[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
norsk trå
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 161
Thread images: 56
File: NORSK POST.jpg (49 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
NORSK POST.jpg
49 KB, 1920x1080
norsk trå
>>
din jævla invandrer pell deg vekk fra landet mitt
>>
>>650506854
blir kvalm ass
>>
>>650506854
>>650507068
Kreft
>>
tror vi dropper det
>>
>hva skjer?
>>
File: bait MAXIMUM.gif (561 KB, 625x626) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait MAXIMUM.gif
561 KB, 625x626
>>
RO-SEN-BORG
>>
Rasistpakk!
>>
vi trenger mer av han her
>>
>>650507479
>507479▶
>RO-SEN-BORG
bög
>>
>>
>>650507479
GOOODSET
>>
>>650507602
fyr mæ da
>>
File: images.jpg (10 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
10 KB, 259x194
>>
Fb tråd?
>>
File: eg likar.jpg (111 KB, 600x442) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
eg likar.jpg
111 KB, 600x442
baot is trå
>>
>>
>>
File: obama.jpg (65 KB, 400x504) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obama.jpg
65 KB, 400x504
>>
stop posting the confederate flag fag
>>
>>
>>
File: 1445509457179.png (462 KB, 566x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445509457179.png
462 KB, 566x800
>>
File: real.jpg (92 KB, 600x441) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
real.jpg
92 KB, 600x441
Spiderman trå
>>
>>
File: 1445730789592.jpg (346 KB, 500x743) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445730789592.jpg
346 KB, 500x743
>>
>>650507652
mein neger
>>
>>650508348
kreft
>>
koffor det egentlig
>>
Whats up with all the BOAT IS memes ? U FKN CRAZY OR SOMETHING
>>
>>
>>
File: Swedish_poser.jpg (97 KB, 432x616) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Swedish_poser.jpg
97 KB, 432x616
>>650506854
Herpa derpa ya danish cunts
>>
File: 5259.jpg (55 KB, 468x508) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
5259.jpg
55 KB, 468x508
>>
>>
File: spldt.png (236 KB, 595x385) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
spldt.png
236 KB, 595x385
>>650508509
ikke
>>
>>650508854
feite faen
>>
>>
File: image.jpg (60 KB, 698x399) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
60 KB, 698x399
Edderkoppen tråd
>>
hva syntes kara om bergens nye håp?
https://www.youtube.com/watch?v=_nOOScpHYd0
>>
>>
File: lolsforthecamera.jpg (33 KB, 580x305) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
lolsforthecamera.jpg
33 KB, 580x305
>>
>>
I gør det sgu godt :D haha.
Hvad blev der af damerne?
>>
Dårlig tråd, bare om boat-is. Dø plis
>>
>>650509136
>>
File: smsh.jpg (27 KB, 216x198) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smsh.jpg
27 KB, 216x198
schmieesh
>>
>>650509058
2gangsta4me
>>
>>650509058
nigger
>>
File: boat-is.jpg (58 KB, 400x957) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
boat-is.jpg
58 KB, 400x957
>>
fuck you norwegian fucks.
>>
Wow, en norsk tråd hvor ingen har spurt om hvor man kan få kjøpt dop ennå
>>
denne fyren vet hva som skjer
>>
>>650509661
vet du hvor man kan kjøpe dop?
>>
>>650509752
Ja
>>
>>650509661
foretrekke dop mase øve de jævla boat-is kreft mase fra artige.no
>>
>>650509661
Vi kjøpar bare baot is
>>
>>650507552
Landsforræder?
>>
>>650509058
kek ble ikke han arrestert for 23 forskjellige volds anklager, et av de var å slå ned en dude med en bro stein??
>>
Skjønne ikke at Norge slipp inn så jævli mang "flyktninga" og niggera!!
>>
>>650506854
Noen som vet hvor man finner/får kjøpt flein i Trondheim?
>>
File: kek mate.jpg (6 KB, 192x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
kek mate.jpg
6 KB, 192x250
>>650509901
>>
>>650509752
kom til sofiensbergparken brorsan så hooker jeg opp for deg
>>
noen som vet om noe heftig saker i skien/porsgrunn?
>>
>>650509058
>gangster-rap
>på norsk
>på bergensk
>av en guling
>i bar overkropp
>uten særlig muskler
>med verdens største blå-øye
>omringet av et "crew" bestående av de bleikeste nerdene jeg noen gang har sett

lol bergen
>>
>>650510144
du kan jo henge deg selv da, hadde vært jævlig heftig
>>
>>650509996
Gått til helvete i sverige og vi er neste land
>>
>>650510099
>sofienbergsparken
Tenåringsraner oppdaget
>>
File: 2165165165156.jpg (61 KB, 300x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
2165165165156.jpg
61 KB, 300x223
>>
>>650510377
Dette
>>
>>650508452
Kek
>>
File: 1420244048628.jpg (99 KB, 805x737) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420244048628.jpg
99 KB, 805x737
>>650509752
Å der startet degenaracyen, eneste som mangler er han han som alltid spør om naken snaps.
God natt.
>>
>>650510377
vet du om noe, eller ikke?
>>
File: 4k6hAi2.jpg (432 KB, 960x1280) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4k6hAi2.jpg
432 KB, 960x1280
hvem er dette`??
>>
File: wellmemedmylady.jpg (153 KB, 700x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wellmemedmylady.jpg
153 KB, 700x666
>>650510722
>>
>>650510377
underrated
>>
>>650510729
Hvis du er nødt til å spørre på føkkings 4chan hvor du kan få kjøpt, så er alt håp ute...
>>
>>650510834
søt, få se rumpehullet hennes kanskje jeg kjenner henne igjen
>>
>>650510729
gå og legg deg, 12 åring.
>>
>>650510918
så du vet ikke om noe?
>>
>>650510729
ta toget til oslo figget
>>
>>650511030
Var det det jeg sa, eller?
>>
File: giphy.gif (1 MB, 500x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
giphy.gif
1 MB, 500x255
>>650510377
>>
>>650509996
Vi skal bosette en familie på gutterommet ditt, så nå må du flytte på hybel. Hilsen mamma
Btw femanon
>>
Forslag til temaer:

1. Kvalitetsgrønt i Oslo? Myte eller sannhet?
2. Foretrekker du grønt eller brunt?
3. Jeg vil ha en transe. NÅ. Serr. Jeg vil ha en feminin "jente" med stor pikk.
4. Innvandring osv.
>>
File: 1446849229015.jpg (5 KB, 261x114) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446849229015.jpg
5 KB, 261x114
>>650511030
>>
File: 1435960442335.jpg (978 KB, 1500x2000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1435960442335.jpg
978 KB, 1500x2000
>>650510974
>>
>>650511198

halla asl kåt
>>
>>650511113
kek. skjønn at han bare troller dere da..
>>
>>650511113
du vet om, men du vil bare ikke si det? :(
>>
>>650511135
jente faktisk. Innse at du er en enorm faggot.
>>
File: FyrfR5C.jpg (660 KB, 700x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
FyrfR5C.jpg
660 KB, 700x265
>>650510729
bitch æ leike itj butikk.

https://www.youtube.com/watch?v=I7ZN8wGIxBI
>>
Dere er alle negrer
>>
>>650511311
12 male kautokeino
>>
noen som har fitfager?
>>
>>650511398
Jeg er en enorm faggot, null stress. Happy?
>>
>>650511135
>1. Kvalitetsgrønt i Oslo? Myte eller sannhet?
Myte

>2. Foretrekker du grønt eller brunt?
Hvitt

>3. Jeg vil ha en transe. NÅ. Serr. Jeg vil ha en feminin "jente" med stor pikk.
Prøv skippergata/kvadraturen

>4. Innvandring osv.
Fuck innvandrere, fuck sotskaller, pakkiser, negre, svartinger, gulinger, muslinger, arabere, sigøynere osv

Kom med et tema det går an å diskutere i det minste.
>>
>>650511482
12 f karasjokk
>>
>>650510365
han er litt søt da
>>
File: 4changaychan.jpg (26 KB, 320x320) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4changaychan.jpg
26 KB, 320x320
hahaha se på alle dere små tapere faen, vi er her for å knulle damene deres, og staten payer for det faen hahah jævla kjellerrotter gå å pul en gris faen morrapulere
>>
>>650511482
LMAO
>>
File: Trondheim.jpg (570 KB, 1264x832) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Trondheim.jpg
570 KB, 1264x832
Noen fra Trondheim her?
>>
>>650511198
mer kianna please
>>
>>650511681
sorry æ e itj homo
>>
File: 4834537450934523.jpg (26 KB, 349x642) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
4834537450934523.jpg
26 KB, 349x642
>>650510729
>>650511030

>>650511314
Sykt trollet altså.
>>
>>650506854
im a nigger in your country

fkin all your women

whatcha gonna do, cuck
>>
>>650511521
1. din fag ! får du ikke tak i go røyk i oslo er du en fg.
2. din narkis
3.sikkert, evt du.
4.idiot!!!
>>
>>650510834
>>650511198
Er det hun bordelltøsen? Skjønner ikke hvorfor alle de norske fjortisene er så besatt av henne ass, kroppen er ok (lol strekkmerker på ræva) og ikke er hun spesielt fin i trynet.
>>
>>650511135
1.Myte
2.Brunt
3.Nei takk
4.Utvandra
>>
>>
>>650511521

My main.

1 - det jeg har trodd. vært på jakt etter kvalitet i et par år etter et lengre opphold i utlandet. Alle homies sier "jeg har den beste hookupen", så er det stort sett shitty bushweed.

2 - Hvitt er fint - i helgene. Ikke veldig fett med hvitt og fifa.

3. Transer der? Fo' real? Trodde det stort sett var øst-europeiske heroinvrak og nigerianere/søppel?

4 - Nja, liker kebab og falaffel.
>>
>>650511835
nordelltøs? hvor faen får du bordell fra?
>>
>>650511482
b8
>>
File: 1400613454657.jpg (68 KB, 454x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1400613454657.jpg
68 KB, 454x350
>>650511521
Kan jo diskutere om hvor jævla mye du elsker gutte pikk
>>
>>650511835
vet ikke hva du babler om retard men hun er en NP poster
>>
File: 1445005700822.jpg (39 KB, 398x307) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445005700822.jpg
39 KB, 398x307
>>650511600
kk
>>
>>650511825
God jul! :)
>>
File: 1445372092567.jpg (49 KB, 540x960) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445372092567.jpg
49 KB, 540x960
>>
>>650511600
thatsBait.gif
>>
>>650512087
Jeg er down for diskusjon. Hvor skal vi begynne?
>>
>>650511970
first name? :)
>>
>regjeringen
>planlegger å ta i mot 10.000 syrere i løpet av 2 år
>8000 kommer kun i løpet av september 2015
>mfw
>>
File: bait grVIII mVIII.jpg (16 KB, 480x814) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bait grVIII mVIII.jpg
16 KB, 480x814
>>650511816
>>
>>650512244
kom igjenaaaa, tits or gtfo
>>
>>650511816
ur welcome mate, we have alot of whores, enjoi
>>
>>650512018
Se bilder fra leiligheten da, er jo for helvete avlukker der med en seng i hver.

>>650512008
>1 - det jeg har trodd. vært på jakt etter kvalitet i et par år etter et lengre opphold i utlandet. Alle homies sier "jeg har den beste hookupen", så er det stort sett shitty bushweed.
Jepp, such is life

>2 - Hvitt er fint - i helgene. Ikke veldig fett med hvitt og fifa.
Gjør bare hvitt. Slutta med å gjøre ting i ukedagene, begynte å merke langtidseffektene etter et par år :)

>3. Transer der? Fo' real? Trodde det stort sett var øst-europeiske heroinvrak og nigerianere/søppel?
Mest søppel (aka bulgarere og rumenere), ikke mye heroinvrak lengre (de har blitt utkonkurrert på pris). Er et par transer der fredager og lørdager helt nede ved skippergata, inn ved tollen der. Men de er ganske obvious transer.

>4 - Nja, liker kebab og falaffel.
Poeng, men mesteparten er fortsatt skrot. Er kun et par steder du får god kebab og falaffel uten ildinferno ut av ræva etterpå ass.
>>
>>650511876

Utvandra hvor?
>>
>>650512371
namnamnam gutte stav i min munn 333
jeg patter lem, for kun kroner fem
>>
>>650512815
kek hva faen snakker du om
>>
>>650512382
This is /b/ lol. Full name plz
>>
>>650512972
Lurk mer, nybøg
>>
>>650512815

2 - har en dame som ikke digger røykevanene mine, dermed blir det når jeg har "fri". En uke eller to i året. Coke i helgene.

3 - Obvious transer er ikke min greie. Eller, transer er kanskje ikke min greie, har jo ikke prøvd enda, men har vel blitt miljøskada av internett.

4 - det er mye bra i Oslo, så lenge du gidder å betale mer enn 50 spenn. San Remo på Torshov feks.
>>
>>650512401
det kom ikke 8000 syrere i september 15 idiot.
sier litt om hvor mye du faktisk vet.
>>
>>650512910
Nei ass, jeg gir DEG kroner fem, hvis du gidder å ta på deg blondeundertøy å kalle meg daddy.
>>
>>650513301

Merka mye til dem, eller?
>>
File: image.jpg (48 KB, 500x462) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
48 KB, 500x462
>>
>>650513292
San Remo er OK, pleide å spise lunsj der når jeg jobbet på Torshov. Men er fremdeles ikke det jeg ville ansett som virkelig god kebab ass.

Virkelig god innvandrer-kebab må man til Tyskland for å få.
>>
File: 1437688657772.jpg (29 KB, 400x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437688657772.jpg
29 KB, 400x400
>>650509058
jævelen ser banka opp på sin egen video, hvor retarded er ikke det...
>>
>>650513562
loka spørsmål eller?
kan ikke merke noe som ikke er sant. det kom ikke 8000 syrere til norge i sept
>>
>>650513595

Enighet om kebaben i tyskland. Men hvert land har sin egen jævla kebab, utrolig nok. Svensk kebab er jo verre enn "norsk".
>>
>>650513830
Neida, det kom bare ~1500
>>
File: photo.png (758 KB, 900x900) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
>>650511816
>>650511816
>Be me, nigger in norway
>fuckin norwegian bitches
>Only the ugly ones
>Always get rejected by the hot ones
>doesn't matter nigga, i want fat booty
>Brag and gloat about it online
>>
>>650509058
help greit å prøve å være tøff i musikkvideo, men haha! litt klasse kunne kanskje gjort han godt.
>>
>>650513911
>Svensk kebab er jo verre enn "norsk".
Kan ikke si jeg har prøvd så mye. Har spist noen litt rundt om i Sverige, men det var i min ungdom før jeg ante noe om hva bra kebab var.
>>
>>650513830

My point. Alle hater, ingen ser noe til de.
>>
>>650513911
varierer vel heller fra restaurant til restaurant. pakkiser som lager kebab smaker ikke godt for eksempel
>>
>>650514275
>Alle hater, ingen ser noe til de.
Feil

De fyller opp sykehusene og alle hospitsene. *DU* ser ikke noe til dem fordi du enten ikke bor i Oslo eller lever et bedagelig neger-fritt liv på Oslo vest.
>>
>>650514275
jeg ser at pengene renner ut av kontoen min til myndighetende, det holder det. pengene går ikke til der de burde heller, det holder det.
la dem brenne
>>
File: image.png (248 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
248 KB, 500x375
>>
>>650514173

En illegal topper vel det meste annen junk anyways.
>>
>>650514309
>kebab
>restaurant
kek. white trash. du kaller vel mc, fridays og egons også for restaurant. tragisk liv
>>
>>650506854
>>650514309
>>
>>650514556
>insinuerer at du har skattbar lønn
lol
>>
>>650514691
lol drep deg selv plis. det er den korrekte betegnelsen. lær deg norsk din dumme faen. innvandrere er jo flinkere enn deg.
>>
>>650514698
>just ran out of comebacks
kek
>>
>>650514309

Stikk av a, pakkismat er god mat, at folk ikke kan lage mat er en annen sak. Morra di for eksempel, signaturretten er fjordland, og pepsi max er amarone.
>>
>>650514638
Den er jeg helt enig i. De åpner en ny filial har jeg hørt, men husker ikke hvor.

Dog, savner gamle Valkyrien ass (før pakkisene tok over og fortsatte bare å leve på ryktet). Det var seriøst den beste burgeren du kunne få i byen, men det er vel fort en 10-15 år siden.
Thread replies: 161
Thread images: 56
Thread DB ID: 70281[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.