[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /mlp/ - My Little Pony - 383. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.


Wat
26 replies and 12 images submitted. Click here to view.
>>
>>25497189
yes, no, no.
>>
>>25497189
The results for the others are pretty good too.

>is applejack a boy
>is rainbow dash a boy or a girl
>is rainbow dash a pegasus
>is pinkie pie insane
>is fluttershy left handed
>is twilight sparkle autistic
>is twilight sparkle princess celestia daughter
>is...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
File: Untitled.png (6 KB, 606x184) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.png
6 KB, 606x184
>fourth one
Shit this is getting crazy

File: 1448064219608.jpg (78 KB, 747x586) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448064219608.jpg
78 KB,
los ponis son una mierda
14 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>>25497115
Gtfo scum. Not even good spanish
>>
>>25497115
callate boludo me chupa la pija vos y tus ponis
>>
>>25497122
chupame la pija

File: unseen yumminess.jpg (61 KB, 440x652) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
unseen yumminess.jpg
61 KB,
I clopped to snowdrop by accident and now I have a blind fetish.

Wat do?
45 replies and 19 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496591
Go to /d/, they can hook you up.
>>
>>25496591
But she can't see you.
>>
>>25496591
Close your eyes while masturbating

File: Hello up there!.png (2 MB, 9841x6665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Hello up there!.png
2 MB,
SEASON FIVE CONTINUES TOMORROW AT 11:30 AM Eastern/8:30 AM Pacific/3:30 PM GMT/UTC! That's about 14 hours from now!

Episode 523: The Hooffields and McColts
Written by Joanna Lewis & Kristine Songco

https://www.youtube.com/watch?v=DgKs24zq8NM
http://www.dailymotion.com/video/x3dug5f

Friendship is Magic #36 still storytimed here!
>>25470067

Fluttershy's come a long way from her meekest early days, but even on her first adventure out she was courageous enough...
Comment too long. Click here to view the full text.
682 replies and 249 images submitted. Click here to view.
>>
no
>>
>>25496511
Can I have a tubby wub anon?
>>
Moo~

File: 124512745812.png (620 KB, 1024x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
124512745812.png
620 KB,
What if when you got to Equestria some of the ponies completely recognised you and said that they never thought they would see you again?
105 replies and 15 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496496
Be very confused.
>>
>>25496496
Chalk it up to alternate dimensions. See if this situation would work out in your own.
>>
>>25496496
I would be curious. I want to get their perspective.
Was the other person just similar to me, or were they somehow me?
If it was somehow me, was that magic, changelings, or did my memories get erased and completely recreated to lead up to now?
So many questions.

File: 1011096.png (2 MB, 1024x1497) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1011096.png
2 MB,
Your waifu has to fight your favorite boss of the last video game you played.

Does she have a chance?
34 replies and 17 images submitted. Click here to view.
>>
File: True-Patriot .png (501 KB, 803x414) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
True-Patriot .png
501 KB, 803x414
>>25496484
>Frank Horrigan
Not at all
>>
File: 1401756077186.gif (55 KB, 315x223) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401756077186.gif
55 KB, 315x223
>Rarity vs Papyrus
>>
File: 1401758877017.jpg (9 KB, 159x156) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1401758877017.jpg
9 KB, 159x156
>silent hunter 4

File: 1413248850093.png (29 KB, 261x298) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1413248850093.png
29 KB,
>....Why do you have a plush version of me?
35 replies and 11 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496481
for cuddles
>>
File: dictionary.png (160 KB, 382x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dictionary.png
160 KB, 382x540
>>25496481
Because you never want to hug me
>>
>>25496481
Remember when you said "take it picture, it'll last longer?"

Yeah. It didn't last long.

File: 1429794291026.jpg (88 KB, 691x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1429794291026.jpg
88 KB,
>What do you want Santa to bring you for Christmas, Anon?
93 replies and 31 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496428
Bitches and money
>>
>>25496428
happiness
>>
>>25496428
I think I have pretty much everything I want that isn't so unreasonable as to make a Christmas gift. Thanks, though, Santa Shimmer. A couple of gift cards or just some quiet time with family is good enough for me.

File: umbrum curnow.png (1 MB, 670x915) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
umbrum curnow.png
1 MB,
I made a new thing.
36 replies and 13 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496402
Woah, what the fuck is this? I've not read the comics since the Sombra one which I really fucking loved, this isn't linked to that is it?
>>
>>25496432
Well speaking of Sombra, that thing is what he actually is.
>>
>>25496447
That's an "umbrum" or whatever they called them? Did they ever explain what that crystal was then? Should I just read these comics myself?

Ȧ̢͍͓͍̰̣͈͍̟̤̬̈́͊̆͗̈̋̔̽N̵̡̘̭̹͎͓͚̖͆͒̉͛ͥ̄ͬ̇̀͞O̷͕̫̭̯̬̲̟̱̓ͦ̈́̂̍ͩ́͟N̴̯͚̣͕̜͙͕̝̱̞̦͍̲̩̝̙ͦͤ̂̒ͭ͡,̸͍̩̭̙̻̝͓̲̰̫̇ͬ͊ͫͣ̄͌̾̽ͥͦͮ͌͑͋͢͡͠ ̡̪͈̮̞͙͈͉̫͚̥͉̀͒̓͆͆̊̌̌̔̌͞I̡̱͓̝̦̥̻̞̹̳̠̜͔̝̙͔̦͎̺͐̾̿̉̉̔̀̿̈́̎͆ͤ͆̾ͧͫͣ̀͠'̶̧͕̘͙͍͓̙̯͉̞̺͈̟ͦ̔͊ͫ̉̒̅͌ͫ̎̂̽͌͋ͭ͌͜M̡̄̑͊ͨͤ̏̅́̚͝͏̤̟̝̹͕̼̯̠͔̳͙̯̭̪ ̼͓͔̽͌͒̌ͤ̐͂ͯͦ̽ͥ̊̐̚͞͞M̔̽͐ͬͣͫ͂̋͒̋̓̅͂ͧ͞҉͍̤̼̯̥͠͞͞I̼͎͍͇̭̗͉̞͚̥̞ͩ̇̄̎̽̒ͮͣ͂̓͑ͤ͑́͐ͭͮ̇̕͘͢͜Ṡ̶̸̨̨͇͕̬ͣ̊̌̋͞S̛̗̙͖͔̹͍̖͕̋̈̋̔ͮ̿̋̊̈ͩ̑̍̈ͥ̔́͞ͅͅI̎̉ͨ͛̆ͧ͐͑́͌̓̎͌̚͏̶̶͚̰͈͇̲̲̹̝N̴̛̖̥̣͔̎ͩ͋̃͂́̽̽̑͗̾͐͊G̹̝͍̬̹̗̭̪̣̮̞͎̭̜̪̫̹̰͍̋̑ͫͨ̀̕͠͡...
Comment too long. Click here to view the full text.
22 replies and 12 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496296
*cries*
>>
T̶̖̠̮̫̄͌̈͐̅̾ͬ̇i̶̱̱̝̺̦͇̰̒̄m͖̗̫͈̜ͪ̀͒̔̆ͫ͐ͬ͢ė̴̸̙̦̗͍̠̱̻̥̐̃ͩ̒͗̔ͦ̓͟ ̴̻̤̳ͣͬt̏҉̭̟̹̤o̶̩̹̝ͥ̈́ ̻̣̣̞̝̞͍̝̃ͧ͋ͦ͗ͮg̯̩͙͈̺̰̦̏̓̑̌ͬ́e̶̢̗̟̺͕̓́̅ͪt͂̒ͭ̄̉̇̉҉̬̳͔ ̡ͬ̉̿̍̋҉̤̘͖̬͙͇̫̲å͎̝̜̲ͦ͋̒ͭ͠͝ ̥̪ͥ͝l̵͙̯̥̭̥͚͉͙̎͐͊į̫͕̺͚̟͉̝ͤ̓ͫ̌́t̛̠͙͓̗̙͚̫̃̈́̿ţ̥̫͉͍͕̟͐̄͟ľ̷̥̳͍̒͒̕e͖̥͇͍̠̩͇̺͆͘ ̢̤͂̎̏ͧ̊̉͟s̶͕̫̝̖̯͙̃ͦ͋ͫ͢p̧̯͓̒ͧͩ̌͡ȏ̂̌͜҉̛͇͈o͚̰͔͍̙̓͌̒ͪ̀̀k̸̛̥̼̦̈͞y͙ͯ,̨̤͍ͨ̑͋ͫ͞...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
Three words FUCK. THIS. PONYPOOP. fuck four words

File: whale thing.png (344 KB, 1600x1762) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
whale thing.png
344 KB,
>"If you just wanted to have sex with Luna, Anon, you could've just asked me. I could have given you some condoms."
20 replies and 7 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496271
What the fuck do I need condoms for. I'm not gonna get her pregnant nor get a magical STD from pony land you dumb horse.
>>
>>25496303
>magical STD
The thought of this existing in their world scares me.
>>
>>25496303
/thread

File: image.jpg (273 KB, 1288x998) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
273 KB,
>watching an advertisement for toys for little girls commissioned by a heartless corporation

>set in the most generic, overused setting possible

>starts off kind of slow, but gets unexpectedly good later on

>main character undergoes a dramatic transformation
12 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496135
>generic, overused setting
What? The setting's so inconsistent and chaotic, it doesn't even make sense.
>>
>>25496135
I didn't know talking horse world was an overused setting.
>>
>op being a faggot

File: ColtQuestThread8.png (245 KB, 640x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ColtQuestThread8.png
245 KB,
http://anonpone.pineapplecomputing.com/coltquest

PREVIOUS THREAD:

>Emerald goes out and tries to find some potion ingredients and end up in a park.
>Emerald is tricked by a stallion disguised as a colt and is kidnapped.
>Emerald tricks one of the ponies to go away, and drinks the invisibility potion to escape the other.
>Hope returns, and they all go out to drink, where they meet with Sensoria again.
>Joyride...
Comment too long. Click here to view the full text.
546 replies and 51 images submitted. Click here to view.
>>
File: 160.png (97 KB, 640x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
160.png
97 KB, 640x600
>>25496118

Emerald says he wants a manly disguise.

"A manly disguise? Really? You?" Joyride says, honest surprise in her face.

In response Emerald glares and puffs out his cheeks. What's wrong with wanting a manly disguise?

"Hmm, well... I'm not sure what I could do to help you there." Joyride says chewing on her salad.

Emerald leans back and watches the dishes washing themselves in the kitchen for a few moments. A mustache would be manly, but that would just attract...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
>>25496200
>inb4 railroading complaints

It was a shitty idea. We don't look manly. Lets just go girly.
>>
>>25496200
Just wear some nerdy clothes like a shirt and vest and put on some glasses without corrective lenses.

File: jxZLv0X.jpg (59 KB, 480x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
jxZLv0X.jpg
59 KB,
>"HEY KID! You wanna learn how to get to equestria!?"
23 replies and 9 images submitted. Click here to view.
>>
>>25496046
/x/ pls.
>>
File: 1420234302090.gif (371 KB, 500x355) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1420234302090.gif
371 KB, 500x355
pfft thats not as scary as SQUIDWARDS SUICIDE nigga
>>
>>25496046
Sure, Ito!

File: scootaloo_grin.png (372 KB, 1280x2647) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scootaloo_grin.png
372 KB,
>Wow, Anon! All of these are yours? That's so cool!
14 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
File: image.png (480 KB, 746x718) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.png
480 KB, 746x718
Yup, all these rare frogs are mine
>>
File: porn.jpg (115 KB, 1000x666) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
porn.jpg
115 KB, 1000x666
>>25495729
y-you too
>>
File: image.jpg (158 KB, 992x558) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
158 KB, 992x558
>>25495729
I know and I'm adding you to the collection.


Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.