[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
zamierzam popełnić samobójstwo, doradźcie...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 47
Thread images: 17
File: flaga polski.png (39 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
flaga polski.png
39 KB, 640x400
zamierzam popełnić samobójstwo, doradźcie sposob i metode, tak żeby za dwa dni pisali o tym na poratalach z informacjami, wybiore najbardziej kreatywny sposob
>>
>>646588088
utop sie w kiblu
>>
op tutaj, gdy zobaczylem numer 88088 przez chwile pomyslalem ze mi sie piatka trafila, chuj, a tutaj chuj, jak całe moje życie
>>
>>646588295
niby jak? pytam poważnie
>>
podbijam papiezem

opie znajdz i zaatakuj jakiegos celebryte nozem xD
>>
>>646588597
bez atakowania ludzi, pozniej mnie złapią i chuj z samobójstwa
>>
>>646588951
a jakbys wsadzil dla celebryty noz w gardlo potem wyjal i wsadzil sam sobie to bys nie bohatyrnal stylowo?
>>
File: cn.jpg (132 KB, 800x1204) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cn.jpg
132 KB, 800x1204
>>646588088

chyba najczęsciej powtarzany tutaj motyw - wejdź np. na dach wysokiego budynku, miej ze sobą kilkunastometrowy stalowy drut i jakis porządny klej. Przywiąż jeden koniec drutu do czegos na dachu, a drugi koniec wokół swojej szyi. Potem przyklej sobie ręcę do głowy i skocz. Drut rozerwie Cię zdekapituje, przez co po wylądowaniu będziesz wyglądał tak, jakbys urwał sobie głowę własnymi rękami. Pozdrawiam!
>>
kup dużo nawozu amonowego i oleju opałowego
P.S. to protip
nawet jak nikt oprócz ciebie nie zginie to bedzie inba na caly kraj a moze nawet dalej
>>
>>646589577
Dubelsy nie kłamio
>>
uwaga spoiler alert:
op i tak sie nie zabije
>>
>>646589302
jak narazie wygrywasz, żyłka od wędki da rade?
>>
>>646589655
skoro duble muwio ze duble to musisz to zrobic
>>
>>646589577
to jakas bomba jest?
>>
>>646590070
w tym temacie miałem dubla 2x, prawie miał bym kwintala, jak teraz będe miał dubla to chyba znaczy ze nie powinienem tego robić
>>
>>646590577
._. 4chan uratował mi życie, chwalmy pana
>>
>>646590577

checked
>>
File: 1355739283325.jpg (237 KB, 1100x1380) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1355739283325.jpg
237 KB, 1100x1380
>>646590744
no co jest kurwa, kolejny dubel?
>>
OP tutaj, duble nie kłamią, nie popełniam samobójstwa, ale dziękuje za rady
>>
>>646589577
To tylko najpierw:
zapuść brodę
spędź ostatni tydzień życia w solarium
ubierz się w jakieś podarte łachy
kup kozę
ładunek załaduj na kozę
Wybierz odpowiednie miejsce i allahu akbar
>>
File: 1275506914203.jpg (197 KB, 400x513) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1275506914203.jpg
197 KB, 400x513
>>646589577
>>646589655
>>646590577
>>646590744
niechudo
>>
>>646588088
Should've killed Radovid V. I can't stand that Redanian flag anymore. Firefags
>>
>>646588088
>1. Napisz kartkę o tym że popełniasz samobójstwo bo cię gnębią na uczuciopedii
>2. Powieś się na sznurówkach
>3. Bądź w tefałen
>>
>>646588088
>>646588566
>>646590577
>>646590744
tyle dubli aż sam sobie piątke przybiłem, gdybym miał przyjaciół też bym im o tym powiedział
>>
no kurwa, forczan ratuje życia
>>
>>646588088
He he jak tam anonki samotne życie? Kisne z was bo umiem tulpamantować i spędzić życie z waifu nie tak jak wy plebejusze.
>>
File: sad_face.gif (448 KB, 500x275) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sad_face.gif
448 KB, 500x275
>>646592914
>>
wysadz sie w sejmie. 32mln ludzi bedzie cie wielbic dluzej niz 2 dni
>>
File: 1426828489101.jpg (118 KB, 792x612) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1426828489101.jpg
118 KB, 792x612
>>
>>646593549
>>
Same duble,
>>646589302
wygrałes
>>
Kurwa a te polskie thready takie ciche i w chuj nic sie nie dzieje
>>
Opierdol parę słoików kiszaków i galony mleka, zdechnij na srake #profit
>>
>>646594858
nie dzieje, bo swietuje swoje nowe narodziny, ta historie bede moim gowniakom opowiadal
>>
>>646594933
>>646595200
Dubdubdubdubdub
>>
>>646595557
Nie Ojcze Święty czemu nie dasz mi quada na komunię? Niedobry papaj.
>>
File: 1444951163447.jpg (946 KB, 800x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444951163447.jpg
946 KB, 800x1200
usmarz sobie troche ustaw w donice na głowie i odpal. zostaniesz nowym krolem /b/
dublet wygrywa
>>
File: 1444948490015.jpg (90 KB, 640x2398) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444948490015.jpg
90 KB, 640x2398
masz doła tu masz lifehaka jak zrobic sobie przyjacolke
>>
>>646596296
sprawdza się?
>>
File: 1444950043470.jpg (112 KB, 960x849) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444950043470.jpg
112 KB, 960x849
>>646597220
całkiem wygodne, ale nie miesci sie caly
>>
>>646597520
nie mam mąki więc co najmniej do 7 rano musze sie wspierac piweszym rozwiazaniem
>>
>>646597991
op tutaj, wlasnie zrobilem to pierwsze i naprawde, jest zajekurwachujewpizdebiste, po chuj się żeniłem jak moglem takie cos zrobic 10 lat temu
>>
File: tghf.gif (989 KB, 380x214) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
tghf.gif
989 KB, 380x214
>>646597991
polecam suszarką ogrzać i nasmarować to nawilżaczem
>>
>>646598241
moja dziewczyna byla zdziwona po co mi gabki i rekawiczki, skoro i tak nie uzywam kuchni.
nie zapominaj o poslizgu.
>>
>>646598507
I want to be polak, how can i became an Untermensch?
>>
>>646599137
Onions, man.
ONIONS.
>>
>>646599137
u must born with this
Thread replies: 47
Thread images: 17
Thread DB ID: 61645[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.