
>>584474241
ew
>>
fruitflieg
>>
File: 0k2vTQp.gif (2 MB, 380x272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0k2vTQp.gif
2 MB, 380x272
>>584473891
zoals het hoort
>>
https://www.youtube.com/watch?v=W4103z7bGYA
>>
>>584474241
Kanker Koreaan. Reageer op Kik.
>>
>>584474738
ff geen zin in kik en ander gezeik sorry, kut dag. wie ben je? ik ben wel op fb/app.
>>
>>584474982
henk de vries
>>
>>584475159
geen idee sorry. ik kom wel op kik whatever
>>
Twente hier.
>>
>>584475227
leuk he die id weg
nu is iedereen weer henk de vries
>>
>>584475331
nee, ik snap er zo geen zak van. kut4chan.

groetjes henk de vries
>>
tieten
>>
File: 1418327875161.jpg (44 KB, 282x278) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418327875161.jpg
44 KB, 282x278
>>584475681
mooi zo
>>
>>584475814
>geen bier
opgekankerd kutmarokkaan
>>
>>584475331
wat is er allemaal aan de hand?

gr henk de vries
>>
File: fzwBb.gif (697 KB, 292x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fzwBb.gif
697 KB, 292x247
>>584476447
/b/ is teruggekeerd naar oude glorie zonder captcha, id en iedereen is weer henk de vries.
>>
File: image.jpg (100 KB, 629x629) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
100 KB, 629x629
>>584476610
en de kankerdraad is weer dood

godverdomme
>>
>>584476610
nee, /b/ is weer kanker. dit is kanker.

groetjes henk de vries
>>
>>584477029
GOT-VER-DOMME
>>
Kanker moet 4 uur wachten voor een tering les.
>>
File: b.jpg (12 KB, 180x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b.jpg
12 KB, 180x198
>>584477092
>>
>>584477223
Ha kankernerd.
>onderminimumleeftijd&verbanning
>>
>>584477491
Euhm nee dat heet niet aan je 80% aanwezigheid komen en toets niet mogen maken.
>>
>>584477591
>mijngezichtwanneer een mbo'er dingen uitlegt
>mijngezichtwanneer ik geen gezicht heb
>>
>>584477591
nerd
>>
>>584477888
trips

/b/ leeft
>>
Das ist eine merkw├╝rdige Art Deutsch
>>
wat nederlanders nodig in een andere draad om americanen te trollen
>>584474992
>>
>>584478067
opkankeren teringmof
>>
>>584474241
Koreaan geef je kik maar.
>>
>>584478187
EEN VOLK EEN VADERLAND

Verover de Wereld kamaraaden
>>
>>584478331
harigeturk123
>>
>>584478187
Ameri"c"anen?
>>
>>584478402
fuck, typo, sorry. ameriKanen natuurlijk
>>
>>
>>584478331
waarom? -_-
>>
>>584478537
>Omdat verveel bui en inb4 bait
>>
Steen kan gewoon niet missen

https://www.youtube.com/watch?v=dQurHiyVPuQ
>>
>>584478331
Chrisjeb01
>>
File: 1356738507682.jpg (127 KB, 400x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1356738507682.jpg
127 KB, 400x320
>>584478734
>https://www.youtube.com/watch?v=dQurHiyVPuQ
>geen Kanker Talent
Wat is deze
>>
>>584478534
Fallout 4
>>
>>584478534
kankerlekker godverdomme
>>
Verdammte klompen
>>
>>584478972
verwijder dat
>>
>>584479009
lololololl
>>
File: 1404353114410.jpg (34 KB, 381x280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1404353114410.jpg
34 KB, 381x280
>>584478972
>>
>>584479009
Rekt
>>
>>584479009
uitgespeeld
>>
>>584479245
Draadje sterft uit
>>
File: 524.jpg (17 KB, 590x347) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
524.jpg
17 KB, 590x347
>>
Leiden rapporteert in
Ik heb net ritalin geklapt en nu sta ik strak
>>
File: kk.jpg (43 KB, 250x365) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kk.jpg
43 KB, 250x365
Jullie zijn een stelletje kanker debielen.
Allemaal.
Krijg kanker.
>>
File: 1414176198347.jpg (29 KB, 600x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414176198347.jpg
29 KB, 600x479
>>
>>584480177
Ferdi?
>>
>>584480690
Gino?
>>
>>584480903
Pol?
>>
>>584480690
Henk
>>
>>584473638
Jij bent zeker nieuw hier?
>>
File: 1366732357903.jpg (33 KB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1366732357903.jpg
33 KB, 250x250
>>584481470
Anita?
>>
>>584480177
Lekker rolstoelen
>>
nedersletten!
>>
korte posts
>kanker
>>
File: 111t1uh.jpg (38 KB, 369x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
111t1uh.jpg
38 KB, 369x511
>>
File: nedersley.png (494 KB, 1200x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nedersley.png
494 KB, 1200x800
nedersletje
>>
Alle Koreanen het land uit godverdomme.
>>
>>584482814
leuke shop. wie moet het voorstellen?
>>
>>584472424
JONGENS MIJN PAPA IS KOREAANS IK VIND DIT NIET LEUK!!!
>>
>>584482912
ik heb geen idee! maar niemand post wat
>>
>>584483103
post dan teminste geen shop
>>
wat is er met al die praat over koreanen dit is een NEDERdraad
>>
>>584483990
>IMPLYING DAT KOREANEN GEEN ERE-NEDERS ZIJN
>>
>>584484094
maak dan een koreadraad kankerdebiel
>>
kanker
>>
Ik wil jullie er bij deze even op attenderen dat jullie allemaal kankerlijers zijn.
>>
Ausfag here,

Kanker.

That is all.
>>
>>584485656
yes
>>
File: 1418226161695.gif (277 KB, 610x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418226161695.gif
277 KB, 610x862
kanker
>>
hoe komt het toch dat deze draden zo lang leven?
>>
>>584486775
Kanker
>>
>>584486775
omdat kanker nederlanders kanker geen kanker leven kanker hebben kanker
>>
>>584486979
Kanker
>>
>>584480455

Die vent had ook kanker, daarom was hij kaal
>>
53 kanker maar in deze kanker draad, moet wat aan gedaan worden.

KANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODENKANKERJODEN
>>
>>584487011
>>584487029
Kanker
>>
Kankerbump
>>
>>584486601
godverdetering
>>
>>584487088
>>584487110
Kanker
>>
>>584487136
kanker
>>
>>584487221
Kanker
>>
>>584487274
kanker
>>
>>584487312
Kanker
>>
>>
wat doen jullie homo's dit kanker weekend?
>>
>>584487359
>>584487367
Kanker
>>
File: 1418231128572.jpg (36 KB, 500x369) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418231128572.jpg
36 KB, 500x369
>>584487340
kanker
>>
MINDER MINDER MINDER
>>
>>584487367
Naar Project Hardcore
>>
>>584487367
eten
>>
>>584487427
Kanker
>>
>>584486601
ik sjrok
>>
>>584487440
>>584487466
>>584487469
>>584487474
Kanker
>>
>>584487466
nice!
>>584487469
lekker
>>584487413
kanker
>>
>>584487547
>>584487563
Kanker
>>
File: magicc.gif (490 KB, 350x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
magicc.gif
490 KB, 350x196
>>584486775
>>
023/020 hier trouwens

>>584487596
kanker
>>
>>584487606
>>584487630
Kanker
>>
>>584478436
domme kenkermongool
>>
File: eDtAt3j.gif (512 KB, 450x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eDtAt3j.gif
512 KB, 450x288
>>584487692
kanker
>>
>>584487692
>>584487751
Kanker
>>
>>584487804
>>584487751
>>584487656
>>584487630
>>584487606
>>584487596
KEEEEEEEEENKEEEEEEEEER
>>
Isreal of Palestina? Of allebei kanker?
>>
>>584487902
>>584487905
Kanker
>>
>>584487905
ga weg pls
>>
>>584487905
Real is van ons allemaal.

Kanker
>>
>>584487944
>>584487967
Kanker
>>
>>584487944
Ben al weg. Doei.
>>
>>584487905
oeps
>>
>>584488009
Kanker
>>
>>584488100
kanker
>>
File: baby.gif (223 KB, 220x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
baby.gif
223 KB, 220x200
kanker
>>
>>584488072
Kanker
>>
>>584488146
kanker
>>
>>584488146
>>584488154
Kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
Kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
kanker
>>
>>584488155
>>584488231
>>584488237
>>584488301
>>584488317
kanker
>>
>>584488155
>>584488155
>>584488231
>>584488237
>>584488301
kanker
>>
>>584488388
kanker
>>
>>584488457
kanker
>>
Kankernetjes
>>
Allemaal zelfdeflikkers hierzo?
>>
>>584488532
neuh, gewoon kanker
>>
File: 1418368695084.jpg (7 KB, 208x249) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1418368695084.jpg
7 KB, 208x249
Fijn KANKER weekend iedereen!
>>
File: god.jpg (54 KB, 398x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
god.jpg
54 KB, 398x480
kanker
>>
wil iemand mij vanavond neuken? groetjes een leuk koreaans meisje +_+ +_+ +_+ :p :p :p
>>
>>584488729
sorry, heb al plannen
>kanker
>>
maar wat nou als je kanker krijgt?
>kanker
>>
Kankerrrrrrrrdekankerrr
>>
>>584489070
dat is kanker
>>
voelt anaal genomen worden hetzelfde als moeten poepen?
>kanker
>>
Kankerweer
>>
>>584489070
Dat is kankerleuk
>>
File: poke.png (175 KB, 2282x2087) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
poke.png
175 KB, 2282x2087
>>584489198
inb4 kanker
>>
>>584488729
tieten of opkankeren
>>
>>584489198
nee :p
>>
>>584489436
hoe voelt het dan?
>kanker
>>
iemand interesse in een potje Call of Kanker: Advanced Kanker?
>>
File: 52464692.jpg (70 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
52464692.jpg
70 KB, 400x400
>>584489334
kanker
>>
>>584489498
als de lul eraan gaat doet het pijn (moet rekken). als hij begint te neuken voelt het vooral onaangenaam, maar geen pijn. als onaangenaam/pijn/slet zijn je ding is, is anaal voor jou. :p
>>
>>584475159
Henk de vries? zit jij toevallig op Outland eu?
>>
>>584489732
henk de vries is overal
>>
kanker lekker laten stromen jongens, we gaan kankerlekker, kankerfijn toch? KANKER
>>
>>584489665
hah. kanker. ervaring?
>>
Gaat is hoereneuken
>>
ik moet gaan, kankerfamiliebezoek
etentje omdat kankerzus jarig is.
>kanker
>>
>>584490024
ja
>>
>>584490115
da's kanker
een kankeravond toegewenst, kankervriend
>kanker
>>
>>584490172
haha, kanker.
>kanker
>>
>>584490206
mwa ik hou er wel van :p
>>
Aiai ben je hier vieze tyfushond?
>>
>>584489665
>hij heeft geen prostaat.
>>
>>584490631
sorry kan alleen van mijn perspectief vertellen en ik heb geen prostaat.
>>
>>584490779
Iedereen weet dat er geen meisjes op het internet zijn, dus dan is ie er uitgeknipt.
Waarom?
>>
>dvw turks
>dvw blonde Nederlandse neuken

voelt goed
>>
>>584490855
meisjes? wat zijn dat?
>kanker
>>
>>
>>584491143
ik haat 4chan en ik haat alle mensen op 4chan
waarom ben ik hier nog
>kanker
Thread replies: 191
Thread images: 33
Thread DB ID: 26140[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.