[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Dansker tråd! Hvordan får man fat på viborg...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 116
Thread images: 28
File: IMG_3844.jpg (403 KB, 1280x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_3844.jpg
403 KB, 1280x960
Dansker tråd! Hvordan får man fat på viborg mappen? Har allerede piger.rar....
>>
piger.rar?
>>
>>647469085
is this girls name sarah?
>>
>>647469164
Jep
>>
>>647469605
anyone named camilla?
>>
>>647469605
Del gerne lige Lærke, Kalundborg!
>>
>>647469842
>>
>>647469605
Dump sofie mappen faggot
>>
>>647469959
https://mega.nz/#F!cAMlRLIY!_tJ8QT2AgXTxukiVCYma4g
>>
>>647469605
Hvorfor ikke bare dele hele mappen?
>>
>>647470336
https://mega.nz/#F!cAMlRLIY!_tJ8QT2AgXTxukiVCYma4g
>>
>>647471030
Er igang med at uploade den til Mega :))
>>
>>647471190
Sweet!
>>
hvornår er den oppe
>>
Hold den i live.
>>
File: rPwNlr8.png (410 KB, 640x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
rPwNlr8.png
410 KB, 640x960
>>
Var får man tag på alla bilder?
>>
File: 1278267184397.jpg (181 KB, 600x337) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1278267184397.jpg
181 KB, 600x337
>>
hold ud mine danske brødre
>>
bumb for billeder
>>
File: 1279474632340.jpg (40 KB, 556x397) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1279474632340.jpg
40 KB, 556x397
>>
OP her. Langsomt internet, det tager sin tid. Der burde ikke gå meget længere så er den der!
>>
>inde før virus.rar
>>
en jeg kender blev smidt ud af gym for at have viborg-mappen, og sælge USB-stik med den på for en 50'er
>>
We're going down! Hurry up!
>>
>>647475168
Er igang!
>>
File: 1279432621712.jpg (54 KB, 600x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1279432621712.jpg
54 KB, 600x450
Kom nuuuuuu
>>
8 minutes left! Hit the switch!
>>
>>647475372
Det er guddi! Hvad gør vi så hvis tråden bliver lukket?
>>
Danske brødre! Fedt at se en dansk tråd! - hele mappen oppe? Det ville være klasse med Simone Bang billederne!
>>
>>647474567
50 bananer for CP og der følger en USB med?
Hvem ville ikke tage det?
>>
>>647476224
Usb'en er nok for mig!
>>
bump for mappen
>>
Sympatibump till mina danska /b/röder.
>>
Komigen nu danskar!
>>
>>647474567
Hvorfor ikke holde en mere kølig profil med den slags? Folk med autoritet til at smide dig ud fra gym, burde aldrig vide noget om at du har viborg mappen i første omgang
>>
Har ni inte fiber i danmark?
>>
redder lige tråden drenge
>>
Kom nu for fanden....
>>
bump igen
>>
jeg får stress!
>>
File: 620.jpg (74 KB, 620x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
620.jpg
74 KB, 620x413
Bumper lige med nogle danske slåts
>>
File: 6208.jpg (70 KB, 620x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6208.jpg
70 KB, 620x413
>>647477810
>>
File: 6209.jpg (62 KB, 620x413) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6209.jpg
62 KB, 620x413
>>647477863
>>
File: 1365825477752.jpg (16 KB, 448x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1365825477752.jpg
16 KB, 448x495
>>
I får lige et bump. Også kun fordi jeg drejer en vase
>>
>>647477904
>>
Er den ved at være der?
>>
Kan i ikke uploade det guys :) please
>>
>>647477916
Wut? Den er da lidt speciel
>>
Hvornår kommer den?
>>
>>647477967
Hah! Havde satmer helt glemt den vending.
>>
>>647478002
>>
>>647478177
>>
>>647478205
>>
i was just in your country
>>
What the fuck,

Why can i understand 70% of what you guys are saying.. Not even Danish..
>>
File: science.png (2 MB, 1000x833) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
science.png
2 MB, 1000x833
>>
>>647478294
Sharing perv pics of girls is a universal language my friend
>>
>>647478502
Ku ikke ha sagt det bedre selv!
>>
Tror OP er en løgner
>>
fucking bump
>>
Båmp
>>
norge vil også ha danske babes
>>
Know a girl called "Nanna" who browses. Anyone got nudes? And yes, she's danish.
>>
Nogen i denne tråd som ved noget om viborg mappen? also bump
>>
>>647478294
What language(s) do you speak?
>>
>>647478928
jeg vil også gerne blive klogere på denne mappe fra viborg
>>
>>647478928
Tror der er mange i omløb med forskellige navne.
Der var en fra Horsens, der blev kaldt trælsmappen.
>>
File: Swedish.png (830 KB, 667x648) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish.png
830 KB, 667x648
>>647469085
https://www.youtube.com/watch?v=J4jJRhHJYlg
>>
>>647478587

I could have said myself?

Close or?
>>
We speak danish. If you think the text is weird, you should hear us speak it. It sounds pretty fucked up to non scandinavian countries.
>>
>>647474255
Siden du er så flink en gut og uploaded hele "piger.rar" så smider jeg viborg mappen op. Giv mig lige et par min til at uploade.

Hvis nogen har nogle tøser fra DK nord fra ålborg må de da gerne smide dem ind også!
>>
>>647479132
I couldnt have said it better myself
>>
>>647479132
Close.
"I couldn't have said it better myself."
>>
>>647477916
Fårsæde.jpg
>>
>>647478989
Dutch, British English.

>>647478502

Kek'd, true that..
>>
altså. folk er da velkomne til at smide hvis de har nogen billeder liggende
>>
fuk jeg glæder mig
>>
>>647479233
Håber det her er legit.
Vil gerne se hvad al den her hype er for.
>>
Hvor findes piger.rar?
>>
File: JudgeDeath.jpg (316 KB, 589x622) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
JudgeDeath.jpg
316 KB, 589x622
In sha Allah brødre!

Hvordan går det, koufar?
>>
File: billede3.png (776 KB, 660x559) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
billede3.png
776 KB, 660x559
>>
>>647479244
>>647479306

Thats pretty awesome.. Should take a course, could come in handy someday i guess
>>
File: facingme.jpg (83 KB, 480x640) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
facingme.jpg
83 KB, 480x640
>>647469085
>>
>>647479383
Dutch is sort of similar to most of the nordic languages. Norwegian here and i can understand lots of what you write, atleast as long as i have context.
>>
>>647479481
Skal du ikke til Tyskland eller sådan noget?
https://www.youtube.com/watch?v=B5HRYsRECOU
>>
>>647479233
>>647474255

Viborg mappen

https://anonfiles com/file/68046ea5890348ea69e622c11308235c

Fjern mellemrummet....
>>
File: min skede.png (63 KB, 169x141) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
min skede.png
63 KB, 169x141
>>
Hvis jeg har piger.rar og viborg mappen i min besiddelse inden jeg er færdig med den her joint. Så er I muligvis de svedigste /b/rødre jeg har mødt
>>
>>647479606
Hvornår lærer I at stave?
>>
Im danish but have lived in Telemark, Norway and must say you have nice people there. I speak fluently norwegian and it's a beautiful language.
>>
>>647479749
inb4 virus
>>
File: billede5.png (548 KB, 538x563) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
billede5.png
548 KB, 538x563
>>
Danskjävlar
>>
>>647479926

Nope, ingen virus. Mappen der er blevet pakket.

Venter på "piger.rar" dog :P
>>
File: 1444032464057.jpg (906 KB, 2889x1620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444032464057.jpg
906 KB, 2889x1620
>>
File: IMG_2415.jpg (1 MB, 3264x2448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_2415.jpg
1 MB, 3264x2448
>>
>>647479666

Cool, going to Norway in two years in a van for a couple of weeks. Any sight seeing tips or just general tips?

Funny how norwegian looks alien to me, yet there are simalarities.
>>
>>647479859
Alhamdulillah broder.
Fra mit hjem på 2200 til dit hjem på den jydske mark.
Du altid velkommen.
>>
>>647479749
nogen som har downloaded som kan confirm den er legit ?
>>
>>647480511
Jeg er godt i gang. Jeg kan godt give dig en update senere, hvis du er en kylling
>>
>>647480511
l2filescan
>>
>>647479749
filen er hostet på http://s02.asdf.yahnataetu.com/

BitDefender Malware site
Fortinet Malware site
>>
>>647469605
Hvad blev der af denne her mappe?
>>
sup bros, any Viborg ?
>>
File: 1372087030950.jpg (15 KB, 431x431) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372087030950.jpg
15 KB, 431x431
>>647480815
Jeg venter også på den....
>>
>>647477800
Og dubs
>>
>>647480344
Well, there is a law that states something along the lines of "If it is one someone elses property but it is not a plowed/sowed field and you are to no disturbance for the owner or any other inhabitats you are free to go there. So any mountain, any beach, any forest is free for you to use/see. I'm from Northern Norway, so I of course would reccomend the Fjords in this mostly beautiful country. Go to a few museums if that's your thing. Go to bars and talk to people. The best thing about Norwegians are that we have a generally friendly culture once you get past the awkward first stage. And if you're looking for women, don't be a semi-autistic bastard like me. But if your accent is nice, fuck away.
>>
>>647480970
--->>>647479749
>>
>>647480764
rip
>>
>>647470111
nogle fra svendborg?
>>
Er mappen en virus?
>>
>>647481266
Er du 12?
>>
>>647480993
Hvem er det her?
Thread replies: 116
Thread images: 28
Thread DB ID: 66532[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.