[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Hvad er Viborg mappen??
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 13
Thread images: 4
Hvad er Viborg mappen??
>>
Det er en mappe med intim billeder af piger fra Viborg som er blevet lagt på nettet, den er svær at finde...
>>
link?
>>
>>601603733
Svær at finde? rofl, den bliver posted mindst en gang om ugen på /b/. Bare nyhedssiderne der er dumme i låget.
>>
>>601605357
>>
En der har et link eller kan poste dem ?
>>
>>601605357
>>601605377
Jamen så dump dog
>>
>>601602744
volafile?
>>
>>601605501
Find dem da selv idiot, deres navne står på billederne, der er endda et par stykker af dem der har kommenteret på BT's opslag på facebook, send dem en privat besked og spørg om i ikke må få noget til at rykke den af til.
>>
Du da i godt humør hva?
At finde de få af pigeren hvis fornavn samt efternavn er skrevet er ikke så nemt når man ikke ved hvad man skal kigge efter...
Hvis du ikke vil dele så lad være -.-
>>
File: 1409684931206.jpg (63 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409684931206.jpg
63 KB, 600x800
Heil de sociale medier for at bringe det på banen igen (Y)!
>>
vel da vise hva du har ...
>>
>>601605735
en rigtig /b/ro
Thread replies: 13
Thread images: 4
Thread DB ID: 43347[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.