[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nog vingers verloren, landgenoten?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 151
Thread images: 62
File: Nederlandse vlag.jpg (82 KB, 1872x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederlandse vlag.jpg
82 KB, 1872x1248
Nog vingers verloren, landgenoten?
>>
kanker op
>>
waarom?
>>
>>589872534
CHECK EM
>>
kuthollanders
>>
>>
dubsss?
>>
koekoek jonge
>>
lets play some
>>
>>
This is now a dubs thread. start the rolling
>>
bowe is mad
>>
aids
>>
>>
bitches dont lie
>>
File: 1394526543784.jpg (122 KB, 460x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1394526543784.jpg
122 KB, 460x288
>>589872534
>>
heil hubert
>>
File: 6623948_962896c8.jpg (49 KB, 720x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6623948_962896c8.jpg
49 KB, 720x405
KUTZOOI
>>
ik snap er geen fuck vna
>>
suck a diek
>>
i luv oma plakband
>>
File: images.jpg (9 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
9 KB, 275x183
MOM GET THE CAMERA
>>
KUTZOOI
>>
>>589873393
newfag detected
>>
geen gekanker holland moet blanker
>>
dubzzzzzzzzzzz
>>
i have no dubz
>>
Heeft iemand nog Nederlandse sletten opgeslagen?
>>
dumpert represent xD xD xD epic xD
>>
jr
>>
File: 9de.jpg (47 KB, 597x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9de.jpg
47 KB, 597x600
>>
i want dubz xxx mij
>>
NO DUBS NO CRY
>>
>>589873600
>>
Dubs doen het nieuwehomo's
>>
2dubz4trips
>>
File: DC6We.png (550 KB, 683x514) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DC6We.png
550 KB, 683x514
>>
File: 55151778.jpg (189 KB, 500x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
55151778.jpg
189 KB, 500x597
>>
404 deze shizzle
>>
>>
komt die dubzzzzzz
>>
File: dat booty.png (437 KB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dat booty.png
437 KB, 640x360
>>
datas
>>
>>
File: hallo wie is daar.jpg (162 KB, 597x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hallo wie is daar.jpg
162 KB, 597x800
>>589874092
>>
komtieeeeee
>>
BY THE POWER OF PIETS WEERBERICHT I SUMMON DUBZ
>>
QUADZ CHECK EM
>>
>>589874410
>>589874485
>>
>>
File: images.jpg (10 KB, 245x205) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
10 KB, 245x205
>>
File: ep8j6.jpg (37 KB, 490x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ep8j6.jpg
37 KB, 490x326
>>
rick
>>
hallo
>>
File: hallocutie.jpg (116 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hallocutie.jpg
116 KB, 800x533
>>589874719
>>
>implying
>>
File: dfsfdsfsfs.jpg (8 KB, 293x172) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dfsfdsfsfs.jpg
8 KB, 293x172
>>
controleer ze
>>
dfsdfgsdfg
>>
dsfg
>>
deze dubs is awesome
>>
072 present
>>
>>589874966
nice
>>
>>589874966
nou het is je eindelijk gelukt kanker kneus
>>
File: drededddd.jpg (6 KB, 276x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
drededddd.jpg
6 KB, 276x183
>>589874966
>>589874966
>>
NEDERDRAADDERDRAADDERDRAAD
>>
File: verassing kontseks.jpg (117 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
verassing kontseks.jpg
117 KB, 800x533
>>589875033
>>
File: dubs.jpg (11 KB, 350x220) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dubs.jpg
11 KB, 350x220
>>589875177
>>589875100
>>589875033
>>589874966
voorspelling dubs regen
>>
>>589874966
>>589875033
>>589875100
>>589875177
kontseks is lekker
>>
ben kankerbrak man gister loesoe gegaan in de club chickies hier chickies daar. toet toet toeter
>>
File: 0511777802.jpg (384 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0511777802.jpg
384 KB, 500x750
>>
File: 0535395054.jpg (112 KB, 1100x733) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0535395054.jpg
112 KB, 1100x733
>>
>>589875654
kanker ranzig

ik snap echt niet hoe je dit opwindend kan vinden
>>
File: kike.png (82 KB, 300x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kike.png
82 KB, 300x203
>>
File: 2110(1).webm (3 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>589876207
>>
File: 0575961962.jpg (3 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0575961962.jpg
3 MB, 3264x2448
>>589876207
Snollebollekes
>>
File: shag.png (190 KB, 490x289) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shag.png
190 KB, 490x289
>>
File: 5735739_t.gif (70 KB, 200x32) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5735739_t.gif
70 KB, 200x32
>>
File: 0009816808.jpg (329 KB, 1152x1608) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0009816808.jpg
329 KB, 1152x1608
>>
File: 6.jpg (14 KB, 227x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6.jpg
14 KB, 227x462
>>
dubs get
>>
File: 3.jpg (36 KB, 385x473) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
36 KB, 385x473
>>589877922
trips get
>>
quints get
>>
File: 7.jpg (24 KB, 295x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
7.jpg
24 KB, 295x435
>>589878041
trips get
>>
dubs get.
>>
File: 8.jpg (25 KB, 338x438) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8.jpg
25 KB, 338x438
>>589878100
>evi get
>>
File: 51581451851.jpg (41 KB, 650x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
51581451851.jpg
41 KB, 650x330
Leiden rapporteert in met dubs
>>
dubs incoming.
>>
File: 10.jpg (60 KB, 309x469) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.jpg
60 KB, 309x469
>>589878159
Legolas rapporteert
>>
>>589877420
>that face at 0:12
I wouldn't have been able to cum either
>>
kanker dubs
>>
File: 9.jpg (35 KB, 404x482) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9.jpg
35 KB, 404x482
>>589878222
Kanker zieke trips hier een foto van evi
>>
>>589878159
Wanneer rot je nou eens op met dat kanker lelijke wijf.
>>
wie brengt me een kanker vloeitje voor kankerstaaf
>>
>>589878309
Je bent gewoon jaloers op haar uitstraling
>>
>>589872534
Norway sucks ass
>>
>>589878343
Kanker jij even lekker op.
>>
>>
>>589878487
Lekker kanker jij even op
>>
trips get.
>>
ayy lmao
>>
:)
>>
File: 5.jpg (26 KB, 318x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5.jpg
26 KB, 318x495
EVI IS LOVE, EVI IS LIFE.
>>
lel
>>
>>
File: chocolademelkvol.jpg (9 KB, 360x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chocolademelkvol.jpg
9 KB, 360x360
let even op a.u.b.
>>
File: 1.jpg (44 KB, 512x515) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
44 KB, 512x515
>QUADS GET
>>
File: 2.jpg (93 KB, 326x842) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
93 KB, 326x842
>>589878832
NU DAN
>>
>>
File: A3ZTgryCQAEcWsM.jpg (147 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A3ZTgryCQAEcWsM.jpg
147 KB, 768x1024
jongens laat me ff
>>
File: klaas.png (72 KB, 161x197) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
klaas.png
72 KB, 161x197
tegen mij?
>>
>>589878828
A fresh glass of diarhea.
Fucking foreigners. speak english.
>>
File: AhGgE3KCMAE576P.jpg (211 KB, 1024x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
AhGgE3KCMAE576P.jpg
211 KB, 1024x765
>>589878935
>>
File: A-u6yOkCIAAhOs-.jpg (94 KB, 1024x765) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A-u6yOkCIAAhOs-.jpg
94 KB, 1024x765
>>589878981
>>
File: A-Zx6RtCIAANxPR.jpg (129 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
A-Zx6RtCIAANxPR.jpg
129 KB, 768x1024
>>589879063
>>
File: Bc6L7MfIEAAFvUx.jpg (74 KB, 768x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bc6L7MfIEAAFvUx.jpg
74 KB, 768x1024
>>589879110
>>
>>589878962
kankerboef !
wahahaaaauw
>>
>>589878981
>>589879063
>>589879110
>>589879353
wat kan ik hiermee doen.
>>
BITCH
>>
>>589878977
>diarhea
Why don't you learn to spell first you disgusting faggot
>>
>>589879492

hey dat is mn zus
hoe kom je aan die foto
>>
File: Bg5fnWeIYAAt-A55f.jpg (121 KB, 764x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bg5fnWeIYAAt-A55f.jpg
121 KB, 764x1024
>>589879353
>>589879411
Mogelijkheden zijn oneindig
>>
>>589879635
Jij hebt geen kanker zus. Kanker Remy
>>
>>
File: BitF20SCIAACY7M.jpg (90 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BitF20SCIAACY7M.jpg
90 KB, 960x540
>>589879678
>>
>>589879678
stuur mij eens in een leuke richting.
>>
>>589879635
ze mag me
>>
>>589879772
hert
>>
File: Bj3EqfOIgAA3h1A.jpg (84 KB, 450x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Bj3EqfOIgAA3h1A.jpg
84 KB, 450x600
>>589879836
identiteit verifiëren bij poker websites, online betaalservices aanvragen van bepaalde abonnementen etc. Vooral met rekeningnummer erbij is het een feestje
>>
>>589879801
>die handtekening
>>
File: BTAPvVuIYAAPoqg.jpg (81 KB, 764x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BTAPvVuIYAAPoqg.jpg
81 KB, 764x1024
>>589880074
>>
Waar de fuck komen die foto's van Evi opeens vandaan?
>>
>>589880074
en als je dit doet hoe groot is de kans dat een week later de politie voor je deur staat?
>>
>>589879635
Wait, seriously? Proof!
>>
>>589875006
Kankeralkmaar
>>
>>589880226
>2015
>niet achter 7 proxies zitten
>>
>>589879063
Kleine pisnicht
>>
>>
File: BZMydq1IEAALAK7.jpg (123 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BZMydq1IEAALAK7.jpg
123 KB, 1024x768
>>589880195
Zo dat was het
>>
>>589880493
boef
>>
>>589880384
Ik ben geen computer whiz en zelfs al zou ik een proxy zoals tor gebruiken kunnen ze het gewoon alsnog naar mij traceren of niet ?
>>
>>
>>589880676
het is geen rocketscience
>>
>>589880676
>proxy zoals tor
Tor is geen proxy, als je het goed doet ben je niet te traceren. En de politie gaat echt niet je voordeur slopen voor zoiets hoor.
>>
>>589880013
wtf
>>
Wie is hier zo'n Anneke fan?
>>
>>589880957
wat
>>
Da, vindergoten stoy eto kowshka
>>
>>589881101
pizdec nahuj suka bljat
>>
>>589880957
de
>>
>>589880957
fuk
Thread replies: 151
Thread images: 62
Thread DB ID: 29987[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.