[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
CZECH THREAD
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.
The stories and information posted here are artistic works of fiction and falsehood.
Only a fool would take anything posted here as fact.
You are currently reading a thread in /b/ - Random


Thread replies: 57
Thread images: 18
CZECH THREAD
včera to byla docela zábava
titties are welcome
>>
>>650987907
Shouldn't you be at school czechfag?
>>
>>650988075
my school ended like 2 hours ago
>>
>>650988143
Shouldn't you be out of /b/ underagefag?
>>
>>650987907
It's true czech women will do just anything for 50 euros?
>>
>>650988447
Nah
>>
File: 1447085209322.gif (930 KB, 240x135) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447085209322.gif
930 KB, 240x135
>>650988447
>>
File: 000000000.jpg (136 KB, 600x288) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
000000000.jpg
136 KB, 600x288
>>650988447
>50 euros
No, they do it for their own monopoly-like money.
>>
That's not true. They will do anything for 10€.
>>
>>650988807
50 euro = 1000 korunas
>>
>>650988075
Nigga it's like 6PM in here. And monday. School on mondays usually doesn't last that long

Jaktože jsem čekal že se to tu objeví po včerejšku?.. oh well, reporting in.
>>
This chick offered me a blowjob for like 20€ (500 monopoly-like money)
>>
how many bifags are there here?
>>
Párty může začít!
>>
>>650989094
And you didn't claim as waifu why?
>>
>>650989221
Ty vole to je anakonda.
>>
>>650989196
zajímavý, že pojem "bifags" se nejčastěji objevuje právě v českejch threadech
>>
File: 166683234.jpg (50 KB, 500x282) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
166683234.jpg
50 KB, 500x282
>>650989221
STOP THIS HERESY
>>
>>650989038
>School on mondays usually doesn't last that long
Kde? Nebo možná spíš od kdy? My měli pondělky zpravidla nejdelší, pokud nebylo každý den 9 hodin. Na výšce to potom bylo vždy individuální.
>>
>>650989221
vždycky mě zajímalo jak se takovejmhle pak sere
>>
>>650988975
more like 1400
>>
>>650989196
vole reporting in

>>650989384
protože jsme všichni closet buzeranti.
>>
File: 1446242371932.gif (2 MB, 350x255) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1446242371932.gif
2 MB, 350x255
>>650989356
Kolik je průměrnému czechfagovi a kdy tu byl poprvé?

24 & 2010
>>
>>650987907
Zdravím českých bratov z východnej džamahírie
>>
File: 1447018449913.gif (1 MB, 448x252) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447018449913.gif
1 MB, 448x252
>>650989443
takze si bisex nebo closeted homoklada?
>>
>>650989459

33, 2006
>>
File: b.jpg (1 MB, 4488x2116) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
b.jpg
1 MB, 4488x2116
czech people makes my favorite porn fetish.
>>
>>650989459
19 & newfag
>>
>>650989459
mi 18, poprvé asi 2013
>>
>>650989340
I have a gf and she gives them for free. Also I'm not putting my dick into something that has IQ lower than 90.
>>
>>650989596
tam teď zdrhaj všichni koukám.. ale dost do chápu.. kamarád tady dělal za 20 a tam dělá v tý samý branži akorát ještě lehčí práci (navěšuje díly v lakýrně) za 40.. tak neber to viď
>>
>>650989459
19, not saying protože b&

>>650989434
stillstředoškolafag reporting in. Jelikož většina mý školy momentálně consists of chození po nemocnicích a dělání píčovin, tak se vždycky domů dostanu dřív než normálně.

>>650989623
bifag, ale nelíbí se mi extrémy z obou pohlaví. Takže no macho man ani dolly buster.
>>
>>650989672
every time somebody arrives to czech republic.. they know fake taxi.. EVERY SINGLE ONE OF THEM
>>
>>650989745
nudes
>>
>>650989094
moar pics?
>>
>>650989459
Kolik je průměrnému to nevím, ale mně je 29 a jsem tu od podzimu 2007.
>>
File: DS_07543.jpg (205 KB, 1536x1901) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
DS_07543.jpg
205 KB, 1536x1901
>>650989596
>džamahírie
>40k

Takže německo?

P.S. nemá někdo tušení kdo je pic related?
>>
>>650989831
>consists of chození po nemocnicích a dělání píčovin
w0t?
>>
>>650989666

deviltrips never lies
>>
>>650989459
24 ... 2012 se mi zda...
>>
>>650989666
Are you a wizard?
>>
>>650989964
Living the laboratory life yo. Nalezu do labiny, udělám vyšetření nebo se naučím novou metodu a jdu do prdele. Díky bohu že nás tam ty kurvy nedrží další 2 hodiny jen kvůli předpisům.
>>
File: YFeHUpd.jpg (38 KB, 500x667) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
YFeHUpd.jpg
38 KB, 500x667
Kozy nebo Zadek?
>>
>>650990108
to je bailey?
>>
>>650990108
Co takhle Karla?
>>
>>650989940
40k nikde nespomínam, myslel som samozrejme Slovensko
>>
>>650990108
spíš zadek
>>
File: 1443743366157.jpg (89 KB, 500x645) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443743366157.jpg
89 KB, 500x645
>>650990108
hádej
>>
>>650990191
>>650990209
nevim kdo to je
>>
File: dkIojVe.jpg (89 KB, 640x623) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dkIojVe.jpg
89 KB, 640x623
>>650990108
zadek
>>
File: 14278246316.jpg (229 KB, 1280x862) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
14278246316.jpg
229 KB, 1280x862
>>650990108
zadek
>>
>>650990271
Ta, kterou jsi postnul je Bailey Jay.
Jestli nevíš kdo to je, tak "ji" raději negoogluj.
Budeš zklamaný. Možná.
>>
>>650990108
zadek...
>>
>>650990271
Tak v tom případě zadek4lyfe. Jo a mimochodem jmenuje se Karel
>>
>>650989869
Sorry I think I used to have some but I'm pretty sure it went to shit when I broke my phone
>>650989882
Here you go
>>
File: jt6hBKO.webm (2 MB, 640x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jt6hBKO.webm
2 MB, 640x480
>tfw you know where a place is in a porno
>>
>>650988447
That much? More like 10 euros...
Thread replies: 57
Thread images: 18
Thread DB ID: 70861[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.