[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nederdraad homo's
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 245
Thread images: 65
File: nederland.gif (793 B, 329x217) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.gif
793 B, 329x217
Nederdraad homo's

Posten die sletten
>>
is this the kanker thread again!?
>>
tilburg reporting in
>>
Fucking french faggots...
>>
inb4 je kanker moeder
>>
>>646178807
Zometeen nederlands laatste europese kanker wedstrijd
>>
delft hiero, nog delftse sletten?
>>
>>646179945
je kanker moeder
>>
T is koud
>>
Waar zijn die Friese sletjes
>>
File: 1443958051309.jpg (82 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443958051309.jpg
82 KB, 800x1200
Kanker flikkers houd jullie bek gewoon als je niks nuttig te zeggen hebt
>>
>>646180226
https://www.youtube.com/watch?v=Q2Pl06NWEMg
>>
Optyfen met dat gekanker, meer nudes!
>>
File: 1434661864301.jpg (33 KB, 509x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1434661864301.jpg
33 KB, 509x390
>>
>>646180385
Ancila volgt mij op twitter. Ik denk dat ze op m'n piemeltje wil zitten.
>>
>>
>>646180822
Plaats zelf dan kankerhond
>>
>>646181228
Dan zou ik die maar snel aan haar laten zien
>>
kanker is grappig
>>
>>646180630
wat een autist
>>
>>646180822
ja kanker zeg. post zelf dan wat
>>
File: 1444757716424.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444757716424.jpg
3 MB, 4128x2322
God-tier voedsel
>>
050 mooi eem
>>
File: 1411495565312.jpg (609 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411495565312.jpg
609 KB, 1280x1920
>>646181498
Neen dat is meer poep-laag voer..
>>
>>646178807
godverdomme
>>
File: 1444757848395.jpg (3 MB, 4128x2322) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444757848395.jpg
3 MB, 4128x2322
>>
Waar kan ik die LSD halen, Te lui om te bestellen op het deep web.
>>
kankergezellig hier
>>
>>646181782
hijs gek..
>>
>>646181849
>deep web
> nodig om aan lsd te komen
>>
Oldenzaal represent
>>
Hoe slim?


Moslim
>>
>>646182020
topkek, mja lsd is niet zo makkelijk te krijgen als pillen, wees eerlijk. maar goed zeker wel aan te komen (per blotter voornamelijk)
>>
>>646182020
Mn kanker dealer is opgepakt.
>>
>>646182239
Had ie maar niet zwart moeten wezen
>>
Wat denken jullie dat Nederland gaat doen tegen Tsjechië
>>
>>646182347
Nemen was geen neger, raar hippie figuur.
>>
>>646182374
Verliezen
>>
Minder gelul, meer sletten
>>
>>646182374
kanker zaaddodend voetbal spelen en 0-1 verliezen. de turken verliezen ook
>>
>>646181849
Agora?
>>
>>646182716
Is toch deep web kanker pinda.
>>
>>646182439
Neger dus kankerlijer
>>
File: image.jpg (325 KB, 1280x1896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
325 KB, 1280x1896
De ruigste rakker van vliss raporteerd
>>
Vandaag ook weer lekker koud, maar ach
>>
>>646182834
Heerlijk sletje, ik wil meer
>>
File: 1412879745703.jpg (119 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412879745703.jpg
119 KB, 720x960
pannenkoeken?
>>
Maastricht represent.
>>
>>646182900
Srry bromo heb er maar 1
>>
iemand ancilla tillia folder?
>>
File: media_l_1505739.jpg (14 KB, 250x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
media_l_1505739.jpg
14 KB, 250x350
Willie hier
>>
>>646179774
Yes, yes it is.
>>
File: 1411573075617.gif (438 KB, 500x376) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1411573075617.gif
438 KB, 500x376
>>646183242
>>
>>646180822
mooie dubbels

>>646181922
mooie dubbels

>>646182900
mooie dubbels
>>
>>646180028
Jup
>>
>>646183420
420 hijsen homo
>>
/b/ zijn mening?
>>
https://youtu.be/iGm00TdqirY

Waarom is de fucking cockpit geluids fragment niet vrijgegeven?
>>
Gooi je meest Nederlandse kanker woord flikkers
>>
>>646183959
Gorinchem
Inb4 gorkum
>>
>>646180146
het is guur

gooi wat joden op het vuur
>>
>>646183909
opkankeren
>>
Man man man
>>
File: 14114113843.jpg (49 KB, 408x488) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14114113843.jpg
49 KB, 408x488
>>646182834

Vlissingen? Bakkes dicht Mitchell.
>>
File: 8vdl5zj.png (1 MB, 742x716) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8vdl5zj.png
1 MB, 742x716
>>646178807

010 meldt zich ook
>>
Alkmaar de geakste
>>
>>646184273
>homo
>>
File: 1425417171427.gif (2 MB, 280x302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1425417171427.gif
2 MB, 280x302
>>646184214

Wie is deze semen demon? Saus!
>>
>>646184354
Je moeeeeder
>>
>>646183909
Ik kan ook met een camera een kamp ingaan en dan een film maken van tien mensen die dankbaar zijn. Maar dat doet geenstijl niet die kiezen ervoor om een paar klootzakken te laten zien. Leuk wat je met een camera kan doen..
>>
>>646183959
Flikker
>>
>>646184484
Dat is een man
>>
>>646184590
>PvdA'er
>opkankeren
>>
File: 1412801685489.jpg (135 KB, 500x340) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1412801685489.jpg
135 KB, 500x340
>>646184686
>>
>>646184590
Dat is pownews flikker
>>
File: 10pmw7q.png (1 MB, 621x728) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10pmw7q.png
1 MB, 621x728
>>646184484

turnmeisje turned webcamsletje (zie je wat ik daar deed?)
>>
wat vindt /b/ van de kankerrussen die nog steeds door aan het kankeren zijn dat MH17 niet hun schuld was?
>>
>>646183909
>powned
kankerzielige sukkel dat je bent
>>
>>646184590
Ach kanker op, zand aap
>>
>>646184862
precies dit, opgekankert landverraaier
>>
>>646185204
>>646184590
Samefag
>>
>>646185189
Iets met ootje en bootje, een naam zou mooi zijn.
>>
>>646185203
De russen hebben het gewoon gedaan, wat heb je anders te verbergen tering communisten
>>
>>
File: fBI2G.jpg (150 KB, 634x655) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fBI2G.jpg
150 KB, 634x655
>>646185576

Verona van de leur
>>
File: 1432798066975.gif (2 MB, 330x326) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432798066975.gif
2 MB, 330x326
Geen euro beker dus gewoon door drinken
>>
Tyfus nootweer hier buiten
>>
>>646183909
kanker homo's ga weg uit mijn stad
>>
>>646180028
nog meer delfte kankerhomos hier?
>>
>>646181498
bapao is kankerranzig zwerver
>>
>>646185079
Alsof het enig verschil maakt, klootzak.
>>
Delal kavak, Enschede ofzo
>>
File: 1444172228949.gif (2 MB, 330x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444172228949.gif
2 MB, 330x450
>>646186157

Bedankt voor de moeite, maar na het zien van die kop hoeft het ook niet meer.
>>
>>646186093
Kanker goed plan
>>
>>646183909

Jonge kanker op naar je geenstijl dumpertflikkertje, kk neppe edgelord
>>
>>646186755
mooie dubbels
>>
https://youtu.be/d5uu2lKIaIs?t=2m58s

JE HELE KANKER FAMILLIE
>>
>>646183909
Ik hou meer van junkies dan die kanker vluchtelingen
>>
Mandel vd linde, 21, Deventer ofzo
>>
File: max_poster01.jpg (85 KB, 424x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
max_poster01.jpg
85 KB, 424x600
>>
File: 1415212811905.jpg (191 KB, 640x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1415212811905.jpg
191 KB, 640x464
Bedankt vierkante poef.
>>
>>646186962
je kanker moeder
>>
>>646186767
Dikke bul heh
>>
>>646186913
>inb4 die tijd dat steen nog hard was
>>
>>646187021
bedankt vierkante poef
>>
>>646186948
Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Het zal ook eens niet. Alleen maar sletjes daar.
>>
>>
>>646186962
Verkankeren betekent verpesten
Van dat woord is kanker als in kanker mooi afgeleid. Niet de ziekte
Je scheld niet met de ziekte maar met een synoniem voor verpesten
>>
wie zaterdag naar 010 classics in de Factory 010?
>>
File: image (2).png (844 KB, 479x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image (2).png
844 KB, 479x600
>>646186948

Zalig sletje, meer!!
>>
>>646187239
geen negers aub.
>>
nog een paar hoeren uit omstreden den haag?
>>
>>646187021
bedankt vierkante poef
>>
>>646187239

Sorry man ik ben niet zo van de bestialiteit
>>
>>646187222
mooie driedubbels

>>646187244
mooie dubbels
>>
>>646186962
Freedom of speech you cancerous homo!
>>
>>646186665
Ja hier
>>
>>646187239
>klaar met douchen
>ziet nog steeds zwart als roet
>>
Diezelfde mandel vd linde , 21 sph, terwijl ze me rijdt
>>
0495 checking in
ALLE KANKER ASIELERS MOEten DOOD
>>
File: 10dbcxs.png (1 MB, 678x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10dbcxs.png
1 MB, 678x724
>>646186798

Ik heb niet voor niets alleen foto's waarop die bakkes niet te zien is. Lichaam is niet op aan te merken.
>>
>>646187021
Bedankt vierkanker poef
>>
>>646187151

Steen is nooit hard geweest, wel een kankerjunk, ze hadden dat kankerstuk vuil kapot moeten schoppen, dan had ie lekker bij z'n pappie kunnen zijn de kankerjankert
>>
>>646178807
>>
>>646187558

Ga vooral door mijn zoon.
>>
File: kut thread.jpg (136 KB, 500x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kut thread.jpg
136 KB, 500x364
>>
>>646188109
Bedankt Geert
>>
0313 represent
>kanker
>>
>>646188204
Haar lijf
>>
>>646188452
heb je dr asshole?
>>
>>646188109
Geert Wilders is een vieze kankerjood en moet zelf lekker oprotten terug naar Israel.
>>
>>646188452
kutje nu
>>
File: 1414004126895.jpg (12 KB, 191x264) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1414004126895.jpg
12 KB, 191x264
Heeft iemand die "als Amerikanen dit konden lezen.." meme?
>>
>>646188555
>>
File: 1443103862521.jpg (479 KB, 1280x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443103862521.jpg
479 KB, 1280x1920
>>646188452
Ik hou van kleine borsten
>>
>>646188109
Ach ja, Geertje
Wat een ongelooflijke kankermongool. Dat je tegen vluchtelingen bent is prima, maar kom dan wel met een daadwerkelijke oplossing.
>>
>>646188585
Beter een jood dan een vieze muslim
>>
>>646188555
mooie driedubbels
>>
>>646188851
Netjes
>>
>>646188585
bek houden landverrader
>>
Ohne Holland fahren wir zur WM!
>>
>>646188989
Jij bent wel een hele speciale soort achterlijk
>>
Heil Merkel, ihr scheiß homos
und bleibt mit euren wohnwägen aus deutschland draussen!
>>
File: nice.png (224 KB, 625x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nice.png
224 KB, 625x450
HEIL HITLER MEIN FREUND!
>>
>>646189092
whuuuuttttt nog niet eens gezien thanks voor het checken van me eerste trips ooit
>>
Sauerkraut
Blitzkrieg
>>
Deutschland über alles!!!!!!!!
>>
>>646188585
Kankerop naar je eigen kanker land kankertje
>>
net als jullie kanker moeders gisteravondd
>>
>>646189127
>>646188989
>deze debielen laten een achterlijke jood bepalen hoe zij denken
hahahahaha
>>
File: image.jpg (61 KB, 480x346) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
61 KB, 480x346
>>
blitzkrieg faggots!
>>
Kraftwehrersatzamt
>>
@grietdiktiet
>>
Sieg heil Wurst Bier Deutschland Gas Krieg
>>
>>646189385
HEIL SIEG HEIL ADOLF MEIN FREUND
>>
>>646189357
>>646189378
ik heb zelf ook een hekel aan die ranzige kutbuitenlanders maar die gluiperege jood moet samen met die kutvluchtelingen het landje uit
>>
EISENBAHN SCHAUKELSTUHL HEBEBÜHNE JUDENVERNICHTUNG GROSSDEUTSCHES REICH
>>
>>646188938
Fucking dit
Die gozer doet slechts aan sensatiepolitiek, maar resultaten zijn ver te zoeken.
>>
>>646189385
hitler was een pleb
>>
bekomm ich bei euch asyl? in den deutschenfäden hängen nur spasten rum
>>
>>646189544
mooie dubbels

>>646189599
mooie dubbels
>>
Ich bitte um Asyl!
>>
NEDERCRINGE TIJD

https://www.youtube.com/watch?v=v2OHQkNosv4
https://www.youtube.com/watch?v=nIicpwPJCyo
http://www.youtube.com/watch?v=Sd-a4GJ12bA
http://www.youtube.com/watch?v=tVcln1aWEuQ
http://www.youtube.com/watch?v=6mlMU5Xs87k
http://www.youtube.com/watch?v=4Qh4TU17puE
http://www.youtube.com/watch?v=2mZ-xdcazgc
http://www.youtube.com/watch?v=11Ma_HH8Lts
https://www.youtube.com/watch?v=6p9LrJoVRpc
https://www.youtube.com/watch?v=mO3shsnVtpE
https://www.youtube.com/watch?v=ULqAIbjCsXE
https://www.youtube.com/watch?v=dxINK2165sI
http://www.youtube.com/watch?v=4cQozuJ5a3Q
http://www.youtube.com/watch?v=lrrzx6KJmRA
http://www.youtube.com/watch?v=dsGIju9Ck18
http://www.youtube.com/watch?v=PP0IRHVPW0U
http://www.youtube.com/watch?v=kFTZFEYJlik
http://www.youtube.com/watch?v=46h72TzD1v0
http://www.youtube.com/watch?v=oYsH8gGXCkg
http://www.youtube.com/watch?v=s4dElCvhXtA
http://www.youtube.com/watch?v=ajMApdxcOTk
http://www.youtube.com/watch?v=MuCJHemwKYY
http://www.youtube.com/watch?v=YvBuT3FiCWs
http://www.youtube.com/watch?v=KPchfdrDo-s
http://www.youtube.com/watch?v=q-fxuLjLT9k
http://www.youtube.com/watch?v=1tysoKhRyTQ
http://www.youtube.com/watch?v=zIpxJx5T-ZI
http://www.youtube.com/watch?v=w4R-THMvX3E
http://www.youtube.com/watch?v=OnulYpd-1Kc
https://www.youtube.com/watch?v=tzTZRgrwbAs
http://www.youtube.com/watch?v=EJI2uJ2Psgo
http://www.youtube.com/watch?v=A2fQx2ltkqI
http://www.youtube.com/watch?v=EM25i-L6kE8
http://www.youtube.com/watch?v=8r3qpldLKF0
http://www.youtube.com/watch?v=Ny27KPrL2Nc
http://www.youtube.com/watch?v=4IdxSBtHdEc
http://www.youtube.com/watch?v=G6mVAz3hvJQ
http://www.youtube.com/watch?v=rYtDOyUNx7I
http://www.youtube.com/watch?v=RBP1nOXul1c
http://www.youtube.com/watch?v=b6RiXYJgYyM
https://www.youtube.com/watch?v=-mN8x-SyrIo
https://www.youtube.com/watch?v=NM0Y3qY4S6w
>>
File: 1391016256638.jpg (134 KB, 638x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391016256638.jpg
134 KB, 638x960
>>
>>646189378
tryhard moslim, kalm aan en stik in een geitenpik.
>>
SIEG HEIL HEIL HITLER NIEDER MIT DEN ORANGEN FICKT EUCH UND EURER GRASS
>>
>>646189378
Joden zijn kanker maar ik wil geen alahu ackbar in mijn buurt
>>
>>646189721
Je doet Gods werk door iedereen te feliciteren met zijn mooie dubbels

Dank je mijn zoon
>>
>>646189757
Hater
>>
>>646189602
Wetten das draust du ihm nicht ins gesicht zu sagen?
>>
>>646189206
>>646189378
Jullie moeten eventjes buiten adem halen en stop browsing /pol/
>>
>>646189890
>>646189302
Geen dank. (Op de memes na, die zijn wel heel dank.)
>>
>>646189998
er würde knien!
>>
HOCHSPANNUNGSLEITUNG HODENKREBS WURSTKÖNIG SACKNAHT GÜLLESCHLEUDER DRITTES REICH INVASION NIEDER MIT DEN NIEDERLANDEN
>>
>>646189998
Jawel wat gaat hij doen dan ik ben blank en rooms katholiek, hij zal me vast vragen om Eva eens een fatsoendelijke beurt te geven.
>>
WAS IST DENN DAS SCHON WIEDER FÜR EINE SCHEISSE HIER!

IHR DÄMLICHEN WASSERTOMATEN!
>>
BOMBEN AUF NIEDERLAND
>>
>>646189836
>>646189882
ik ben blank en beiden joden en moslims moeten opkankeren.
>>
>>646189378
joden > moslims
>>
>>646189385
sieg heil
>>
>>646182834
he wat leuk
>>
>>646189998
Opkanken geitneuker
>>
>>646178807
represent goes zuid hier wss echt kankerhard
>>
File: 1419041483530.jpg (55 KB, 600x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1419041483530.jpg
55 KB, 600x534
>>
>>646179861
Kanker Oisterwijk inrapporterend
>>
Waar zijn de kankersletten nu
>>
File: 1426342121685.jpg (59 KB, 500x509) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426342121685.jpg
59 KB, 500x509
>>646190607
Waar in zuid?
>>
heil hitler ihr wohnwagenficker
>>
IHR SEID DOCH ALLE KANKER HONDEN!
>>
Ab ins brausebad mit euch!
>>
Drie dingen dat ik haat van Amsterdam

>toeristen
>euro hipster
>ajax (joden)
>>
PARKPLATZSCHEISSER!
>>
File: 1444748823938.gif (2 MB, 260x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444748823938.gif
2 MB, 260x242
>>646190999
trips der waarheid.

Ach, dan hadden er in de eerste plaats ook echt gaskamers moeten zijn :^)
>>
Schnitzel
Bier
Sauerkraut
>>
Die enige moslim dat hou van is de shoarma man in mijn buurt. Hij is de enige moslim dat ik zie die hard werkt. Hij mag blijven maar die andere moslims moet opkankeren
>>
vorhaut
wurstsemmel
zigeunerschnitzel
arschkrampe!
>>
>>646191287
>waarheid
DAS HEISST WAHRHEIT DU UNTERMENSCH!
>>
>>646187558

wie stuurt fb com/ mandel.vanderlinde even een berichtje om een en ander te factchecken?
>>
>>646187021
bedankt vierkante poef
>>
ICH WILL GELD FLIEßEN SEHEN, UND NICHT FÜR WENIG GELD FLIESEN LEGEN. HEIL HITLER
>>
>>646190762
gewoon de hele buurt
>>
>>646187239
naam?
>>
Doet mij goed wanneer ik 4 nationaliteitdraden op de frontpage zie.
>>
File: KoS.png (224 KB, 195x238) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KoS.png
224 KB, 195x238
MINDER MOFFEN, MEER TIETEN!
>>
Merkel is een vieze duitse varken
>>
Dieser faden wurde annektiert und gehört jetzt zum Großdeutschenreichsfaden.
Heil!
>>
rotterdams - marokkaan reporting in.

faka flikkers
>>
>>646192407
sieg heil obersturmbannführer stahlglied!
>>
File: Refugee01.jpg (167 KB, 600x330) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee01.jpg
167 KB, 600x330
The Netherlands welcome all muslim refugees. We will serve our muslim overlords as slaves. We will share our dutch women with you. We will pay every muslim refugee 1000 Euros a week.

REFUGEES HEAD TO THE NETHERLANDS, YOU ARE WELCOME HERE!
>>
>>646178807
kanker
>>
>>646192583
no they aren't, literally everyone is against them over here
>>
>>646186948
Could i get more nudes by threatening to post this one?
>>
>>646192702
buitenlander?
>>
File: 1406331457268.png (570 KB, 1102x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1406331457268.png
570 KB, 1102x1100
>>646192583
>>
File: Refugee02.jpg (283 KB, 1024x683) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee02.jpg
283 KB, 1024x683
Refugees heading to the Netherlands. Please be patient.
>>
>>646187021
Bedankt vierkante poef
>>
File: fijt_154415.jpg (12 KB, 196x300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fijt_154415.jpg
12 KB, 196x300
Scheiß Piefke! Geht's wieder ham!
>>
>>646183909
>het is te koud in de tenten
Ik kan wel een warmere plaats voor ze regelen.
In hun eigen land.
>>
File: Refugee03.jpg (219 KB, 900x500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee03.jpg
219 KB, 900x500
To the Netherlands!
>>
File: Refugee04.jpg (48 KB, 650x366) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee04.jpg
48 KB, 650x366
Netherlands we want!
>>
File: Refugee05.jpg (132 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee05.jpg
132 KB, 992x558
Allah will invade the Netherlands
>>
>>646185204
beter dan Spits...
>>
>>646187021
Bedankt vierkante poef
>>
File: Refugee06.jpg (377 KB, 960x639) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee06.jpg
377 KB, 960x639
Netherlands here we come
>>
File: Refugee07.jpg (309 KB, 620x387) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee07.jpg
309 KB, 620x387
Thank you Netherlands for letting allah in your hearts
>>
File: Refugee08.jpg (164 KB, 900x601) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee08.jpg
164 KB, 900x601
Netherlands give us money
>>
File: Refugee09.jpg (373 KB, 990x660) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee09.jpg
373 KB, 990x660
In the Netherlands every muslim will get free health care
>>
>>646188938
>maar kom dan wel met een daadwerkelijke oplossing.
Opvang in de buurt van hun eigen land.
Voor de kosten kan de VN opdraaien.
Doen ze ook nog eens wat ipv het oneens zijn met elkaar.
>>
File: Refugee010.jpg (137 KB, 1024x505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee010.jpg
137 KB, 1024x505
Netherlands, Netherlands!
>>
>>646183909
Boltem me uwe kutdumpert, janet
>>
>>646187021
danke vierkanten poef
amai
>>
>>646193548
Nu ga je te ver
>>
Waarom ineens die vluchtelingen in de draad. Vond Mandel veel leuker.
>>
File: Refugee011.jpg (18 KB, 449x332) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee011.jpg
18 KB, 449x332
Every muslim will be rewardes with 72 dutch women. Netherlands is best!
>>
File: Refugee012.jpg (129 KB, 620x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee012.jpg
129 KB, 620x372
We are in the Netherlands to stay forever!
>>
>>646193826
some kaaskoppen went bombing a camp with fireworks
>>
File: Refugee013.jpg (50 KB, 759x422) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee013.jpg
50 KB, 759x422
Allahu Akbar
>>
heyy boys, eindelijk een meid hier. Wil er iemand met me praten bel naar 035 - 5251037 of bezoek me op 't Hardestraat 22 1271 TT Huizen

Kusjes Dina
>>
File: Refugee014.jpg (161 KB, 990x596) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee014.jpg
161 KB, 990x596
The Netherlands will take care of more than 2 million muslims in 2016!

The dutch people are celebrating on the streets.
>>
File: Refugee015.jpg (98 KB, 596x283) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee015.jpg
98 KB, 596x283
Every single muslim in the world should head to the Netherlands. Dutch people will welcome you with free tulips and all their fagottness.
>>
File: hihi.jpg (22 KB, 453x242) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
hihi.jpg
22 KB, 453x242
>>646178807
>>
File: Refugee016.jpg (128 KB, 620x372) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Refugee016.jpg
128 KB, 620x372
Netherlands - where sharia is the law
>>
MEET KUTTEN, minder gekut!
>>
Do not go to France, Germany or Austria! Head for the Netherlands! Muslims welcome!
Thread replies: 245
Thread images: 65
Thread DB ID: 61096[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.