[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Hej /b/röder!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 38
Thread images: 26
Hej /b/röder!
Vart är sverige påväg?
>>
File: 1444688640412.jpg (727 KB, 804x1054) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444688640412.jpg
727 KB, 804x1054
Ne
>>
Med klassförrädarna i styre så vettefan vart vi är på väg
>>
>>646236968
speak english you third world peices of shit!
>>
>>646238433
Swedish to English translation (rough)

"Helo /b/rother!
How I get in sweden im imigrant"
>>
File: 1442479584016.jpg (425 KB, 724x734) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442479584016.jpg
425 KB, 724x734
>>
File: 1442772305138.png (425 KB, 706x866) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442772305138.png
425 KB, 706x866
>>
File: 1444689147636.png (463 KB, 866x1150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444689147636.png
463 KB, 866x1150
>>646239257
Kolla, kolla, kolla
>>
just wanna start hell in this thread, Denmark>Sweden
>>
nice.. Sweeds + furrys?
Fuck man.
>>
File: 1443109833944.jpg (235 KB, 820x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443109833944.jpg
235 KB, 820x960
>>646239459
Vad ska jag kolla på?
>>
File: 1444403899583.png (1 MB, 1500x1678) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444403899583.png
1 MB, 1500x1678
>>646240205
På vem som mer titta in på tråden, kul o inte behöva vara den enda
>>
>>646236968

Drep deg selv.
>>
File: 1442875929031.jpg (367 KB, 1280x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442875929031.jpg
367 KB, 1280x1280
>>
File: 1443242053883.png (364 KB, 1205x1013) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443242053883.png
364 KB, 1205x1013
>>646240533
Kul att kunna hjälpa till ;)
>>
File: Sn61qgU.jpg (139 KB, 1280x905) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Sn61qgU.jpg
139 KB, 1280x905
>>646240960
Låter bra de, för alla svenskar i dessa trådar brukar ju älska alla dessa "pälsbögar" som kommer in ;)
>>
>>646240960

Er det dette dere svensker driver med? Ser dere på anime dyreporno? Værsåsnill å ta et kollektivt selvmord.
>>
File: 1442875499073.jpg (136 KB, 1147x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442875499073.jpg
136 KB, 1147x1280
>>646241445
Neh tack, föredrar Netflix istället, mer roligt
>>
File: 1443241667181.jpg (788 KB, 1021x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443241667181.jpg
788 KB, 1021x1200
>>646241710
håller med
>>646241220
jo men visst
>>
File: 1442750178538.png (687 KB, 586x712) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442750178538.png
687 KB, 586x712
>>
File: 1437227339710.png (673 KB, 886x1425) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437227339710.png
673 KB, 886x1425
>>646242017
Brukar du ofta vara på Swe trådar?
>>
File: 1444258250606.jpg (133 KB, 1280x989) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444258250606.jpg
133 KB, 1280x989
>>646242433
nja jag tittar in i bland
>>
File: 1437910485750.jpg (165 KB, 1300x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437910485750.jpg
165 KB, 1300x1300
>>646242732
Aaah, undrar om man skrivit med dig förut.. :U
Brukar vara samma personer typ som skriver
>>
File: 1442483209369.jpg (333 KB, 998x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442483209369.jpg
333 KB, 998x1300
>>646242966
kanske men osanolikt =P brukar inte skriva så offta=P
>>
Zlatan Ibrahimovic?
>>
>>646243427
Riktigt synd för alltid kul o träffa nya personer här på /b/, speciellt dem som gillar samma saker ^^
>>
>>646243586
OJOJOJ inte glömma bilden
>>
File: 1442477752272.jpg (215 KB, 778x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442477752272.jpg
215 KB, 778x1100
>>646243586
får väll börja titta in lite oftare kanske ;)
>>
File: 1437910095442.png (854 KB, 1000x920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437910095442.png
854 KB, 1000x920
>>646244041
Du är alltid välkommen~
Iaf för mig, men säkert ingen annan :U

Brukar du annars vara på Gfur trådarna? :p
>>
File: 1442477846459.jpg (176 KB, 503x1300) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442477846459.jpg
176 KB, 503x1300
>>646244327
är offtare där =P. brukar du vara i Gfur någonting?
>>
>>646244594
Brukar alltid vara på Gfur, men skriver inget :U
Sparar mest bara :p
>>
File: 1442477919405.jpg (106 KB, 663x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442477919405.jpg
106 KB, 663x1100
>>646244829
det är okej det å =P
>>
>>646244984
I guess ^^
Brukar du skriva elr? :p
>>
File: 1442483293255.jpg (450 KB, 1200x1100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442483293255.jpg
450 KB, 1200x1100
>>646245693
det händer men jag är ganska tyst av mig =P
>>
jävla cancer. vidriga 16åriga, finniga, småpojkar. dö i eld. Furries.Fyfan.
>>
>>646245838
Så länge som du inte är en avatarfag I guess ^^
Men att vara tyst, är väl bäst så :p
>>
File: 1442479506262.png (784 KB, 900x896) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442479506262.png
784 KB, 900x896
>>646246115
jag är mest på ställen för bilderna ^^
Thread replies: 38
Thread images: 26
Thread DB ID: 61310[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.