[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nederdraad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 91
Thread images: 31
File: image.jpg (41 KB, 500x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
41 KB, 500x500
Nederdraad
>>
Nope.
>sage gaat in alle velden
>>
sage

> sage kan niet in captcha
>>
File: gnomechild.png (347 KB, 600x788) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
gnomechild.png
347 KB, 600x788
>Nederdraad
>Geen kanker
Waar de kanker zijn jullie mee bezig?
>>
Kanker
>>
Politie plagen, iemand?
>>
>>610317482
NTI?

Of iemand nedernudes?
>>
>>610315788
I have a question for you. Is It hard to get a job in Netherlands although the only language I speak Is English? I Love Netherland!
>>
>>610317527
De NTI medewerkers zijn nu al vrij.

Vraaghetdepolitie dus maar!
>>
>>610317725
in restaurants, bars, no
>>
File: IMG_231424234.jpg (163 KB, 704x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_231424234.jpg
163 KB, 704x960
Ik will die 2 voor me zo hard neuken he.
>>
>>610317953
Ik ken ze...
>>
>>610318340
Ow ja? waar komen ze vandaan dan ?
>>
>>610317953
Coolie megool dus.
>>
>>610318420
india, oorspronkelijk
>>
>>610318420

Niet NL in ieder geval AUFKANKEREN DUS
>>
>>610318340
Wishaan?
>>
>>610317953
Gerelateerd aan familie Chedi/Hanif
(Omstreken van) Den Haag
>>
>>610319771
Nope
>>
File: 1420655203178.gif (954 KB, 344x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420655203178.gif
954 KB, 344x256
>>610317088
vrijheid groeit in alle velden
>>
>>610317953
walgelijke ketting trouwens van die vent op het plaatje, je kan niet meer plebs uitstralen dan met een ketting over je overhemd :o)
>>
>>610317953
Heb je al gevonden mr.Wishaan Chotkan leuk hoofd.
>>
KANKER DE KANKER KANKER
>>
Dus, gaat er in deze draad nog iets gebeuren, godverkanker
>>
>>610320304
kankergoed :')
>>
Is dat gekanker nou nodig?

Stelletje kankerlijers.

Kanker op. Kankerhonden.
>>
>>610320932
hey, je moet niet met kanker schelden. m'n opa is vorige week van de trap gekankert
>>
kek.
>>
>>610321338
LELEL JIJ BENT KK GEKKE BOI
>>
>>610321339
Eys mannn Ik. zit hier lkkr met mun moeder mainnnn kik naar min lach.
>>
Hou wordt 't met de rest van 050 dan?
>>
File: dilay kaya hoer1.jpg (928 KB, 1690x1943) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dilay kaya hoer1.jpg
928 KB, 1690x1943
>>
File: 1426026810763.jpg (64 KB, 675x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426026810763.jpg
64 KB, 675x675
in holland hab ich mal eine von euren frauen gehabt, k├Ânnt ihr gerne wiederhaben.
trozdem erobern wir euer land !
>>
>>610321339
>>
fUCK this nIEDer drreed!!!!

SPAM ITT!!!!

i STArt

1
>>
2
>>
3
>>
File: 40517231.DSC00485.jpg (107 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
40517231.DSC00485.jpg
107 KB, 800x533
>>610322355
Dubs voor de kek. En mijn 2 longen
>>
4
>>
File: 4332432dsad.png (957 KB, 1280x599) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4332432dsad.png
957 KB, 1280x599
>>
>>610322521
u nigger shit faggot, y u ruin my combo
>>
File: 4523gf.png (94 KB, 295x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4523gf.png
94 KB, 295x320
>>
>>610315788
stomme hollanders
>>
File: 1426633060148.gif (3 MB, 420x237) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426633060148.gif
3 MB, 420x237
>>610322651
>>610322562
>>
File: 1424773704875.gif (465 KB, 200x317) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1424773704875.gif
465 KB, 200x317
if dubs this should be a nazi thread
>>
File: mussert-2.jpg (64 KB, 425x327) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mussert-2.jpg
64 KB, 425x327
>>610322651
Mein Neger.
>>
>>610321914
word echt chagrijnig van haar kop
>>
http://strawpoll.me/4137175

Laat zien waar je vandaan komt!
>>
>>610322643
Ga hem zuigen of zo, stink junk. Hou je vast wel van. en hij vast ook want heeft zo te zien weinig seks anders zeg je nie

>Ik will die 2 voor me zo hard neuken he.

Zie >>610322355
ga pijpe
>>
File: 1412970248758.gif (3 MB, 445x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412970248758.gif
3 MB, 445x247
>>610321915
met welk leger dan braadworst?
>>
Kankerbelg hier

Hoe zit dat nu eigenlijk met die wietpassen in Nederland? Heb je die zooi nog altijd nodig om aan wiet te geraken (zonder met dodgy-ass figuren om te hoeven gaan) ? Vraag vooral bedoeld op grenssteden als Tilburg en Eindhoven etc.

en ohja


kanker
>>
File: 1429204378031.jpg (1 MB, 3072x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429204378031.jpg
1 MB, 3072x2048
>>610322643
Hier zit jij, die in de camera kijkt.
>>
>>610323149
Hier is die dawn waifu faggot weer.
>>
>>610322966
heb op onze landgenoten van /int/ gestemd
>>
>>610321914

Fucking terroristennamen allemaal...
>>
033
>>
>>610323484
huh? nee ik heb gewoon chinese tekenfilm reactieplaatjes.
>>
>>610323853
Ja chinees klopt.
>>
>>610323853
Niet Koreaans?
>>
058 representeert
Iemand nog iets vermakelijks voor deze donderdag avond?
>>
>>610323448
nog een Belg hier
>>
>>610323935
>>610323939
oh sorry ik bedoel taiwanees
>>
hoi schatjes
>>
>>610323961
meer kankerjood
>>
>>
>>610323961
heeft ze geen tepels???
>>
>>
Ik ben aan het zoeken!!
>>
>>610324530
Hopelijk heeft ze die chloor in dr mik gestoken. Lelijk mormel
>>
File: 1425334863106.jpg (146 KB, 748x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425334863106.jpg
146 KB, 748x559
Dit is de laatste die ik kan vinden
>>
>>
>>
>>
>>610324800
Ik ga eens naar Sneek toe binnenkort!
>>
File: 1427746612925.jpg (716 KB, 907x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1427746612925.jpg
716 KB, 907x1280
Noch irgendein Deutscher hier, der sich gerade den arsch ablacht?
>>
Tilburg?
>>
can one of you fags send me some of these please?
>>
>>610325691
Leeuwarden kanker
>>
>>610325710
sure, what is your adress
>>
>>
Is vraag het de politie chat niet bezig?
>>
>>610325916
3105 calle rosales
santa barbara, california
>>
>>
>>610324530
>>610325004
Zaad vragende ogen.
>>
Zaanstad hier, kankersaai.
>>
>>610326249
jep, maar ik, poetse, ben nu bezig met het maken van OC voor de chat dus sla ik de chat van vandaag over.
>>
>>610327043
zoals altijd
>>
>>610326353
i want to believe, but my stroopwafels will probably end up by an unsuspecting american.
>>
>>610326772
>>
>>610327330

Jij wat maat?
Thread replies: 91
Thread images: 31
Thread DB ID: 53684[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.