[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
het is weer tijd voor NEDERDRAAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 93
Thread images: 22
File: nederland.jpg (22 KB, 606x404) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland.jpg
22 KB, 606x404
het is weer tijd voor NEDERDRAAD
>>
File: blackfaceeeeee_gr.jpg (55 KB, 840x390) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
blackfaceeeeee_gr.jpg
55 KB, 840x390
stuur nudes van bitches
>>
>>650247015
Haha, nee
>>
Verspreid nummers
>>
no era penal
>>
>>650247015
fuck
>>
hallo
>>
kanker
>>
http://i.4cdn.org/hc/1446664671221.jpg

chick van m'n studentenvereniging, Cleopatra Groningen
>>
>>650248928
meer?
>>
>>650248928
Cleopatra, pfff klapgeep. alleen maar betas
>>
ITO: Nederlandse cringe draad
>>
File: foto.jpg (98 KB, 728x1302) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foto.jpg
98 KB, 728x1302
TU Delft chick
>>
>>650248928
gvd dat is een zustervereniging
>>
>>650249320
waarom zit je een random facebookfoto van iemand te foton. jij meneer, bent creepy.
>>
File: 937.jpg (9 KB, 199x142) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
937.jpg
9 KB, 199x142
>>650249152
>>
>>650249378
foton? posten!
>>
>>650248928
Haha laffe knor
>>
>>650249320
wat studeert ze? tu delft faggot hiero
>>
>>650249378
>2015
>foton
Jij snapt 'm
>>
>>650249617
Ze doet/deed IO
>>
File: photo.jpg (62 KB, 761x1154) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
photo.jpg
62 KB, 761x1154
>>650249320
>>
File: TU_Delft_sletje.jpg (40 KB, 400x502) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
TU_Delft_sletje.jpg
40 KB, 400x502
>>650249795
ah oke, hier een civiel sletje
>>
kan iemand aub naakte sletten plaatsen ipv gare fb pics?
>>
>>650249337
>>650248928
kanker knorren
>>
Den haag/ westland sletten!
>>
>>650251217

focking lekker
>>
>>650251361
>>
Kanker
>>
>>650251361
Noordwijk aan Zee meld zich.

Bitch komt uit Oegstgeest
>>
>>650251023
knorrestad, knor moet. tenzij je neplid wil zijn bij carolus.
>>
>>650251445
>>
>studentenverenigingen

Dood jezelf.
>>
DAARDREDEN
>>
>>650251506
Leleke kanker draak
>>
File: arie.jpg (34 KB, 473x357) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arie.jpg
34 KB, 473x357
KANKERSLECHTE KANKERDRAAD WAAR ZIJN NAAKTE NEDERSLETTEN
>>
>>650252037
*tikt hoed aan*

Goed gememeemd, ouwe.
>>
>>650252253
iemand de nedersletten volumes nog?
>>
>>650249183
zou dit een Nederslet zijn? klok op Nederlandse tijd op het moment dat de foto gepost was
>>
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4178452/2015/11/04/Nickelodeon-presenteert-multicultureel-Pietenteam.dhtml
Kankerpieten, al die buitenlanders die zeiken over piet mogen kanker krijgen.

Zo, Nederdraad is weer Pietendraad.
>>
>>650252443
Krups koffieapparaat, IKEA bank, tijdstip, haar hoofd in het algemeen: het valt geenszins uit te sluiten.
>>
>>650252443
>nederlandse tijd

je bedoelt de hele +1 een tijdzone van spanje tot aan polen?
>>
>>650251670
kenker lekker
>>
>>650252634
ja, plus dit faggot: >>650252600
>>
0591 represent
>>
>>650252600
Was Europees stopcontact nog vergeten.

>>650252634
Maar ook dit. Hoewel ze op basis van gelaatstrekken niet Mediterraan of Oost-Europees is. NL, BE, DUI, Scandinaviƫ - die regio gok ik.
>>
>>650249320
Kaaklijn tho
>>
Deze draad is kanker aan
>>
File: 1428958081983.jpg (75 KB, 451x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428958081983.jpg
75 KB, 451x800
>>
File: 1428955304761.jpg (37 KB, 451x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428955304761.jpg
37 KB, 451x800
>>
020 blaas het homo's
>>
File: 1428956224122.jpg (267 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428956224122.jpg
267 KB, 960x1280
>>
File: 1446343660628.gif (1 MB, 275x208) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446343660628.gif
1 MB, 275x208
Wat grappig Godverdomme
>>
File: homo's.png (464 KB, 720x374) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
homo's.png
464 KB, 720x374
flikkers
>>
Heeft iemand nog telefoonnummers van random Faggot?
>>
wat vinden jullie van deze petje negers
>>
>>650254137
https://www.youtube.com/watch?v=U7g6jhi5Nx4
>>
>>650253954
www.telefoonboek.nl/personen/anon/
>>
Zometeen assessment kanker flikkers, wens me geluk
>>
>>650248928
Meer hiervan aub. Goed lichaam.. roeister?
>>
>>650248928
lijkt sprekend op die deense chick die allang op het net staat . hansen oid
>>
File: IMG_6818-600x899.jpg (102 KB, 600x899) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_6818-600x899.jpg
102 KB, 600x899
ik ben geil
>>
>>650247015
Paraguay
>>
>>650255806
Hoi geil, ik ben Anon.
>>
>>650249795
Gast ben je der nou weer met Laura, wat ben je voor een trieste beta. Lig je de hele dag te trekken op der fb foto's of wat.
>>
>>650256724
Eh ik ken die chick niet? Gewoon uit een oude Nederdraad.
>>
Volgens mij heb ik net kanker gekregen van deze draad. Gvd wat een stel trieste kankerapen bij elkaar toch weer hier, poeh poeh. Sander uit Steensel ook weer van de partij toevallig?
>>
>>650256724
Ken jij haar?
>>
>>650256870
Maar je weet wel dat ze IO deed, gare kankerflapdrol. Zal wel eens tegen der zeggen dat ze der ogen open moet houden voor een trieste vlassnor met een brilletje die achter der raam staat te gluren.
>>
>>650257084
Gewoon onthouden uit de vorige draad
>>
>>650257000
Ja kwam wel eens in der ouwe studentenhuis en zelf ook IO gedaan.
>>
File: 6219170.jpg (85 KB, 636x636) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
6219170.jpg
85 KB, 636x636
>>650257178
Valt ze op vrouwen?
>>
Allemaal studenten? Wanneer kan ik weer een tarik zaza op het nieuws verwachten?
>>
>>650257251
Geen idee maar tis een beheurlijk duf wijf. Ik denk een zeester.
>>
>>650257395
Wat is haar achternaam dan?
En ken je die linker in deze foto ookk? >>650257251
>>
>>650257508
Laura Nieuwenhuis, geen idee wie die linker is.
>>
Marokaan meldt zich
>>
>>650257822
Heb je meer pics van haar?
>>
File: 1391016256638.jpg (127 KB, 638x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1391016256638.jpg
127 KB, 638x960
>>650247015
>>
>>650257999
>bestaat al langer dan 10 minuten -.-
>>
>>650257926
Kan ze van der fb plukken, maar waarom zou ik. Vraag zelf maar aan der.
>>
>>650258422
Nog meer foto's in deze broek >>650249320 ?
Of andere geile outfits?
>>
File: nederdraden.jpg (6 KB, 300x158) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederdraden.jpg
6 KB, 300x158
>>650257999
>>
Waar is Ginny zandvliet?
>>
>>650259223
Die moest ff kakken
>>
>>650259444
winrar
>>
File: BtlPB.jpg (43 KB, 369x511) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BtlPB.jpg
43 KB, 369x511
>>
Waarom post er nou niemand sletten? Voor op me nieuwe comp
>>
>>650257251
kanker wat een geile smoel op die linker
wie is zij?
>>
>>650257395
>zeester
Wat is een zeester
>>
>>650261361
Een soort mossel
>>
>>650261928
Post nou maar gewoon meer van Laura
>>
Penisprikkel
Thread replies: 93
Thread images: 22
Thread DB ID: 69689[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.