[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Belgian Thread
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 192
Thread images: 66
File: index.jpg (6 KB, 254x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
index.jpg
6 KB, 254x198
Belgian Thread
Post the Belgian Girl/Boy you want to fuck / see naked
>>
File: nn.jpg (42 KB, 297x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nn.jpg
42 KB, 297x454
>>
>>606666365
nee
>>
File: Ellen De Coster3.jpg (51 KB, 500x746) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Ellen De Coster3.jpg
51 KB, 500x746
>>
File: 746661.jpg (65 KB, 300x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
746661.jpg
65 KB, 300x300
>>606666365
>>
File: IMG_9823.jpg (683 KB, 1272x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_9823.jpg
683 KB, 1272x1920
I don't know what it is, but I think she's super hot.
>>
File: 20141031_230353.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20141031_230353.jpg
2 MB, 2448x3264
>>
>>606669535
Fucking downie ofwa
>>
File: IMG_0416.jpg (476 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0416.jpg
476 KB, 1600x1200
>>
Sandy
>>
ik hoop ooit iemand hier tegen te kome die ik ken.
Is dit al bij iemand voorgevalle?
>>
>>606669926
>>
>>606670021
>>606669926

Stop aub, wat een lelijk kutwijf
>>
File: 1402351463465.jpg (782 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402351463465.jpg
782 KB, 2272x1704
>>
>>606669927
ik hoop net het zelfde ...
>>
>>606669927
>>606670210

Post dan wat je zelf hebt..
>>
>>606669927
nee :(
>>
>>606670269
dvw meisjes je nog nooit naaktfoto's hebben gestuurd
>>
>>606669707
Universiteit, is nu met een kunstopleiding bezig naast d'r werk... een maatje van me heeft deze foto gemaakt. Ik zie haar wel eens bij hem op feestjes enzo.
>>
>>
happy to see i'm not the only belgian here ! hope you'd like her :)
>>
>>606670065
>>606670021
>>606669926

Uh huh, domme bimbo die standaard poses nadoet om sexy te zijn, maar dat absoluut niet is. Altijd jammer.
>>
File: _C0B1886.jpg (634 KB, 1600x1074) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
_C0B1886.jpg
634 KB, 1600x1074
>>
File: 628_1000.jpg (21 KB, 398x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
628_1000.jpg
21 KB, 398x600
>>
File: jjj.jpg (41 KB, 697x523) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jjj.jpg
41 KB, 697x523
>>
File: IMG_20150316_145457.jpg (649 KB, 1872x3328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150316_145457.jpg
649 KB, 1872x3328
>>
File: OC.png (578 KB, 1897x1077) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OC.png
578 KB, 1897x1077
>>606669927
ja
>>
File: cumbitch.jpg (21 KB, 306x306) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cumbitch.jpg
21 KB, 306x306
This one has sucked at least twenty cocks.
>>
36 minuten en nog steeds geen tetten
>>
one more hot belgian
>>
File: unnamed.jpg (207 KB, 1920x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnamed.jpg
207 KB, 1920x2560
>>
File: 1408647087145.jpg (31 KB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1408647087145.jpg
31 KB, 640x480
>>
>>606670835
Ik zat ook in die thread, paar maand geleden ofzo zeker?
>>
>>606666365
John?
>>
any walloon here ?
>>
Komaan kerels, post eens iets gvd.
>>
>>606670532
That's my kind, brother. More?
>>
>>606671134
Jah...op elke post staat gewoon een datum he...
>>
Verdomme zoon waar heb je dit gevonden
>>
File: 1422555841536.jpg (45 KB, 399x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422555841536.jpg
45 KB, 399x599
>>
>>606671260
Yep !
>>
>>606670818
>IMG_20150316_145457
more, she's goddess !!!
>>
>>606671260
Yes I am, why?
>>
>>606671260
das precies wel nen heet pateeke. meer?
>>
>>606671350
sure ! i love her too !
>>
Laura Goossens
>>
>>606671458
vlaams meester ras
>>
>>606671458
>>606671416
pour savoir si je parler en francais :)
>>
File: OP FAGGOTRY.gif (899 KB, 500x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
OP FAGGOTRY.gif
899 KB, 500x203
>boy
>>
Pourquoi pas... Mais ça ne plaira pas à tous!
>>
>>606671482
sorry for the flemish but i can't speak dutch unfortunately... that's why i ask for walloons, hope you understand my meanings
>>
'k Zal de thread maar redden zeker.. klootzakken
>>
>>606671458
sterf en verderf
>>
>>606671512
die tatjana de neve ken ik wel van ziens
>>
>>606671705
ah ca oui je m'en rends bien compte !
>>
>>606671416
>>606671458
Et les wallons et les wallons, et les wallons c'est du caca
>>
>>606671489
Cute.
>>
>>606671134
HAHA een echte Belg.. zie je hoe vaak de datum in die screenshot staat?
>>
>>606671350
more for you again
>>
>>606671586
Well i am Walloon but I don't speak French on here actually.
>>
>>606671917
je ne rentrerai pas dans cette discussion ^^ c'est juste que, pas de bol, je comprends pas le néerlandais
>>
>>606671586
Well actually i'm walloon but never speak french on here.
>>
>>606672006
>>606672076
ok no problem :D
>>
Anyone who sell weed on Wavre ?
>>
File: 2996127_orig[1].jpg (112 KB, 533x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2996127_orig[1].jpg
112 KB, 533x800
>>606671733
dit is Tatjana de neve
die heeft ook nog in de mcdo in antwerpen gewerkt
>>
>>606671360
>>606671949
lol my bad, zit nog met een katerke van gistere avond
>>
>>606671725
>sterf en verderf
Dank u mijn broer
>>
Anonib/bel is ook dood ...
>>
File: 5727437_orig[1].jpg (106 KB, 645x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5727437_orig[1].jpg
106 KB, 645x800
>>606672199
>>
Italiaans kontje
>>
>>606672006
Thanks buddy, any info you can give?
>>
anders een regio thread?
>Regio gent
lelijk wijf dak kon neuke omdat net gedaan was me de 9/10 poolse dak mee bezig was
maar toen ik deze lelijke kut zag heb ik maar gestopt
>>
>>606672310
meer?
>>
>>606672316
what kind ? i don't understand :)
>>
>>606669821
hot, more?
>>
>>606666365
Um Dieter. He's Belgian right?
>>
>>606672293
>>606672199
>>
>>606672414
ik zou haar doen, zonder er over na te moeten denken
>>
>>606670818
moar!
>>
>>
>>606671721
meer?
>>
>>606672651
Heb je ook die van kampioen frietjes eten?
>>
>>606670835
hahaha geweldig
>>
>>606672528
Like where is she from? Facebook?
>>
>>606672240
Haha en zo hoort het op zondag!
>>
>>606672710
yes ;) she comes from the region of liège (luik)
>>
>>606672688
nope
>>
>>606672620
>wanhopig
>>
>>606672651
aaaah, de marrokanen uitspraak :')
>>
File: 1419245231685.jpg (137 KB, 431x427) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419245231685.jpg
137 KB, 431x427
>>606672705
dank u dank u
>>
File: 024_1000.jpg (438 KB, 1000x1333) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
024_1000.jpg
438 KB, 1000x1333
>>
>>606672826
Heel, om eerlijk te zijn.
>>
>>606672790
Me too actually. She's cute, thanks for the pictures.
>>
Van waar zijn jullie/studeren jullie allemaal?
regio gent hier
>>
>>606672958
gent/deinze
>>
>>606672620
ik kreeg diezelfde week nog beter en dichter in de buurt, doe ni graag veel moeite voor een random wijf
>>
>>606672919
no problem, here's one more because you're polite and nice :)
>>
>>606672958
Vlaams-Brabant, 'k studeer in Brussel
>>
>>606672958
gasthuisberg leuven present
>>
>>
File: Jabba_the_Hutt.png (264 KB, 480x270) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Jabba_the_Hutt.png
264 KB, 480x270
>>606672866
>>
File: 1422121657324.jpg (253 KB, 747x777) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1422121657324.jpg
253 KB, 747x777
>>606672414
Eikeba!
>>
>>606666365
>1/2 Frankrijk
>1/2 Nederland

België =! eigen identiteit.
Kankerland
>>
>>
File: 1419888911068.jpg (47 KB, 500x192) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419888911068.jpg
47 KB, 500x192
>>
>>606673037
Is er veel shit te doen in brussel?
ik raak verveeld in gent
>>
>>606673037
where in brussels ?
student from brussels too
>>
>>606673118
dat weten we zelf ook wel
>>
File: 20130123_160628.jpg (623 KB, 1920x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20130123_160628.jpg
623 KB, 1920x2560
>>
3/3

Next up... crazy bitch
>>
Heeft iemand de foto's van die meid die haar gigantische tieten flasht voor het strand in Wenduine?
>>
File: massieven block.jpg (98 KB, 670x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
massieven block.jpg
98 KB, 670x376
wa een beest
>>
>>606673206
Bwa ja, café en al, hé. Schone plekken enzo, ma veel toeristen, vreemdelingen, bedelaars, ...

>>606673217
Odisee, used to be called HUB, just to clarify
>>
Anything from Namur?
>>
Eindelijk komt mijn collectie van pas.
Allemaal OC natuurlijk.
>>
>>606673123
Moar!!!
>>
>>606673390
Da ziet er ne krappe uit
>>
>>606673390
btw heeft er iemand hier ook LAURINE MORREN gepakt?
>>
>>
>>606673286
naam/regio?
>>
>>606673435
Sorry, 3/3 reached.
>>
>>606666365
Thats Germany you fag
>>
>>606673206
kom eens mee voor cinema smoren en spongebob film kijken, altijd lachen
>>
File: 6d8.jpg (21 KB, 238x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6d8.jpg
21 KB, 238x480
>>606673521
>>
>>606673023
Name?
>>
>>606673521
slechte bait is slecht
>>
>>606673463
Was echt een marginaal foorwijf, maar op't eerste zicht knap en leuk. Maar echt gestoord, damn. En vrij plat van manieren dusja.

'k Mis haar :D of toch haar geil
>>
>>606673542
>spongebob?
wat

smoren is oke though
>>
>>606673110
dacht ik ook
>>
>>606670532
LEKKER!
>>
>>606673521
Yea sure!
>>
>>606673387
Yes.
>>
>>606672909
slecht bij de wijven?
>>
>>606673599
sorry, i won't tell it here ;)
>>
>>606673643
glad you like her !
>>
I'd say Princess Elisabeth but that would be considered CP so we'll have to wait couple more years.
>>
>>606673629
welke regio ongeveer?
>>
File: PICT0221.jpg (1 MB, 3216x4288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
PICT0221.jpg
1 MB, 3216x4288
>>606673286
wvl
>>
File: 1423767783197.gif (719 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1423767783197.gif
719 KB, 600x800
>>606673629
Ebde eigenlijk ne tip voor zo iemand binne te pakke?

Stomme vraag natuurlijk, maja, kzit hier met sociale angsten enzo, geen idee hoe andere gasten die meide zo makkelijk binnen krijgen
>>
>>606672199
Heb ik nog mee uitgegaan in Antwerpen. Toen dat er nog wat meer vlees op haar lijf hing.
Ik heb het nooit een schoon maiske gevonden IMHO
>>
File: ella.jpg (34 KB, 940x529) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ella.jpg
34 KB, 940x529
Ella motherfuckin' Leyers homo's.
>>
>>606673727
Ik doe absoluut niets op dat vlak en ben verre van knap genoeg om succes te hebben zonder er iets voor te doen.
>>
File: IMG_20150316_145803.jpg (611 KB, 1872x3328) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20150316_145803.jpg
611 KB, 1872x3328
>>
>>606673390
Amai de vrouw van mijn leven
>>
>>606673916
Haal je handen weg van muis en toetsenbord aub, echt te smerig dit.
>>
I have a few questions for my vlaamse friends, why don't you speak english on an english speaking imageboard ?
Why the need to speak dutch ?
Also why the fucking obsession over the dutch, it's just a language, why are wallons felling like they have to apoligize for not speaking it
>>
File: 1402951538096.jpg (321 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402951538096.jpg
321 KB, 1704x2272
Graspop girl
>>
>>606671260

WALLOON HERE MONS FUCKERS
>>
>>606673746
Location?
>>
>>606666365
waar zijn de naaktfoto's van laura omloop?
>>
>>606673916
supergeil! moar please!
>>
>>606674063
Holy fuck
>>
>>606674087
already told it but i presume you didn't see ;) near liège (luik)
>>
>>606674107
This
>>
>>
>>606673629
>of toch haar geil
shit man khoop dage haar in de kaker hebt gepakt :D
>>
>>606674041
Why should we speak English, there are also numerous German, Brazilian and Russian threads on here. At least we keep it limited to 1 thread.
And the Dutch language was very hard to acquire and make official in Belgium, it wasn't until the 1960s that it was widely used by government officials etc.
>>
>>606674063
lekker, nog?
>>
Wooow gasje, waar is da ego? Zonder zelfvertrouwen gade nooit geen grieten versieren. Gewoon op afstappen, als ge faalt, der is goe met lachen met u maten. Maar ik zeg het u, zelfvertrouwen is alles wa ge moet hebben!
>>
>>606674181
Mijn goesting is over
>>
File: 1.jpg (820 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
820 KB, 2448x3264
>>
>dat gevoel wanneer mijn beste maat het enige meiske waar ik iets in zag pakt, terwijl hij dat maar al te goed wist
>dat gevoel wanneer ze nu bijna een jaar samen zijn en ik ze elke dag bijna moet aanzien

ben ik zielig?
>>
>>606674041
inferiority complex Probably
>>
File: 1402951804628.jpg (291 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402951804628.jpg
291 KB, 1704x2272
>>606674063
>>
>>606674252
i'm sorry i didn't understand
>>
>>606674279
ja
>>
>>606674272
schoon walvis
>>
>>606674235
>>606673853
Was da als antwoord ierop?
>>
>>606670835
ziet er opgezet uit
>>
File: 2.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2.jpg
2 MB, 2448x3264
>>606674272
>>
>>606674107
is dat wel legaaal jonges
>>
>>606674389
Schoon karakter
>>
>>606673829
Limburg
>>606673853
Gewoon aanspreken
>>606673964
Tot ge ze spreekt.
>>606674200
Helaas. Maar wel gewoon!
>>
>>606674107
>>606674185

twitter(punt)com/TommekeFeyaerts/status/565933139206619136
>>
>>606674368
Jep
>>
21 jarige vrigin van gent reporting in
>>
>>606674386
Het is OC en ik kan je garanderen dat het niet opgezet was. Ik herkende een vriend op de foto van OP en smste hem om een foto te nemen van de gast achter dat meisje.
>>
>>606674316
>gene regenfrak
ayyy
>>
File: 3.jpg (809 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3.jpg
809 KB, 2448x3264
>>606674389
>>
File: 1402955478315.jpg (256 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1402955478315.jpg
256 KB, 1704x2272
>>606674316
>
>>
>>606674490
Awelja, das just het probleem, ik kan er wel op afstappen, ma geen idee waarover ik moet beginnen fzo.

Ne beta moment gehad waar ik tege ene zei "wilde anders ergens eens iets eten". Blijkbaar is da ni iets wa ge moet zeggen om hun binnen te krijgen
>>
>>606674279
Heb paar jaar geleden hetzelfde voorgehad, zat elke dag in de klas waar ik moest aanzien hoe mijn 'beste vriend' en het meisje waar ik gevoelens voor had zaten te kusse enzo.
Suckt bro. Messes with your head. Allebei uit uw leven verwijderen gaat misschien niet direct maar is wel het beste peis ik.
>>
File: unnacfmed.jpg (17 KB, 815x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unnacfmed.jpg
17 KB, 815x611
Allez, hier nog eentje. Dees heb'k wel anaal gepakt. Hoezee!
>>
>>606674471
ferm tetten
>>
>>606674203
>Why should we speak English
because your country is divided in two parts speaking two different languages ?
American language is a middle ground don't you think ?
>>
File: 4.jpg (942 KB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4.jpg
942 KB, 2448x3264
>>606674728
>>
>>606674546
kom HDR straks 12u gaan we vechte
>>
antwerpen hier
>>
>>606674763
Is vrij moeilijk aangezien ze hetzelfde studeren als mij, en ik daar nog zeker 2 jaar vastzit, plus vriendenkringen die overlappen enzo
>>
>>606674798
>English
>American language

Nice bait mate :-^)
>>
>>606674798
3 languages, and English isn't American. Get your facts straight before you want to discuss.
>>
>>606674874
HDR? Ben zelf geen student daar dus heb geen idee waar je het over hebt.
Thread replies: 192
Thread images: 66
Thread DB ID: 49579[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.