[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 103. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.


File: IMG_20160108_122231.jpg (66 KB, 516x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
IMG_20160108_122231.jpg
66 KB,
"Eggplant guy"
Please, feel free to Photoshop different faces on it.
13 replies and 11 images submitted. Click here to view.
>>
File: le eggplant.png (361 KB, 516x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le eggplant.png
361 KB, 516x618
>>
File: bernie.jpg (199 KB, 516x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bernie.jpg
199 KB, 516x618
>>
File: trump.jpg (192 KB, 516x618) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
trump.jpg
192 KB, 516x618

File: pepe-the-frog.jpg (4 KB, 100x100) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pepe-the-frog.jpg
4 KB,
PEPE ON TEH FRONT PAGE DAY 3

IMA KEEP POSTING THIS TILL YOU LIKE IT
64 replies and 12 images submitted. Click here to view.
>>
3939
>>
>>4066016
>>
>>4066013
bump

File: Rawr xD.jpg (195 KB, 763x793) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Rawr xD.jpg
195 KB,
Rawr xD
21 replies and 9 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1452267302468.png (180 KB, 487x460) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1452267302468.png
180 KB, 487x460
>>4065966
i wish 3d was real
>>
File: 1447042629682.png (25 KB, 177x244) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447042629682.png
25 KB, 177x244
>>4065968
yai 3d would be kewl
>>
what if 3d was real then u are walk and meet this
(lol epic)

File: 876178.jpg (57 KB, 800x430) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
876178.jpg
57 KB,
What are these guy's names again?
12 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065957
Blurt an mernie
>>
chaika and choika
>>
moot and pepe

File: 3DWANI_32.png (306 KB, 660x775) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3DWANI_32.png
306 KB,
Daily reminder that 3D women are NOT important.

Your fortune: Better not tell you now
40 replies and 21 images submitted. Click here to view.
>>
File: 8stcc44y.jpg (521 KB, 1575x1665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8stcc44y.jpg
521 KB, 1575x1665
>>4065946
Hello.

Your fortune: Bad Luck
>>
File: 3dwavi.jpg (491 KB, 1688x1125) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3dwavi.jpg
491 KB, 1688x1125
get back to me when anime boobes can provide sustenance to this beb
>>
what happened to anime beard man?

Your fortune: ( ´_ゝ`)フーン

File: 1451634837690.jpg (53 KB, 600x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451634837690.jpg
53 KB,
r8 her
58 replies and 18 images submitted. Click here to view.
>>
aspect ratio/3
>>
File: 1451650135009.jpg (92 KB, 576x1024) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451650135009.jpg
92 KB, 576x1024
>>4065893
Sadly, it's not the aspect ratio.
>>
>>4065891
3D/10 disgusting

File: 1445317412559.gif (2 MB, 500x350) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445317412559.gif
2 MB,
Chaika can't afford proper grammar

Your fortune: Godly Luck
12 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
File: chaika.jpg (168 KB, 640x644) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
chaika.jpg
168 KB, 640x644
she blew it all on memes
>>
>>4065882
Good thing to spend it on.
>>
CHAIK lol

File: 1390794501963.png (430 KB, 530x621) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1390794501963.png
430 KB,
this is nice anime

Your fortune: Bad Luck
18 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065854
such a stupid ass waste of time focus your efforts elsewhere
>>
File: 1484451216567.png (116 KB, 772x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1484451216567.png
116 KB, 772x594
>>4065854
nice anime. watching it on my nicetop
>>
I wish you anon a Happy New Year.

File: zerowing.gif (113 KB, 320x224) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
zerowing.gif
113 KB,
What meme should make a comeback in 2016?

I think zero wing.

And you?
16 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
I like memes, I think memes are great. And they love me, you know. These memes have always been in support of me from the very beginning. Memes have always been a positive thing for us. When I'm president, you can expect to see a lot more memes.

Your fortune: Godly Luck
>>
File: image.jpg (53 KB, 752x454) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
53 KB, 752x454
>>4065833
I only t.hank about oc op
neat dubs
>33
:]]

Your fortune: Very Bad Luck
>>
Move zig Move zig Move zig

File: frontpage.jpg (235 KB, 1200x892) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frontpage.jpg
235 KB,
Chaika on the front pagee!
12 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065823
bump
>>
i like front page, i like chaika
>>
>>4065823
irc faggots get your throats slit (especially cps, fucking loser)

File: obdd.jpg (9 KB, 243x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
obdd.jpg
9 KB,
taking my coffee without cream or sugar for a week and i want to tell everybody
10 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065777
checked.
keep me posted.
>>
>>4065777
nice trips
>>
...
Comment too long. Click here to view the full text.

12 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
Baby don't hurt me..
>>
File: 1444661765540.jpg (100 KB, 603x611) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1444661765540.jpg
100 KB, 603x611
Don't hurt me.
>>
No more..

File: fugg.jpg (10 KB, 480x360) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fugg.jpg
10 KB,
whats your thoughts on the upcoming memes of 2016?
15 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
File: mCkIr6U.png (288 KB, 800x800) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
mCkIr6U.png
288 KB, 800x800
With this place still in full power i have high hopes!
>>
File: 193.png (349 KB, 680x472) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
193.png
349 KB, 680x472
When I saw the meme
>>
2016 is going to be a fucking mess.

File: 06qz_4rOaAE.jpg (81 KB, 604x604) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
06qz_4rOaAE.jpg
81 KB,
IT'S NORMIE TIME!!!!!
WHAT'S UP DUDES????
12 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
just chilling!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>>
>>4065639
where are the grills :D:D:D
>>
>>4065641
right here bucko

File: Turtl.jpg (5 KB, 259x194) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Turtl.jpg
5 KB,
Turtlel

Your fortune: Outlook good
15 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>4065600
Check'd em
>>
>>4065600
lol that's a froge
>>
-.
.
-
.
-
.

.

.


->̨̨̨̡̢̡̨̡̧̨̡̨̢̡̨̨̧̢̢̨̢̨̢̨̧̡̨̧̡̨̨̢̧̧̢̧̧̧̡̨̧̨̡̧̧̡̧̧̡̡̛̛̛̛̛̛̛̛̛̫̩̯̖̻͖̻̘͔̹͍̭̹̰͈͍̻͙̘̯̫̭̪͔̪̱̮̫̣̼͈̖̜̪̙̯͍̲͙̦̘̺̥̻̠͇͚̦̤͎̻͔͙̣͈͎̬̮̭͈̳͍͉̘̰͚͍̫͎̣͔͇̪̮̭̖̙̝̹̺̟̳͓͍͎̮̺̳̤̝̻̟̩̻̥̘̲̲͎̬͙̟͓͎̭͖͚̳͕̰͕̻̫̘͍̞̜̪͍͓̳͓͚̱̞̻͈̣͓̯̹̺̠͚̬̹̬͙̯͚͕̥̦͔̼̩͎͖̺̦̦̙̭͚̘͕̦̮͉̘͙͕̹̜̹̯̙͓͓͔̤̳̪̭͚̘̦̮͔̗͍̺̟͈̣̤̹̹̫͉̻̱̩̼͎͇̥͚̪̫̹͚̬͖̦̹̩͉̰͚͖͙͔̜̬̰̼̝̟͖̠̭͓̖̱͈̬̮͓͔̺̲͖̗̘͈̹͉̞̣̯͚͎̗̠̗̯̼̪͇̪̘̠͔̦̳̻̟̬͚̣̲̣̗͚̭̭͓̟̫͕̣͚̫͙̱͕̬̣͖̥̮͚͉̬̭͇͓̤̲̯͙̟͎̼͙̠̫͖̼̜͍̼̘̙̟͔̠̲̥̳̝̲̤̠͈̱̝̤̼̤͍͎̹̭̯̜̝̻͍͈̟̫͔̖̩̲͓̥̲̰͓̰͚̭̟͚̞̜̮̣̘͖͉̹̻͙̻͉͙̺̥̫͍̫̗͚̣̤̖̰͉̪̹͓̱̬̠̭͚̟͓̣͓̻̘̥̳̱̰͍̭̺̹́̉̈́̊͋͌̋̿̾̀̿̌̓͗́́̏̔̓̑֘̒̇̀̆̈́̽̈́͑̅̈́͊̏̒͛̈́͂֓̍͑́̒̈́̍̍̉͐͑͌̏̿͂̂̉̓̓͒͊̒̽̍̎̀̉֓̐̈̃́́̋̅̈́̉̽̍͊̏̓͆͌͋̇̐͊̿͊̈́֓̈̄͂̋̉֓̀͑̑͛̈͛̿̔͒͌̉̊̐̓̈́̓̈́̍֘͑̐̌́̑͐̏͌̽͆͂̿̿͊̊̏̔̉̈́̅̾̓̿̽֘̈̉̎̑̓̽́̈́̎͛̽̿͊͑̋͆͗֘̓̒̾͆͌̓̑͑͋͌͐̃͊͒̽͆̐̊͂̓͑̀̈́̈̑̒̉͆̎̎̓̽̄̉̂͆̒͋͒͌̀̀͌̏̓̏̅̒͌͌̃̑̊̅͐͊̂́͒͑̊̈́́͊͐̍̊͌͛́̒̂͌̍̇͛̈́̿̓̍̈́̅̇͆͗̋͗́̋̄̍̈́͛̂̈́̄͌̀͊̈͑̽͐̎͛̂̀͛̈́̑̃̈́̀̿͐̊̋̀̂͊̅͌͒̓́͐͛̆͑͋̿̀̽̀̍̈́͊̓̋͐̿̓́̆̉̇̆͛͊̀̄̿̈́̾͋̒̍͂̐̊̈̉͋̀̃̾̄̈̓́̆͗̒͑̌̊͗͆̈́͋͂͛̃̊͐́̅͂̈́̌̄͌̍͑̋̎̌̾̽̀̀͗̂̀̂̓̀̿̈́̌͑̂̋̊̈̈́̐̈́́̎̾̓͂͗̄͋̄͐̆̔͒̒̍͋̄͗͋͒́̄͛̌͑́͂͛̕͘͘̕͘͘̕͘̕̕̕̚̕̚͘̕̕̚̚̚͘̚̚͘̚̚̚̚͘̚̕͘̚̚͜͜͜͜͜͜͜͜͝͠͠͠͝͠͠͠͝͝͠͝͠͝͠͠͠͝͝͠͝͝͝͝͝͝͝͠͠͝͝͠͝͝͠͝͝ͅͅͅͅͅͅͅͅ__...
Comment too long. Click here to view the full text.


Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.