[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Norsk tråd? Joda norsk tråd.
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 219
Thread images: 86
File: 1424474360228.jpg (45 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424474360228.jpg
45 KB, 540x960
Norsk tråd? Joda norsk tråd.
>>
Hva sa hun når du screenshotta?
>>
>>601807954
ikke min. Lagra fra 4chan
>>
File: 1424475313455.jpg (102 KB, 540x542) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424475313455.jpg
102 KB, 540x542
poster det lille jeg har
>>
File: 1424474402549.jpg (64 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424474402549.jpg
64 KB, 640x960
ooooog det var alt.
>>
Steike gi meg flere kjerringer i bunad plex, tissen min har et behov du må ta ansvar for!
>>
>>601808647
Ikr. Det er det desverre alt jeg har. Forhåpentligvis kommer flere og hjelper til
>>
File: astrid n.jpg (17 KB, 480x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
astrid n.jpg
17 KB, 480x800
Har for det meste bare fra Rana/Nordland
>>
>>601808733
Det var ikke svaret jeg ville ha når jeg er på full stang men takk arnhild
>>
>>601807728
Do you Norwegian guys know how to get a down on his luck American dude a good job over there and a qt younger girlfriend who will appreciate him even trying to go to the gym even if he is a failure at it?
>>
noen som har noe fra akershus?
>>
>>601809430
so you're saying you want to become the average norwegian?
>>
File: 1410550740387.jpg (236 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410550740387.jpg
236 KB, 1600x1200
>>601809430
>appreciate him

Yeah... naw.... Norwegian girls are sexy as fuck and can usually pick whatever guy they want, so they don't really appreciate us.
>>
kristiansand anyone? om noen deler fra kristiansand contributer jeg også ;)
>>
File: 1424478269148.png (2 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424478269148.png
2 MB, 1080x1920
Fant en til! Var en idiot og postet i feil tråd.
inb4 newfag
>>
>>601809979
og da sier jeg igjen... Kjenner faktisk hun der
>>
File: 1423676918250.jpg (549 KB, 1200x805) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423676918250.jpg
549 KB, 1200x805
>>601809979
jævla Lia-fan
>>
>>601809979
Vafan gör du danskjävel?
>>
Fuck I love Norwegian chick threads.
>>
>>601810069
Har enda mer Lia, så bare si i fra, faggot.
>>
>>601810044
Fo realz? Har du noe mer?
>>
Vad kallar ni newfags på Norska? Nyhomse?
>>
>>601810308
Nyhomo her oppe i nord.
>>
>>601810264
nope. men det der er en av de bedre bildene jeg har sett av henne. Er IKKE verdt det
>>
File: norwegian-lesson.jpg (95 KB, 732x567) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norwegian-lesson.jpg
95 KB, 732x567
#NukeNorway Fuck FRP
>>
>>601810097
neimen der er du igjen
>>
>>601810393
Okreativa jävlar. Nybög ska det vara, annars är jag inte med.
>>
I don't know what you fuckers are saying, but I approve of this thread.
>>
>>601810446
Vi hängde i samma trådar, då måste man passa på
>>
Any of you Vikings got some snap names? I'm talking to a 9/10 Danish chick right now. Can't fucking comprehend why she's interested in me, but imma get dem titties.

Also - theory. The Vikings, when raiding Normandy and Brittania carried off the majority of the beautiful women they found in villages, thus dumping their gene pool full of beautiful genetics.
>>
>>601809534
LOL maybe ;)
>>601809564
Uhm I can't fault you but this is /b/ so I can't believe you either :P

>>601810069
omnom
>>
>>601810603
PS Lucky you!
>>
File: 1236134470030.gif (304 KB, 185x136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1236134470030.gif
304 KB, 185x136
>>601810308
>Er lærer på en ungdomsskole
>vært på /b/ siden 06
>hører 14-åringer kalle hverandre newfags i gangen
>mfw
>>
>>601810523
Ta og hold kjeften
>>
lurker
>>
>>601810603
Jeghedernanna is pretty cute, Danish girl.
>>
>>601810523
Skriv på norsk eller contribute!
>>
>>601810644
Feels mannen. Man snackar fan inte om /b/ IRL. Ge alla nybögar underkänt
>>
File: 1341883954435.gif (864 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1341883954435.gif
864 KB, 320x240
>>601810603
>mfw all the pretty women in the UK are descendants of rape victims from viking raids
>>
>>601810737
Doesn't exist. Typo?
>>
>>601810831
Fucking kek. You're so right I bet. Mostly the same for here in the states too though.
>>
File: 1424477915639.jpg (84 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424477915639.jpg
84 KB, 612x612
e mulig ho her e norsk. Tatt fra en anna norsk tråd en for en stund siden.
>>
File: image.jpg (57 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
57 KB, 717x960
Hænger ud her i mangel på dansker tråd
>>
noe fra oslo?
>>
>>601810893
Jepp, veldig norsk. Bor i Bodø.
>>
>>601810920
Men dra åt helvete pölseman, du är inte välkommen
>>
>>601810843
Maybe jegheddernanna
>>
>>601810779
Nei! Du må snakke engelsk på 4chan ;)
>>
>>601810893
dette ble postet på instagram. og den ligger der fortsatt lol
>>
>>601810937
du har andre i Bodø med dæ
>>
>>601810648
maren maune!
>>
>>601811011
Spot on, thanks pal
>>
File: [000388].jpg (75 KB, 438x445) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
[000388].jpg
75 KB, 438x445
>>
Bodø? Ingen fra længer nord?
>>
>>601811106
Navn?
>>
>>601810603
carolinegul is not too bad
>>
>>601811360
Trude hembre
>>
>>601811224
Familien min er fra Nord-troms og Finnmark, men stol på meg; du ønsker ikke et bilde av moren min...
>>
>>601811423
You boys are making a gingerbearded American man's day
>>
>>601811360
https://instagram.com/p/oscxM/?modal=true
>>
Noe fra oppland?
>>
>>601811639
Nei, men jeg har fra Nederland
>>
File: 1419866983621.jpg (301 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419866983621.jpg
301 KB, 960x1280
>>601810779
All I got out if that was contribute, so I will.
>>601810652
????
>>
>>601811725
pretty blue eyes, great lashes, and perfect breasts...with abs :x

*sigh*
>>
>>601811725
Good man!
>>
>>601810564
Jag är på, visa dansk/svensk/norsk fittor eller riot..
>>
File: [000421].jpg (311 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
[000421].jpg
311 KB, 960x960
>>601811725
meir!
>>
>>601811725
Shut up I said. But you contribute with good shit now, so keep it going amerifat.
>>
File: 1420361286808.jpg (108 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420361286808.jpg
108 KB, 960x1280
Jeg kommer med kærlighed!
>>
>>601811725
she norwegian?
>>
File: 1411578884921.jpg (730 KB, 1840x2200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411578884921.jpg
730 KB, 1840x2200
>>601811885
>>
File: 1410550604722.jpg (433 KB, 1952x2592) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1410550604722.jpg
433 KB, 1952x2592
>>
File: 1424519644185-1.png (2 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424519644185-1.png
2 MB, 1080x1920
>>601811725
>>
>>601812050
Marry me. :(

>>601811937
I KNOW HER! HAH! THIS IS THAT CUNT ON SKYPE THAT ONLY GOES FOR SKINNY SMOKER SUPERMODEL DUDES!

xxinfinityxxx @ skype.
her body is as nice as I would have expected.
>>
>>601812245
ahhhhhhhhh

marry me!
>>
>>601811566
Oh, and if you get nudes from jegheddernanna, post them.
>>
>>601811843
One in a million.
>>601811977
American.
>>
File: lk.jpg (107 KB, 987x481) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lk.jpg
107 KB, 987x481
trønderfag her, skjer folks?
>>
gamle mobilen min har mange bilder. Kan lage en ny tråd etterpå med de hvis noen er gira på det
>>
>>601812910

not in norway, except now ever 6'th of our inhabitants is a nigger(sand or/and otherwise)
>>
Min penis er som en salami . Er dette normalt?
>>
Where did all dem nudes go? Cmon folkens, noen må ha noe!
>>
Noen som har noe fra Trondheim?
>>
>>601812231
see all these women are such wife material
yet I am stuck, even as slender, not /fit/ therefore 1/10 lift moar to be trolled moar anyway.

And anabolics are illegal in whole world :(
>>
>>601813142
Gode Gud, ja!
>>
>>601813160
That's just Oslo. Fucking shitty city. Desolace rules.
>>
>>601813081
Hanging out, maxin', relaxin' all cool
>>
File: 14453542342442.png (202 KB, 548x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14453542342442.png
202 KB, 548x417
>tfw you'll never be scandinavia master race
>>
>>601813196
NTNU-bøge her
>>
faggot time
>>
File: 1425160907639.jpg (39 KB, 550x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425160907639.jpg
39 KB, 550x728
såååeee ellers?
>>
>>601813268
i live about 10 minutes outside of Oslo and there are almost none of them here. Feels great
>>
Jeg er med ;)
>>
>>601813780
Ahh! Bird Jesus, Takk!
>>
File: IMG_1590.jpg (2 MB, 4000x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1590.jpg
2 MB, 4000x3000
har et til
>>
>>601814138

satiesfied? well were u satiesfied?
>>
>>601814138
den engelsken der fy faen
>>
>>601814288
Er vel gjerne derfor hun viser fitta.
>>
File: IMG_0325.png (525 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0325.png
525 KB, 640x960
>>
>>601814353
eneste hun kommer til å være god for mest sannsynlig
>>
File: 1408314904284.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408314904284.png
1 MB, 640x960
>>
File: 1408316022517.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408316022517.png
1 MB, 640x960
>>
>>601814464
Japp.
>>
File: 1 2.jpg (63 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1 2.jpg
63 KB, 540x720
>>601813196
>>601813578
Dette er ei NTNU-dame... Har bare gamle bikinibilder fra face dessverre...
>>
File: 13614581548.jpg (174 KB, 1552x933) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
13614581548.jpg
174 KB, 1552x933
>>
File: 1408315213777.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408315213777.png
1 MB, 640x960
>>601814559
>>
File: 1408316193223.png (948 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408316193223.png
948 KB, 640x960
>>601814743
>>
>>601809979
>feit
>>
File: 1425478359481.jpg (69 KB, 700x700) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425478359481.jpg
69 KB, 700x700
>>601814999
>>
File: 1408316335598.png (854 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408316335598.png
854 KB, 640x960
>>601814855
>>
File: 1385299162225.jpg (80 KB, 350x335) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385299162225.jpg
80 KB, 350x335
>>601814471
>>601814559
>>601814743
>>601814855
>>601815049
>>
>>601815049
Du gjør Guds arbeid!
>>
>>601815049

tror d nok ville vært en fordel om du gjorde d
>>
>>601810644
fine dubs
>>
>>601810893
>Puppebilde på instagram
>Nordlending
Ser ut som det stemmer
>>
>>601815318

link?
>>
File: a (3).jpg (48 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
a (3).jpg
48 KB, 720x480
>>601815318
enda en nordlending med puppebilde på insta:
>>
>>601814999
ville ikke sagt feit da, men hun har kurver
>>
>>601815318
Please si at du har eller vet om mer. Noen instagram accounts maybe?
>>
File: 1408890433850.jpg (83 KB, 480x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890433850.jpg
83 KB, 480x720
>>601814711
>>
Noen som har videoen fra russerebusen på Ringerike?

(evt videoen av Mette-Marit)
>>
File: 1408890552219.jpg (53 KB, 720x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890552219.jpg
53 KB, 720x480
>>601815495
>>
File: 1409084865971.jpg (116 KB, 1006x524) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1409084865971.jpg
116 KB, 1006x524
>>601815512
bump for dette!
>>
File: 1425068672218.jpg (16 KB, 480x311) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425068672218.jpg
16 KB, 480x311
>>
File: 1424374182750.jpg (49 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374182750.jpg
49 KB, 540x960
>>601815227
Men da tar vi ei ny ei da siden det falt i smak
>>
>>601815884
<3
>>
File: 1424374071423.jpg (71 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374071423.jpg
71 KB, 540x960
>>601815884
>>
File: 1424374594168.jpg (54 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374594168.jpg
54 KB, 540x960
>>601815975
>>
>>601813081
Roame Trondheims gater.
>>
File: 1408890608486.jpg (82 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408890608486.jpg
82 KB, 540x720
>>601815594
>>
File: 1424374971181.jpg (39 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374971181.jpg
39 KB, 540x960
>>601816059
>>
File: 1424378465174.jpg (53 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424378465174.jpg
53 KB, 540x960
>>601816153
>>
File: 1385659937195.jpg (14 KB, 289x292) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1385659937195.jpg
14 KB, 289x292
>>601815884
>>601815975
>>601816059
>>601816153
>>
Bodøværing reporting, men er for tiden bosatt på Hamar..
>>
File: 1424374848093.jpg (55 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374848093.jpg
55 KB, 540x960
>>601816254
>>
File: 1384281743849.jpg (53 KB, 569x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1384281743849.jpg
53 KB, 569x960
>>601816092
>>
Hvorfor får jeg aldri sånne bilder?

Å ja, fordi jeg er over tredve og sosialt klønete.

Faen.
>>
>>601810932
din gris, kjenner karoline
men jaja hu poster trossalt saanne bilder paa facebook saa er vel fortjent at folk ronker til de
>>
File: 1424375805106.jpg (66 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424375805106.jpg
66 KB, 540x960
>>601816322
>>
>>601816414
sitt du på 4cahn for å runke?? hahaha
>>
File: 1424376102385.jpg (81 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424376102385.jpg
81 KB, 540x960
>>601816499
>>
File: 1424378676785.jpg (37 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424378676785.jpg
37 KB, 540x960
>>601816581
>>
>>601816574
Jævla bra brannmann sam
>>
>>601816313

Hva gjør du i Hamar?
>>
File: 1424375577917.jpg (33 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424375577917.jpg
33 KB, 540x960
>>601816672
>>
File: 1424374319811.jpg (35 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424374319811.jpg
35 KB, 540x960
>>601816767
>>
>>601815975
fy faen nordlening dialekt e boner kill
ekkel faenskap nesten på linje med kråkespråket til romfolk
>>
>>601816708
bella har netopp sugd min kuk hva?
>>
File: 1425068077284.jpg (107 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425068077284.jpg
107 KB, 640x640
Noen som har noe bra weed?
>>
>>601816845
At du våge din din jævla kødd.
>>
File: 1424379370029.jpg (75 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424379370029.jpg
75 KB, 540x960
>>601816828
>>
>>601816964
Du er konge.
>>
>>601816845
totensdialekt er ganske så mye verre
>>
File: 1424380238996.jpg (85 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424380238996.jpg
85 KB, 540x960
>>601816845
>>601816964
Er ikke noe fan av dialekta selv heller
>>
>>601814364
what movie is this on netflix?
>>
File: 1424379607702.jpg (25 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424379607702.jpg
25 KB, 540x960
>>601817079
>>
File: 1424379876685.jpg (86 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424379876685.jpg
86 KB, 540x960
>>601817190
>>
>>601816574
nei runker paa bestemoren din
jaavla morapuler haaper du blir pult av en somaler
>>
>>601816845
Så jævlig sant. Dem høres så sinnsykt sytete ut. Som dem alltid e misfornøyd
>>
>>601816922
>>
>>601817235
Wow. Gå og lægg dæ. Og kjøp dæ ett Norskt tastatur, fucktard
>>
File: 1424375032160.jpg (104 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424375032160.jpg
104 KB, 540x960
>>601817234
>>
>>601817235
så deilig, bli me ell?
>>
>>601817238
Vi e alltid misfornøyd! Har du sett korsen det her oppe? kaldt og jævlig. Førr ikkje å snakke om kor mørt det e heile satans tia.
>>
File: 1424375669218.jpg (32 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424375669218.jpg
32 KB, 540x960
>>601817359
>>
>>601817411
Touché
>>
File: 1411657492732.jpg (86 KB, 612x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411657492732.jpg
86 KB, 612x612
>>601817433
Da tror jeg ikke jeg gidder mer
>>
>>601817575
Er det mer?
>>
>>601817341
fucktard lmao XD ungdomsskolen er saa lattis as lmao hehe le 4chan og le 9gag XDDDDDDDddd fuckkktard hehehe

homs
>>
>>601817575
du e fortsatt en helt
>>
>>601815705
Mer?
>>
>>601816324
>>
File: 1408315600759.jpg (85 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408315600759.jpg
85 KB, 1080x1920
>>601817616
har en del, men captcha er stress
>>
>>601817627
Okei. Kafaen snakke du om? Og ungdomsskolen e saa lattis? wtf. Har du i det hele tatt gått skole? waste of human space
>>
File: 1408315731896.png (671 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408315731896.png
671 KB, 640x960
>>601817974
>>
>>601817974
Mulig å laste opp alle bildene en plass?

Takk for de du allerede har vist!
>>
File: 360 brick scope.gif (2 MB, 243x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
360 brick scope.gif
2 MB, 243x310
>>601807728
Mfw det er ikke lenge til russetiden igjen.
Mfw jeg fikk russeklærne mine idag
>>
>>601817974
Eg blir å gje deg 1000 internet points!
>>
File: 138351001030.jpg (333 KB, 960x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138351001030.jpg
333 KB, 960x720
>>601817938
>>
>>601818156
navn?
>>
>>601818100
>mfw eg va russ førr 2 år sia
>>
File: 1408316223418.jpg (56 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408316223418.jpg
56 KB, 540x960
>>601818079
>>
are norsk babes hotter than svenska tjejer?
>>
>>601818156
Moarr
>>
>>601815705
navn??
>>
>>601818196
Lysa ett eller annet
>>
>>601818280
samme greie
>>
>>601818280
They're pretty much the same shit.
>>
File: 1424880901187.jpg (102 KB, 631x774) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424880901187.jpg
102 KB, 631x774
>>601818197
er tryvann verdt det? føler det er oppskrytt
>>
File: 1405979046151.jpg (65 KB, 547x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1405979046151.jpg
65 KB, 547x820
>>601818235
Siste, må stikke
>>
>>601818196

Lysa Sophie Lothlórien
>>
>>601818491
Elsker deg.
>>
>>
>>601818280
Same ethnicity for the most part, just slight differences. Norwegian girls are sluttier though. Good for one night stands but bad for marriage.
>>
File: 138472161369 (1).jpg (169 KB, 492x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138472161369 (1).jpg
169 KB, 492x820
>>
>>601818594
Isser'n as, megaslut på fest.
>>
>>601818338
>>601818509
takk a
>>
Mer fra Finnmark?
>>
>>601818436
vetta faen, dro aldri dit.
>>
File: 838463070184.jpg (22 KB, 278x471) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
838463070184.jpg
22 KB, 278x471
>>601810648
dat maren
>>
File: 1424719488025.jpg (82 KB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424719488025.jpg
82 KB, 960x640
>speak a little Swedish
I'm Spanish and want some fucking change, do you recommend going to Norge for work?
>>
>>601818436
Mange chicks som er jævlig desperate. Mange kåte rumenere som driver rundt der, prøver å finne drita jenter som går alene.
>>
>>601819051
Only if you're Polish
>>
>>601816729
Gjør ingenting..
Meningen er å gå skole, men driver å kjemper bort et lite rusproblem :P
>>
Nå synst jeg de faen meg er på tide å få legalisert marihjuanana her
>>
Goddamn, I swear all Swedish girls are so fucking perfect.
>>
>>601820189
kommer ikke til å skje mens vi lever, kanskje om 60 år
>>
File: High-Res-Weed.jpg (142 KB, 1023x807) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
High-Res-Weed.jpg
142 KB, 1023x807
>>601817301
>Norsk tråd
Jævla neger
>>601820189
True that. Hvor mye er det i Kongsberg og hva er kvaliteten på det? Prøvde det for en stund siden men det var 100 kr grammet, så antar at det var dårlig kvalitet.
>>
File: aluh brevikur.jpg (129 KB, 950x680) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
aluh brevikur.jpg
129 KB, 950x680
neger
>>
>>601811843
theyre green!, lowland filth
>>
>>601818976
serr? hvagjorde du under rt da
>>
File: 1424411236957 (1).gif (2 MB, 460x690) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424411236957 (1).gif
2 MB, 460x690
>>601819113
chillern, hadde du alledagerspass eller dro du dit én gang?
>>
>>601819502
why dat?
>>
asså vi har fan dom bästa och slampigaste brudarna i norge danmark och sverige. Jag älskar det. jag älskar det.
>>
File: pøssy.jpg (79 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pøssy.jpg
79 KB, 640x960
>>601812050
Underage, så henne i en gammel tråd for en stund tilbake.
>>
File: 1424380905911.jpg (451 KB, 2048x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424380905911.jpg
451 KB, 2048x1500
DANMARK!!
>>
>>601810648
maren aune sandefjord?
>>
requesting stories from Voe being naughty russ
>>
>>601821635
Bor jo langt nord. Var jo ingen som gidda å dra dit.
Thread replies: 219
Thread images: 86
Thread DB ID: 43709[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.