[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Norske bilder du ikke skulle dele av dama...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 210
Thread images: 90
File: 1440166147775.png (910 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440166147775.png
910 KB, 640x960
Norske bilder du ikke skulle dele av dama di / folk du kjenner. (Norwegian pics you should not share, Of your GF / People you know.
>>
File: 1440025375130.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440025375130.png
1 MB, 640x960
>>
You have my attention
>>
File: 1443920536617.png (229 KB, 317x478) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443920536617.png
229 KB, 317x478
>>
File: IMG_0883.jpg (2 MB, 3000x4000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0883.jpg
2 MB, 3000x4000
>>
File: ZZFHpSK.jpg (377 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ZZFHpSK.jpg
377 KB, 640x1136
>>
File: q9n4uTs.jpg (68 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
q9n4uTs.jpg
68 KB, 540x960
>>
File: EkdDD9U.jpg (44 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EkdDD9U.jpg
44 KB, 540x960
>>
File: 1444167687564.jpg (369 KB, 1484x2048) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444167687564.jpg
369 KB, 1484x2048
>>
>>646879569
nice. mer?
>>
File: EfLPQLg.jpg (525 KB, 1000x996) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
EfLPQLg.jpg
525 KB, 1000x996
>>
File: 1440019235059.jpg (106 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440019235059.jpg
106 KB, 480x640
>>
Noen som har fra Østfold en plass?
Har om noen vil bytte.
>>
File: 1430803577819.jpg (535 KB, 1296x1936) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1430803577819.jpg
535 KB, 1296x1936
>>
File: asd4.jpg (2 MB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
asd4.jpg
2 MB, 1500x2000
>>646880429
You know they're sisters, right?
>>
>>646880539
>>
File: Cum on my face.jpg (2 MB, 1440x1500) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Cum on my face.jpg
2 MB, 1440x1500
>>646880903
They live together. Same apartment.
>>
File: 1440022301223.png (1 MB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1440022301223.png
1 MB, 640x960
>>
File: 560.jpg (108 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
560.jpg
108 KB, 480x640
Dumper pics av hu her, Sanne heter a, fra Eidskog.
>>
>>646882254
>>
>>646882302
>>
>>646882352
>>
>>646882352
>>646882408
>>
>>646882512
>>
>>646882550
>>
>>646882581
>>
>>646882622
>>
>>646882662
>>
>>646882720
>>
>>646882772
>>
>>646882854
>>
File: 9843343_28887ns.jpg (88 KB, 500x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
9843343_28887ns.jpg
88 KB, 500x494
>>646880397
>>
>>646882907
noen interesse?
>>
>>646883152
any lurkers?
>>
>>646883204
yep, nice. fortsett om du har fler
>>
>>646883204
>>
>>646883296
>>646883316
Will do, bro
>>
File: CM PUNK 216.jpg (150 KB, 720x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CM PUNK 216.jpg
150 KB, 720x960
>>
>>646883371
ca halveis nå
>>
File: CM PUNK 223.jpg (121 KB, 717x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
CM PUNK 223.jpg
121 KB, 717x960
>>646883402
>>
>>646883453
>>
File: IMG_0555.jpg (89 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0555.jpg
89 KB, 640x1136
>>
File: 1348703678968.jpg (223 KB, 615x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348703678968.jpg
223 KB, 615x820
>>646883520
>>
File: 1348703820341.jpg (282 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348703820341.jpg
282 KB, 1280x720
>>646883583
>>
>>646877672
norsk kvinner looks sexy guys. Are they all slim and hot like that?
>>
File: 1348705585713.jpg (1 MB, 1408x1056) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1348705585713.jpg
1 MB, 1408x1056
>>646883638
>>
noe fra verdal/levanger?
>>
File: 1349826273755.jpg (64 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349826273755.jpg
64 KB, 580x435
>>646883728
>>
File: 729x.jpg (87 KB, 729x410) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
729x.jpg
87 KB, 729x410
>>646883675

what do you think?
>>
File: 1349826381047.jpg (72 KB, 580x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1349826381047.jpg
72 KB, 580x435
>>646883860
>>
File: anal1.jpg (122 KB, 747x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
anal1.jpg
122 KB, 747x640
>>646883908
>>
File: ds.jpg (110 KB, 768x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ds.jpg
110 KB, 768x960
>>646883968
>>
File: frg.jpg (186 KB, 960x902) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frg.jpg
186 KB, 960x902
>>646884021
>>
File: Antibolsjevik.jpg (1 MB, 1031x1505) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Antibolsjevik.jpg
1 MB, 1031x1505
bare kopier fra brovold 89
>>
noen som har norske nudes med face?
>>
File: IMG_4165.jpg (110 KB, 1024x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_4165.jpg
110 KB, 1024x768
>>646884067
>>
>>646877672
ta med fornavn i hvert fall da, gjør det litt mer spennende.
>>
File: sd.jpg (133 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sd.jpg
133 KB, 960x960
>>646884156
>>
File: fgbgf.jpg (528 KB, 900x602) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fgbgf.jpg
528 KB, 900x602
>>
File: sds.jpg (127 KB, 960x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
sds.jpg
127 KB, 960x960
>>646884256
og siste bildet: lagre, del og nyt.
Heter som sagt Sanne.
>>
>>646881160
looks like the same apartment but it isnt
>>646881160
wall across mirror
>>646880429
not wall across mirror.

but theyre most likely from the same apartment complex though. a lot of the student apartments are pretty much identical. buildt at the same time and all furniture are baught in large amounts to decorate all of the apartments. Im guessing thats why it looks the same
>>
File: northread.png (332 KB, 1304x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
northread.png
332 KB, 1304x892
>>
>>646881160
hva heter hun?
>>
V0la
/ktcO0t
ligger masse wins der nå, del mer
>>
>>646884574
?????
>>
>>646884647
du får google det da vettu jævla newfag
>>
>>646884731
??????????
>>
>>646884574
ikke motherless, hva er det?
>>
>>646884705
han er faen meg ripped, bedre enn bola
>>
>>646884959
det står i posted din jævla jøde, fy faen hvor dum kan man bli
>>
>>646884959
kek nyfag hvordan skulle det vært ml med små bokstaver?
>>
File: germanicfeels.jpg (41 KB, 433x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
germanicfeels.jpg
41 KB, 433x310
>>
>>646884433
trust me it is, but I am busy giving presentation right now. If thread is up later I will post
>>
>>646885097
dunno man
>>
>>646885297
er snill, det er vola
>>
File: IMG_0986.jpg (80 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_0986.jpg
80 KB, 640x1136
Noen som har fra ØSTFOLD?

Som vil dele? har en del selv.
>>
>>646885369
ok, googler det. Takk faggot
>>
>>646885369
hva er vola?
>>
Anyone have any of two oslo twins..M?
>>
File: amd.jpg (430 KB, 1920x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
amd.jpg
430 KB, 1920x1200
>>
post moar faggots
>>
File: 1431661451064.png (2 MB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431661451064.png
2 MB, 1080x1920
>>
File: 1431661703706.jpg (138 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1431661703706.jpg
138 KB, 1080x1920
>>646887163
>>
>>646887383
>>646887163

bump!
>>
>>646885437
Fredrikstad??
har noen selv
>>
>>646887549

Har fra hvor?
>>
>>646887909
>a
Fredfrikstad, torp sellebakk
>>
File: 1388106704113.jpg (73 KB, 547x820) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1388106704113.jpg
73 KB, 547x820
>>
Noen som har fra Moss?
>>
File: julabilder 031.jpg (3 MB, 4320x3240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
julabilder 031.jpg
3 MB, 4320x3240
>>646877672
>>
File: 1442518031833.jpg (45 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1442518031833.jpg
45 KB, 540x960
>>646888739
>>
>>
>>646889352
Er fra moss selv, bump
>>
>>
>>646889847

noe å dele? Navn?
>>
>>646890028
damn son, navn på de genserkaninene der?
>>
>>646890172

Nora Marie. Trondheim!
>>
>>
>>646889847
bump
>>
File: 0000.jpg (418 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0000.jpg
418 KB, 1080x1920
iselin fra tromsø
>>
>>646890389
Steike. Synd hu var trønder.
>>
>>646890649

Hvor er du ifra? Kanskje jeg har noen derifra. Har en mappe med over 400 bilder jeg har samla opp gjennom årene...
>>
File: 0001.jpg (530 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0001.jpg
530 KB, 1080x1920
>>646890585
>>
Noe fra Mo i rana?
>>
>>646890754
villig til å lage en vola og dele?
>>
>>646890754
Er i Bergen nå for tida, så post gjerne derfra. Men er egentlig fra Lillehammer.

Kjernekar du da!
>>
>>646890754
har du noe av iselin fra tromsø ? eller anne eller sol, begge fra bergen
>>
>>646890812

Mo I Rana skal bli. To sek. Må hente gamle pcen!
>>
>>646889847

Har du noen bilder av folk i Moss? Navn på de?
Har en god del å dele om du har.
>>
File: 0002.jpg (437 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0002.jpg
437 KB, 1080x1920
>>646890768
>>
>>646890918
Nei, dessverre..
>>
>>646891031

Litt synd.
>>
>>646890887

Beklager kompis. Ingen som er fra Tromsø. Har bare av folk som studerer der...
>>
File: 0003.jpg (487 KB, 1080x1920) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0003.jpg
487 KB, 1080x1920
>>646890964
>>
>>646890918
Hvem har du bilder av? Skal lete om jeg finner noen
>>
File: 0004.jpg (609 KB, 1440x2560) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0004.jpg
609 KB, 1440x2560
>>646891322
>>
harstadsluts pls
>>
>>646891425

Om du finner noe, så kan vi begynne å snakke.
>>
File: 0005.jpg (56 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0005.jpg
56 KB, 480x640
>>646891630
>>
Nån som har fra Narvik område?
>>
>>646890812

Mo I Rana
>>
>>646891769
>>646891425
>>646890918
bare innrøm det. dere er begge tapere og har ingen nudes, og prøver å lure dere til dere noen. Hvis dere hadde, hadde det ikke vært stress å dele dem på en anonym nettside. Jeg er også taper og har ingen selv, men er interessert.
>>
>>646891974
damn
>>
>>646887163
she is the perfect woman
>>
>>646891974

Mer Mo I Rana
>>
>>646891974
nice!
>>
File: 0006.jpg (21 KB, 362x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
0006.jpg
21 KB, 362x479
>>646891854
>>
>nakne damer
>dop
alle norske tråder
brenn i helvete, jævla undermennesker
>>
>>646892092

Mo I Rana. Annen jente
>>
>>646892280
fag
>>
>>646892280
>kaller andre undermennesker
>er på /b/
>>
>>646892021

Beklager, der du tar feil. Har en god del av flere. Som er anskaffet selv. kommer ikke til å dele ut ifra at jeg må motbevise dine ord.
>>
>>646892334
takkbro
>>
>>646892334
>>646891974
Kordan kull?
>>
>>646892408
mhm, jeg har også pult prinsessa av Danmark, tok film og bilde og hun skrev navnet mitt på titsa sine som jeg tok bilde av, men gidder ikke bevise det da, siden da tror så mange på meg :)))))))
>>
>>646892435

Ho med de store puppa er 92 og hun i badekaret er 97. Har du noen anelse om hvem de er? 10 poeng isåfall!
>>
>>646892545

Så bra for deg! Stå på.
>>
>>646892386
Faen der dreit jeg meg ass, faen så idiot jeg er... jeg er homo og btw å er bare sjalu fordi det ikke finnes norske homsethreads..
>>
File: 1441463513291.jpg (72 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1441463513291.jpg
72 KB, 640x960
>>
noen som har nudes med ansikt?
>>
>>646892582
Nei dessverre, sku ønska eg vista det...
>>
>>646892733
planlegger blackmail?
>>
>>646885011
drep deg selv pls
>>
>>646892092

Samme jenta. Bare uten at hun holder for!
Friskt par med pupper det der...
>>
>>646890754
>>646891974
>>646892092
>>646892334
>>646893298

Ser ut som denne threaden døde. Snakkes gutta. Have fun!
>>
Rapportert denne threaden til Politiet
Kos dere de ser på threaden nå
>>
>>646892680
mer!
>>
>>646893879
HAHAHAHAHA
>>
>>646894213
skulle ønske, fant denne på en annen norsk thread
>>
Noen som har bilder fra Moss? Navn?

Har en god del å dele.
>>
dama
noen som vil ha mer?
>>
>>646894600
nei
liker ikke landhvaler
>>
>>646894656
synd det da
>>
>>646894600
ja
>>
>>646894600
kommer fra?
>>
>>646889476
>>646888739
Haugesund bitches
>>
>>646894600
Vil ha mer!
>>
>>646894885
>>646894864
narvik
>>
>>646894656
>landkval
e du en sånn anoreksi fetisjist?
>>
>>646895012
fortsett
>>
>>646894498
Bare post noen..
>>
>>646895148
>>
>>646895012
Moar :)
>>
>>646889476
got any more?
>>
>>
>>646895305
noen med ansikt?
>>
>>646895322
>>646895305
>>646895393
henne
>>
>>646895466
dårlig med det dessverre
>>
>>646895416
gammel?
>>
>>646895305
lagret, ty
>>
>>646895748
22
>>
>>646895786
spre det gjerne videre
>>
>>646895748
tror du at du vet hvem det er? :D
>>
>>646895938
Nope, litt førr gamme til at æ sku kjenne ho :)
>>
>>646896230
du er fra?
>>
>>646896307
;)
>>
>>646896372
samme plass? ;)
>>
>>646896482
mer eller mindre
>>
>>646896606
nice ;) hvor i narvikområdet bor du?
>>
Norske bøsser! I SKYLDER OLIE!!!
>>
bump for østfold
>>
hvad sker der i hytten
>>
bump
>>
>>646896693
det er mennesker som dig, der gør mig flov over at være dansk. inkompetente fjols, behandl da vores nordiske brødre med respekt. idiot
>>
File: snapchat1-999.jpg (114 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snapchat1-999.jpg
114 KB, 640x1136
Bump, har myye mer, fra Stavanger.
>>
>>646897012
Post noe da
>>
noen som lagrer her?
>>
>>646897275
fyren slår alt, konen sin, hunden sin, vegger you name it. Han må stoppes.
>>
noen som har av eline fra bergen ?
>>
>>646897552
>Tror du fortsatt det?
>>
>>646897760
dette høres interessant ut
>>
>>646897803
livlig samtale
>>
>>646897803
fra?
>>
File: snapchat.jpg (110 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snapchat.jpg
110 KB, 640x1136
>>646898000
>fra?
>>646897275
>fra Stavanger.

>>646897995
>>
>>646897760
eline mi..?
eline ga..?
>>
>>646898173
gammel?
>>
noen som har bilder av noen fra finnmark? nav og takk helst
>>
>>646898173
satan for noen deilige pupper
>>
>>646898236
18
>>646898285
Vet det, hun pleier å sende "Jeg er jævlig kåt, dd?<3", elsker det
>>
>>646898418
harru fått knulla ho?
>>
why are Norwegina women so good looking? gemanfag here
>>
>>646898514
we dont have islamic genes like germans
>>
>>646898514
theyre not. germans are just fucking horrible
>>
>>646898200
eline mimi
>>
File: snapchat.jpg (100 KB, 640x1136) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
snapchat.jpg
100 KB, 640x1136
>>646898498
Nei, bor dessverre en annen side av landet.
>>
Instapicgram.tumblr.com
>>
>>
>>646884705
fucking curlbros
>>
>>646898200
>>646898794
hun her
>>
File: 1383747818387.jpg (232 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383747818387.jpg
232 KB, 1280x960
Thread replies: 210
Thread images: 90
Thread DB ID: 61959[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.