[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
DANSK TRÅD!!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 90
Thread images: 36
File: dansk flag.jpg (3 KB, 102x91) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dansk flag.jpg
3 KB, 102x91
DANSK TRÅD!!
Så er det tid! Det er weekend og vi vil alle gerne have nogle billeder!
>>
Hvor er manden med Viborg mappen!?
>>
>>
File: 133656169.jpg (65 KB, 640x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
133656169.jpg
65 KB, 640x640
BUMP!
>>
File: 1393155522829.jpg (108 KB, 900x634) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1393155522829.jpg
108 KB, 900x634
Rødt front.
>>
>>613067423
Stalin??
>>
er i nye på /b/ klamme fagets
>>
Længe siden der har været en dansker tråd?
>>
>>613067556
Nej ikke lige frem.. Mad broh??
>>
>>613067630
Præcis! Nu er det tid!
>>
>>613067106
Han må være her snart!
>>
>>613068104
Han kommer altid ind, men han er aldrig hjemme...
Så han dumper intet,,,
>>
File: ss00147.jpg (10 KB, 320x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ss00147.jpg
10 KB, 320x240
>>
>>613068678
Joint??
>>
>>613067556
>>
vi er så mye bedre enn dere danmark
>>
Nej nej ro på børn lille
>>
>>613069961
Smut med dig din fulde svenska
>>
>>613069961
Det er ikke Sverige det her! Smut hjem!
>>
>>613070111
Nice trips /b/ro
>>
>>613070062
er nordmann din løk
>>
>>613070343
Whatever... Det er tid til at tage hjem!
>>
File: kg9kfuR.jpg (34 KB, 851x315) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kg9kfuR.jpg
34 KB, 851x315
>>
File: DK Ukendt 02 016.jpg (620 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 016.jpg
620 KB, 1704x2272
>>
File: DK Ukendt 02 002.jpg (589 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 002.jpg
589 KB, 1704x2272
>>
File: DK Ukendt 02 004.jpg (341 KB, 1496x2051) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 004.jpg
341 KB, 1496x2051
>>
>>
Alle er bøsser
>>
File: DK Ukendt 02 005.jpg (700 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 005.jpg
700 KB, 1704x2272
>>
File: dk.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dk.png
2 MB, 1920x1080
>>613070343
Nordmand, Svensker, begge er noget shit.. DK ruller!
>>
File: DK Ukendt 02 006.jpg (657 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 006.jpg
657 KB, 1704x2272
>>
File: DK Ukendt 02 007x.jpg (900 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 007x.jpg
900 KB, 1704x2272
>>
>>613070497
tag hjem til danmark fucking kartoffel ell we
>>
File: DK Ukendt 02 008.jpg (681 KB, 1704x2272) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 008.jpg
681 KB, 1704x2272
>>
>>613070632
2004 much?
>>
>>613070790
Det er en dansk thread lav din egen!!
>>
>>613070777
nudes ?
>>
File: DK Ukendt 02 009.jpg (606 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 009.jpg
606 KB, 2272x1704
>>
>>613070902
Ingen brok når der er dumps!
>>
File: DK Ukendt 02 010.jpg (587 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 010.jpg
587 KB, 2272x1704
>>
>>613070902
sorry bro
>>
>>613070343
Du stadig pisse fuld og pisse klam smut med dig karl
>>
File: fuck.jpg (24 KB, 725x687) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuck.jpg
24 KB, 725x687
>>
File: DK Ukendt 02 011.jpg (490 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 011.jpg
490 KB, 2272x1704
>>
File: asdf.jpg (5 KB, 275x183) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asdf.jpg
5 KB, 275x183
I er alle mindreårige, ikke? Får i hvert fald det indtryk...
>>
>>613071248
Er du dum nogle gardiner!!
>>
>>613071380
Stille nu.. Det er jo meget sjovt..
>>
File: DK Ukendt 02 012.jpg (516 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 012.jpg
516 KB, 2272x1704
>>
>>613071380

Åh så var der lige en knivskarp bøsse, der har regnet den ud før alle os andre. Hvordan er dine forældres kælder på denne tid af året?
>>
File: DK Ukendt 02 013.jpg (508 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 013.jpg
508 KB, 2272x1704
>>
File: 1428021084168.jpg (560 KB, 1424x1424) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428021084168.jpg
560 KB, 1424x1424
Kom så med det billeder
>>
>>613066855
var i ringkøbing i fjor. mest løse jentene jeg har møtt i mitt liv.. stakkers Danmark
>>
>>613071709
Du godt nok sur, hva
>>
>>613071865
SKRID HJEM!!
>>
File: DK Ukendt 02 015.jpg (583 KB, 2272x1704) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DK Ukendt 02 015.jpg
583 KB, 2272x1704
>>
>>613067423

lol. is tht real tho?
>>
>>613071961
sorry for at jeg "boller" jentene dine
>>
File: 4chan.jpg (48 KB, 960x597) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4chan.jpg
48 KB, 960x597
>>613071709
Mine forældre ejer ikke en kælder der egner sig til beboelse.
>>
File: dkfun.png (223 KB, 392x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkfun.png
223 KB, 392x400
>>
Kæft jeg hader dette bøsseland.
>>
>>613073022
Så flyt, din luder.
>>
File: ottoL.png (2 MB, 1010x1248) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ottoL.png
2 MB, 1010x1248
>>613073022
>>
File: 1358361237555.jpg (36 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1358361237555.jpg
36 KB, 400x400
>>613073022
..Eller fuck af!
>>
File: pis.jpg (52 KB, 608x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pis.jpg
52 KB, 608x645
>>
Jeg kan lugte så pisse mange autister i denne tråd...
>>
File: 1335302331670.jpg (7 KB, 202x204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1335302331670.jpg
7 KB, 202x204
NÄR SKA NI TA TILLBAKA SKÅNE!? LATA JÄVLA DANSKAR
>>
File: nigger.gif (2 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nigger.gif
2 KB, 600x400
jævla dansker...
>>
>>613073656
Sieg Heil!
>>
File: 1426885690451.gif (2 MB, 250x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426885690451.gif
2 MB, 250x250
>>613073606
>>
>>613073606

hahhahahha
>>
>>613073656
Vi er imod svenskerne, din fag. Deltag, eller fald 8).
>>
>>613073206
>>613073228
>>613073275
Det gør jeg også når jeg har malket systemet og fået betalt min dyre kandidat-uddannelse. :)
>>
danske bøger
>>
>>613073557
>Jeg kan lugte så pisse mange autister
har du gjort i bukserne lille ven?
>>
>613074130
awshit! didnt realise
>uforståelig dansk
JÆÆÆÆVLA SVENSKER!!!
>>
>>613074220
Fuck hun er nice. Lav et album med det hele!
>>
File: johannetriggered.png (396 KB, 499x463) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
johannetriggered.png
396 KB, 499x463
>>613074359
>>
>>613074359
Hvad studerer sådan en klog fætter som dig så?
>>
>>613074441
haha
>>
>>613074728
IT-ledelse.
>>
>>613074444
>>
File: heart-attack.jpg (13 KB, 378x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
heart-attack.jpg
13 KB, 378x301
>>613075118
Omg, dude... Post mere, post det hele!
>>
>>613074904
HAHAHA

En uddannelse hvor man lærer at lede folk som har en rigtig uddannelse.
>>
>>613075439
Og sjovt nok bliver betalt bedre end dem for det. :)
>>
>>613075439
Haha true shit.. Folk der prøver at lede at projekt de ikke har forståelse for.....
>>
Hello Danish ppl, next week I'll go on a schooltrip to Denmark to Billund then to Vera..?, any good Danish food I should try?
>>
File: shots fired.jpg (42 KB, 600x405) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
shots fired.jpg
42 KB, 600x405
>>613075439
>>613075575
>>
>>613075969
Try the dick if you haven't, Danish speciality.
>>
>>613075969
Smørrebrød, schnaps and a beer,
>>
>>613075575
Argh. This du leder IT-droner som ikke har skygge af kreativitet, så ja.

Folk med talent for IT vil altid overgå monotome og administrative stillinger som "ledelse"
Thread replies: 90
Thread images: 36
Thread DB ID: 57507[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.