[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
godaften nye venner.
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 119
Thread images: 10
File: Flaggor_Danmark_1.jpg (87 KB, 1779x1134) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Flaggor_Danmark_1.jpg
87 KB, 1779x1134
godaften nye venner.
>>
post som ender i dubs, vælger hvad jeg køber til munchies.
>>
>>646189170
Durum!!!!
>>
Mariekiks
>>
>>646189170
McDonald's er altid godt når man har røget...
> munchies.
>>
Hvor kommer i fra og hvad hedder i? Kun fornavn, hvis i tør.

7100, Michael
>>
>>646189170
Mazarinkage !!!
>>
>>646189505
Det her.
>>
>>646189597
7100 vejle, Mads
>>
>>646189597
7400, ret skæv
>>
Tør hverken poste mit navn eller postnummer.
>>
>>646189597
Også 7100. Signe
>>
>>646189622
>Mariekiks
kedeligt. men er ejer af det. thx! <3
>>
5250 Odense, Kim
>>
8000, Isabella
>>
>>646189597
hvor i vejle bor du? Damhaven her
>>
>>646189848
hele vejle er samlet
>>
>>646189848
Hvor gammel er du :-)
>>
8200, Smilets by..
Wuhuhuh..
Hvor mange kunne godt ordne Nikita Klæstrup?
>>
@646189969
< :-)
>>
>>646189902
Fredericiagade - et stenkast væk!
>>
4400, Martin
>>
>>646189848
Rettelse, 7300****
>>
>>646190028
Jeg q godt
>>
>>646190028
fri
>>
5 kilo m 30+
>>
>>646190028
hun er altså ikke nær så lækker IRL. ret lav, rimelig bitchy.
>>
>>646189969
Du er vidst en gris..
>>
>>646189969
Det fortæller jeg ikke xD
>>
>>646189033
Der skal vejle tøser på bordet kan jeg mærke?
>>
>>646190137
Det kunne jeg godt forestille mig. Hun er også fra Københavnstrup..
>>
>>646190028
Brabrand smilets by?
>Gellerup
>>
Mulle er den lækreste i dk
>>
>>646190247
Korrekt.
>>
Stem Dansk Folkeparti!
>>
Nogen fra viborg der vil have viborg-mappen?
>>
>>646190356
LA - det plejede far at gøre
>>
>>646189966
Haha ja det er lige før du har ret
>>
>>646190149
Ikke kun 'vidst'.. jeg er et rigtig svin faktisk
>>
>>646190396
og det er?
>>
>>646190213
Ville gerne smække nogle op! Fuck it.. finder lige den eksterne frem.. alderen svinger lidt, men naturligvis er INGEN under 18.. i hvert falde på nuværende tidspunkt ;)
>>
>>646190396
zippyshare? min ven har b& pågrund af den. :(
>>
>>646190396
Jeg kunne godt bruge Viborg mappen!
>>
>>646189895
løgn
>>
>>646189902
Jeg gik faktisk på damhavens skole! 88'er og hedder så også Mads!
>>
>>646190120
hej kobii
>>
>>646190648
Old' timer ;-)
>>
>>646189969
Opportunistisk forsøg
>>
>>646190735
mads?
>>
>>646190648
Vejle er det shit
>>
>>646189597
8850, Peter
>>
>>646190796
Nej - Mads
>>
>>646190428
Den joke er vidst ikke nær så sjov som Zulu gerne vil have, at den skal være.
>>
http://karlkoder.dk/ er the shit..
>>
>>646189969
Btw, hvis du tænkte på at score en fra 4chan, så tænk lige en ekstra gang over hvor fucked det her sted er xD
>>
>>646190924
mAds?
>>
Hvad arbejder folk så med??
>>
>>646190438
Er du da fra Jylland?
>>
>>
>>646190982
ja - Mads
>>
Frisk på at se en vejle tøs?
>>
>>646190975
Jeg er da nogenlunde normal :-) så der MÅ være andre som mig.
>>
>>646189597
2765 Christian
>>
>>646190428
"Hvis du synes jeg er for omklamrende, så gå ud og hæng dig i laden.. det plejede far at gøre"
>>
>>646191137
100% en mand
>>
>>646190975
Pænt fucked!
>>
>>646190975
mentalt ustabile autistiske trannies fra psykiatrisk afdeling? HELT SIKKERT, YOLO
>>
>>646191026
Arbejder hos IBM
>>
>>646190028
Har set et billede af hende med Mads Holgers pik i munden
>>
>>646191137
Yeps, men kun med timestamp.
>>
>>646190972
undervurderet post
>>
>>646191036
Odense :-)
>>
>>646191177
Well.. er faktisk selv rimeligt "normal" hvis man ser bort fra at jeg er her lige nu xD
>>
>>646191026
hfE studerende.
>>
File: 1432490546369.gif (1 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1432490546369.gif
1 MB, 640x480
>>646190975
synes faktisk ikke det er specielt fucked.
>>
Københavner her
>>
>>646191312
Det kan du godt lige finde til mig..
>>
>>646191137
Spam nu bare med danske ludere..
>>
>>646191297
Lige præcis m8.
>>
>>646191297
Jeg er faktisk mentalt ustabil og ligger på psykiatrisk afdeling på nuværende tidspunkt!
Tranny er dog ikke lige mig.
>>
>>646191345
samefag
>>
>>646191493
Hvor gammel er du? Og hvor længe har du været indskrevet?
>>
>>646191493
Men det kan det da blive ;)
>>
>>646191375
Jeg mangler dog lidt empati. ..
>>
Hvad laver i så her til aften, nye venner? :)
>>
>>646191529
forkert
>>
Generalt for lidt dk nudes
>>
Skal vi ikke have nogen danske piger på bordret?
>>
>>646191647
Nåå
>>
>>646189033
Dion?
>>
File: 1442758692026.gif (3 MB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442758692026.gif
3 MB, 480x360
>>646189033
https://www.youtube.com/watch?v=J4jJRhHJYlg
>>
>>646191312
Så det på en andens telefon til noget VU/KU fest engang, ikke et billede jeg selv har haft desværre
>>
>>646191026
Studerende på uni
>>
>>646191417
Nej, men hvis du spørger andre om hvad de synes, sååååå
>>
>>646191647
det sker med 4chan.
Det er fint, man er stærkere uden følelser der trækker en ned ;)
>>
Jeg kan godt smide studenterfesten op hvis der er nogen der gider se gammelt dansk porno i dårlig kvalitet?
>>
DANSKJÄVLAR
>>
>>646191432
>>646191814
Kom til at besvare mig selv...
>>
>>646189170
Raw Food
>>
>>646191921
dumme svensker
>>
>>646191814
jonatann?
>>
File: danske piger.png (27 KB, 258x815) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danske piger.png
27 KB, 258x815
>>646191721
Hvad vil folket have?
>>
>>646191921
Smut, swedfag
>>
>>646191921
Smuuuuuuut!!!!!!
>>
>>646189848
>>646190077
100% at du ligger på psykiatrisk i Vejle!
>>
>>646192030
Nogle odense?
>>
>>646192030
Gerne en lækker .rar eller .zip fil med det hele!
>>
>>646192030
sæt den på zippyshare yo
>>
>>646192030
er dem som du ikke har skrevet alder ved mindreårige? 8*)
>>
>>646192164
Faktisk ikke xD plejer bare at sige at jeg er fra Vejle, fordi der ikke er så mange der ved hvor Jelling ligger..
>>
>>646191638
>>646191644
True, men det er ikke lige mig ;) denne gang - snart 3 uger, men er for nylig blevet flyttet til åben afdeling ;)
>>
Hvor mange danskere herinde er indbegrebet af normie?

Jeg er i hvert fald.
CBS studerende, gode karakterer, studiejob hos amerikansk koncern, gf gennem 5 år
>>
>>646192340
er fandeme tit i jelling
>>
>>646192164
Og tror faktisk den nærmeste psyk ligger i Kolding
>>
>>646192030
det hele
>>
>>646192030
>>
>>646192165
Her
>>
File: danske2.jpg (60 KB, 248x840) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
danske2.jpg
60 KB, 248x840
>>646192165
Ingen fra odense

>>646192183
>>646192211
mmmm... Det tror jeg ikke
>>
File: da91e1e54d.jpg (60 KB, 749x675) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
da91e1e54d.jpg
60 KB, 749x675
Hvis man vil stalke sin kærestes baggrund på nettet, hvilke gode tricks er der så?

>Inb4 facebook og google hendes navn

Jeg kunne godt tænke mig at prøve og finde hvad jeg nu engang kan
Thread replies: 119
Thread images: 10
Thread DB ID: 61090[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.