[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
pics u weren¨t supposed to share elite edition
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 108
Thread images: 69
File: 1398845188200.jpg (73 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1398845188200.jpg
73 KB, 640x960
pics u weren¨t supposed to share elite edition
>>
>>
>>608074028
more pls
>>
>>608074236
>>
File: 144743258864432265.jpg (56 KB, 1080x1776) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
144743258864432265.jpg
56 KB, 1080x1776
One more from OP
>>
>>608074459
What is that? Norwegian? Any noods?
>>
File: Eneany.jpg (436 KB, 3792x2073) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Eneany.jpg
436 KB, 3792x2073
Friend
>>
File: Eneany2.jpg (469 KB, 3513x1994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Eneany2.jpg
469 KB, 3513x1994
>>608074855
>>
>>608074459
Nok en gang bevist at norske jenter er de beste på snap,

^yet again, it's proven that Norwegian girls are the best on snapchat.
>>
File: 58043258864432265.jpg (62 KB, 768x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58043258864432265.jpg
62 KB, 768x1280
>>608074779
Norsk indeed
>>
File: 2013-04-07 04.58.00.jpg (537 KB, 1200x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2013-04-07 04.58.00.jpg
537 KB, 1200x1600
>>
File: 138480957773.jpg (29 KB, 320x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138480957773.jpg
29 KB, 320x480
>>608075077
Helt korrekt. Løse som faen er de også
Completely correct, easy to get aswell
>>
Got a shitload of her. Won't submit all cause lazy but more if wanted. She's 18.

once again proving norwegian girls on snap are the best, /b/ros.
>>
File: 34ftr43.jpg (158 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
34ftr43.jpg
158 KB, 720x960
>>608073584
http://Alyssa18.gudgenet.com

free LIVE
>>
File: 138480957733.jpg (32 KB, 320x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
138480957733.jpg
32 KB, 320x480
>>608075724
Give me some more and ill share some of my best ones aswell
>>
>>608076253
my best ones are on my phone though. Too lazy to xfer to computer. i'll se what i can do
>>
>>608076582
show her face
>>
>>608077055
Literally no nudes from her with face. She's an 7.5/10 face with 9/10 bod
>>
>>608075612
Kva fanden sa du nyleg til meg, din vesle bleiking? Du skal vete at eg blei uteksaminert øvst i min klasse i Marineselane, og eg har vore innblanda i fleire løynlege raid mot Al-Quaida, og eg har over 300 stadfesta drap. Eg er trent i gorillakrigføring og er den beste krypskyttaren i heile Dei Foreinte Amerikanske Statars væpna styrkar. Du er ikkje noko for meg, anna enn berre eit måt til. Eg ska turke deg i helvete ut med grannsemd nokon aldri har sett makan til her på jorda, merk mine fandens ord. Tru du at du kan kome unna med å seie slek skit til meg over internet? Tru att, jækel. Akkurat no kontaktar eg mitt løynlege nettverk av spionar i heile Dei Foreinte Amerikanske Statar og din IP blir spora i dette augeblikk, so du bør førebu deg på stormen, makk. Stormen som skal turke ut den patetiske velse tingen du kallar livet. Du er jæklig dau, gut. Eg kan vera over alt, til ein kver tid, og eg kan drepe deg på over sju hundrede måtar, og det berre med mine bare hender. Ikkje berre har eg brei trening i uvæpna kamp, men eg har tilgang til heile arsenalet til Dei Foreinte Statars marinekorps og eg vil nytte det fullstendig til å turke den elendige rumpa di bort frå kontinentet, din velse skit. Viss du berre hadde visst kva slags uheilag gjengjelding den velse «lure» kommentaren din var i ferd med å rekne ned over deg, hadde du mogelegvis heldt den helvetes tunga di. Men du kunne ikkje gjere det, og nå betalar du prisen din jækla idiot. Eg vil skite sinne over deg og du vil drukne i det. Du er faen meg dau, gut.
>>
>>608076582
Norske eh danske?
>>
File: image.jpg (585 KB, 2592x1944) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
585 KB, 2592x1944
Saved from another thread.
>>
>>608077345
Norwegian
>>
File: 1459839204847.jpg (144 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1459839204847.jpg
144 KB, 960x1280
anyone have moar of this girl?
>>
>>608077624
Keep going...
>>
File: 0582362055.jpg (42 KB, 462x693) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0582362055.jpg
42 KB, 462x693
Make a collage of this girl!
>>
File: 20141005_210502.jpg (1 MB, 3264x1836) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20141005_210502.jpg
1 MB, 3264x1836
>>
>>608078651
i have lots of shots like these but they get boring and repedative.
>>
>>608078651
see what i mean?
>>
>>608079480
>>
>>608080018
any with cum on her face?
would blow my load instantly
>>
>>608080018
>>
File: IMAG4453.jpg (770 KB, 2688x1520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG4453.jpg
770 KB, 2688x1520
>>
>>608080138
>>
>>608080113
How about double?? ;)
>>
our town whore
>>
File: snap-12.jpg (863 KB, 1080x1669) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snap-12.jpg
863 KB, 1080x1669
>>
File: rævensindet.jpg (87 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rævensindet.jpg
87 KB, 960x540
also got this from another norwegian girl i used to bang. great ass, but dont give head. bummer.
>>
File: image-11.jpg (1 MB, 2258x1520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image-11.jpg
1 MB, 2258x1520
>>
File: image-4.jpg (2 MB, 2688x1520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image-4.jpg
2 MB, 2688x1520
>>608080281
must be an awesome town
>>
>>608080333
moar
>>
>>608080272
moar
show us her face covered and cum and her looking into the camera
aftermath always best part
>>
File: snap-2.jpg (664 KB, 1080x1664) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snap-2.jpg
664 KB, 1080x1664
>>608080789
>>
>>608080333
moar
did u cum on her face?
your trips demand maximum sharing
>>
>>608080369
>>608080369
>>
>>608080956
>>
>>608080956
keep going
>>
>>
File: IMAG4872.jpg (1009 KB, 1520x2688) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMAG4872.jpg
1009 KB, 1520x2688
>>608081080
>>
File: image-15.jpg (894 KB, 1208x1900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image-15.jpg
894 KB, 1208x1900
>>608080961
shesh
>>
>>608081064
she looks amazing
show us cum on her face
looks like the type who is ok with it...
>>
>>608081260
>>608081394
>>
File: IMG_9490.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_9490.png
1 MB, 640x960
dana jenkins.
she's hot af.
>>
File: oo88.jpg (136 KB, 593x609) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oo88.jpg
136 KB, 593x609
>>
File: titplay2.webm (2 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608081470
got no cumpics sry
>>
>>608080132
moar
>>
File: 58.jpg (67 KB, 1136x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
58.jpg
67 KB, 1136x640
my 22 yrs old cousin, snapchats me all the time
>>
>>608081754
moar
>>
File: IMG_9489.png (1 MB, 960x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_9489.png
1 MB, 960x640
>>608081754
>>
>>608081864
Kore
>>
File: op7987.jpg (75 KB, 599x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
op7987.jpg
75 KB, 599x600
>>608081779
>>
File: 1365385540175.jpg (31 KB, 485x485) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365385540175.jpg
31 KB, 485x485
>>608081754
>>608081929
>>
File: hardnips1.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608081802
>>
>>608081929
show tits and full face
appears to be 10/10
>>
>>608082047
nice man keep er comming
>>
>>608080138
nice ass, more?
>>
>>608081824
>>
File: 177877.jpg (53 KB, 767x795) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
177877.jpg
53 KB, 767x795
>>608082022
>>
File: hardnips2.webm (3 MB, 640x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608082081
>>
>>608081754
>>608081929
all the way on the left.
best blowjob iv ever gotten.
>>
>>
>>608082234
Nice fun bags
>>
>>608082420
moar nudes
tits with face
hardcore
gogogogo
>>
>>608080132
hawt
>>
>>608082081
>>
File: ImgED202150.jpg (295 KB, 920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ImgED202150.jpg
295 KB, 920x1080
should I?
>>
File: nipplay1.webm (2 MB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608082387
>>
File: IMG_0004.jpg (1 MB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0004.jpg
1 MB, 960x1280
Tell me what you think
>>
File: sam.jpg (736 KB, 1585x2543) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sam.jpg
736 KB, 1585x2543
>>
File: nipplay2.webm (3 MB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608082588
>>
>>608082477
ass?
>>
>>608082702
>posted in other thread
>have no nudes
>be gone
>>
>>608082340
video?
>>
File: nipplay3.webm (2 MB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>608082825
>>
File: IMG_4747.jpg (295 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4747.jpg
295 KB, 960x1280
>>
File: IMG_1211.jpg (140 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_1211.jpg
140 KB, 640x1136
>>
File: IMG_07864.jpg (80 KB, 318x239) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_07864.jpg
80 KB, 318x239
>>
>>608083026
It means k is close to m on the keyboard
>>
>>608083104
more
>>
File: 20140222_015437.jpg (2 MB, 2448x3264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20140222_015437.jpg
2 MB, 2448x3264
>>
File: image.jpg (63 KB, 479x528) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
63 KB, 479x528
does anyone have this girls nudes?
posted quickly then deleted

halp
>>
>>608083041
Moar pretty please with sugar on top
>>
File: 778.jpg (77 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
778.jpg
77 KB, 800x600
>>
>>608073584
Her snap?
>>
>>608080272
moar!
>>
>>608081754
>>608081929
>>608083104
same dude different bitches, anyone wanna tell me how to make a webm, decent size so i can post on here.

i have more video's for each girl then pics
>>
>>
File: cropped.jpg (106 KB, 721x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cropped.jpg
106 KB, 721x591
>>608081942
>>608083224
oh ok lol
>>
>>608082420
> second from right
> best rape I ever commited
>>
>>
>>608083584
miro video converter
>>
File: arse.jpg (155 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arse.jpg
155 KB, 640x1136
>>608083224
arse
>>
Dirty Slut
>>
>>608077809
i do, i emailed the guy, lol
>>
>>608083881
cant find any good links.
>>
>>608082949
This thread requires vids of her
>>
>>608079883
Hva sender du for å få dette?
Er hun hook eller tilfeldig?
>>
>>608083360
hot, awesome, great ass
more?
Thread replies: 108
Thread images: 69
Thread DB ID: 51318[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.