[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Geen kanker Nederdraad op de voorpagina?
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /fit/ - Fitness


Thread replies: 11
Thread images: 1
File: KANKER.gif (3 KB, 520x290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
KANKER.gif
3 KB, 520x290
Geen kanker Nederdraad op de voorpagina?

Nederlanders en Belgen Editie
Andere Nederlands sprekende ook welkom.

Dus Wie gaat er kanker doodhef doen vandaag?

Hopelijk 125kg vandaag, 3 maanden aan het heffen.
>>
Ik slaap zo kanker weinig wat te doen?
>>
>>27290713

Meer pitten.
>>
>>27290713
Meer slapen
>>
>>27290705
Vandaag geen doodhef. Morgen weer.
>dat gezicht wanneer 100 KG max
>geen vooruitgang
>ben aan het snijden

>>27290713
Neem magnesium gozer, slapen als een baby
>>
Ik heb me arm verkankerd.Komende tijd niet liften, kankerzooi
>>
>>27290705
>Gister 130kg voor 3x5 gehurkt
>160kg doodhef voor 4 reps
>Dat gevoel wanneer aars DOMS
>>
>dgw pas verhuisd
>vorige huis had ingebouwde koelkast
>geen koelkast op het moment
>geen kwark
>geen volle melk
>geen vlees
>pizza elke dag (magnetron werkt wel)
>>
Vandaag nog doodgeheffed.

1X200KG.

Wijde trek omhoog en beetje de curl broer uitgehangen.

>dgw fit4free heeft maar max 32 dumbells ;_;
>>
morgen ga ik voor me 200kg pr.
bid voor mij
>>
>>27290705
Hurken en doodheffen vandaag. Daarna aan gezellig plekje zoeken om te lunchen. Gegroet broeder!
Thread replies: 11
Thread images: 1
Thread DB ID: 2650[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.