[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 258. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.


File: 1473292756463.png (443 KB, 600x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473292756463.png
443 KB,
Arrrgghh, I hate Jews!!
28 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
File: image.jpg (29 KB, 429x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
29 KB, 429x420
>>4769648
>>
>>4769649
Fuck off Jew... dy Hopps
>>
>>4769649 (hot sexy wabbit)
nice i cum

File: 1449589170414.jpg (60 KB, 396x395) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1449589170414.jpg
60 KB,
I mentioned this briefly in my Chaika Court thread but that may have been missed by the majority of you.
This is my last post on 4chan as a whole due to my not feeling well :(
Take care everyone!
17 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
well, you will be feeling better really soon! ya?
>>
File: elvish truth.jpg (71 KB, 564x768) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
elvish truth.jpg
71 KB, 564x768
>>4769577
dubs of elvish truth
>>
>>4769577
nice dub bub
>>4769572
i wish u the best of luck fighting whatever kind of osteoporosis u hab

File: 1467649688854.gif (1 MB, 245x215) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1467649688854.gif
1 MB,
you may ONLY POST ITT iff (if and only if) you get DOUBLES
12 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
Scanning thread: Initiated - System Engaged
===================
OP status: Namefag(null);
IMG status: HUMAN - FORCED MEME - SFW
GET: 99
Fortune: N/A
===================
Result: . . . . Succes
Thread Deletion: Negative
>>
>>4769399
dubddbdbds

Your fortune: Good news will come to you by mail
>>
>>4769406
DELET THIS

File: 3DWANI_233.png (288 KB, 750x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
3DWANI_233.png
288 KB,
Daily reminder that 3D women are NOT important.

Your fortune: Good Luck
34 replies and 22 images submitted. Click here to view.
>>
>>4769384
>>
File: 8stcc44y.jpg (715 KB, 1575x1665) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
8stcc44y.jpg
715 KB, 1575x1665
>>4769384
Hello.

Your fortune: ( ´_ゝ`)フーン
>>
>>4769384
this anime is a nice christian

File: Harambe.jpg (107 KB, 615x615) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Harambe.jpg
107 KB,
2016 is close to coming to an end. What was the best meemee of the year in your opinions?

>harambefags need not reply

Your fortune: Very Bad Luck
19 replies and 9 images submitted. Click here to view.
>>
Donald Trump
>>
File: le monke.jpg (17 KB, 600x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
le monke.jpg
17 KB, 600x338
>>4769373
le monke
>>
File: 1451698256664.jpg (320 KB, 1975x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451698256664.jpg
320 KB, 1975x600
lemon key face?

pizza bab?
11 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
File: pizza.beb.jpg (199 KB, 1600x1600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizza.beb.jpg
199 KB, 1600x1600
pizza beb
>>
>>4769317
dude thas a nise pizze beb
>>
File: pizzababe.gif (473 KB, 375x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pizzababe.gif
473 KB, 375x450
pizza babe

File: image.jpg (42 KB, 550x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
42 KB,
fried mushrooms with 2(two) ranch dipping cups
Can u believe it?

Your fortune: Very Bad Luck
13 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1458492085252.png (150 KB, 330x186) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1458492085252.png
150 KB, 330x186
>>
File: image.jpg (98 KB, 800x533) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
98 KB, 800x533
fried mushrooms with only 1(one) ranch dipping cups. :^\ smh just unacceptable

Your fortune: Better not tell you now
>>
are you a big guy?

File: 1383713410733.jpg (33 KB, 352x453) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1383713410733.jpg
33 KB,
Hey dudes,
My name is Jack, and I like every single one of you. All of you are cool, witty, funny guys who spend your free time of their day looking at funny pictures and macros. You are the sense of humor that lacks in the world. Honestly, have any of you ever gotten any hate mail? I mean, I知 sure it痴 fun making fun of people because you are so witty, but you all take it to a whole new level. This is even more awesome than stand up comedy.
Don稚 be a stranger. Just laugh with me too. I知 pretty cool. I was editor of my school newspaper and started my own detective...
Comment too long. Click here to view the full text.
12 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
Soooo that's your mom?
>>
>>
>>4769236
Someone is a pro at photoshop

Your fortune: Very Bad Luck

File: ohshit.jpg (39 KB, 620x446) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ohshit.jpg
39 KB,
This guy tells you "Gimme your wallet"

What do?
16 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
Get somewhat surprised a crab is talking English to me.
>>
>>4769144
nice dubs
>>
>>4769145
Thanks. You can have them.

File: 1474104749719.jpg (81 KB, 540x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474104749719.jpg
81 KB,
pepe is a neo-nazi symbol
13 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
>>4769079
some parents will unironically belieb this and think their children are nazi
>>
File: op4xBo2.jpg (73 KB, 800x600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
op4xBo2.jpg
73 KB, 800x600
"This smug frog is willing to speak the truth about race and the Jews" - Rachel Maddow
>>
File: smugwojak4v2.png (32 KB, 640x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
smugwojak4v2.png
32 KB, 640x400
>>4769079
>my mfw face when smuggy is safe from that
quoting my shelf

>>4769277
dubs

File: 1473641744400.jpg (77 KB, 500x375) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473641744400.jpg
77 KB,
this is literally me
12 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
>>4769071
ummmmm...... how did u find this picture of me? plz delete this right now.
>>
>>4769638
you shouldnt drink that much bby
one night ur gon get sharpie'd all over ur butiful fec mark me word
u dont wann get sharpied now do u
why dont ulearn how to have fun without ingesting poison like the actual cool kids huh answer me
>>
File: 1462640500142.png (499 KB, 619x301) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1462640500142.png
499 KB, 619x301
>>4769644
i drink because i am the physical embodiment of trash

nice consecutive numerals tho

File: 1.jpg (124 KB, 640x1000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
124 KB,
Fight my champion?
16 replies and 5 images submitted. Click here to view.
>>
>>4769037
dumb animeposter
>>
>>4769037
CRYING FOR A SAVIOUR TO FIGHT FOR HER LIFE
>>
File: 1465846742311.gif (171 KB, 534x534) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1465846742311.gif
171 KB, 534x534
>>4769053
>CRYING FOR A SAVIOUR TO FIGHT FOR HER LIFE

I am the Savior

File: 1466639678740.png (8 KB, 349x321) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466639678740.png
8 KB,
i have an idea!
19 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
we gon fuck the bunny?
>>
File: 1466639389783.png (19 KB, 668x658) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1466639389783.png
19 KB, 668x658
>>4768982
no a better idea!
>>
>>4768983
we gon fuck the fox?

File: Steven_Pinker_2011.jpg (2 MB, 2700x3600) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Steven_Pinker_2011.jpg
2 MB,
ass
15 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
File: pinker2.jpg (25 KB, 178x190) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
pinker2.jpg
25 KB, 178x190
I put fortune in the wrong field. Sorry.

Your fortune: Outlook good
>>
>>4768959
sorry not sorry

Your fortune: Godly Luck
>>
File: John_H.L._Hansen.jpg (406 KB, 1409x1939) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
John_H.L._Hansen.jpg
406 KB, 1409x1939
balls

File: cate.jpg (233 KB, 480x1994) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
cate.jpg
233 KB,
no sticky plz
21 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768932
i have immunity cat sooooo
>>
i opened̅̏͋̋̈́ͮ̊͋͐͊͂ͨ̈́̈́̒̅̿̈ ̐̀͆ͯ̃̅ͬͤ̇̆̾͂̋̐a̿̃̅͐ͦͪňͫ̊̊d̿ͭ́͆ͣ̋̈͛͌͌ͬ ̈́̓̾ͭͭ̐̊ͫͩ̆ͤ͗͐͒̒͒̚b̓͋̐̄͒͑̆͑̍ͧ̏̆̓̊o͑̃͋̔̌̉̉ͤͬ̅̄͋ͬͧy͋ͤ̃̐ͦ ͌́̒ͮ̆͗̉̇͑͌ͤ͌͒͛͆̎̂̃dͯ̈́̀ͯ́̀͗̌͛͌̄̓ͫo͑̿ͨ͆̉̋̓ ͋̏ͬ͊͆̊iͫ̅͊͒ͪ͐͒̈ͯ͐̌ͩ̈́̆͋͐ͮ̚ ̃͛̓̍ͨr̐̾̃̐ͮ͂͐̎e͒̌͛̌̅g̈́̂̄́̏̇̏͑̃ͩȑͨͩ̄̇̓̿ͩͦ̈́̈́̑
>>
Oh noes

File: suicide.jpg (10 KB, 190x265) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
suicide.jpg
10 KB,
this is literally me
29 replies and 13 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768860
you are a rat
>>
>>4768862
yes
don't like it? deal with it
>>
>>4768902
ok *stabs u*

File: 1473520989188.jpg (83 KB, 1080x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473520989188.jpg
83 KB,
Play my level, post results:

http://www.platformania.com/57a394a0aa2b0/
15 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
STOP POSTING UGLY 3D WOMEN
3D WOMEN ARE NOT IMPORTANT

RREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
>>
File: 1473293859392.jpg (121 KB, 1080x1236) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473293859392.jpg
121 KB, 1080x1236
>>4768828
Lol, I like em 3D
>>
File: 1399046046497.jpg (106 KB, 526x583) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1399046046497.jpg
106 KB, 526x583

File: Image-3.jpg (9 KB, 150x146) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Image-3.jpg
9 KB,
This is my favorite board because i always get (You)s here.
17 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
@4768781
>>
>>4768781
>>
File: 1372689651511.jpg (73 KB, 487x420) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1372689651511.jpg
73 KB, 487x420
Your only interest is in you? How shallow!

File: 1474074060341.png (403 KB, 496x494) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474074060341.png
403 KB,
21 replies and 7 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768655
good double
>>
Godget

Your fortune: キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
>>
roll the dice : your fortun: good luck

File: 1334952133971.jpg (496 KB, 945x1290) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1334952133971.jpg
496 KB,
Every set of dubs or get in this thread is a load of cum I will swallow
16 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768607
lol...............
>>
10 get
get jerking little man
>>
>>4768607
try again.................

File: 1473739459671.jpg (27 KB, 446x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1473739459671.jpg
27 KB,
Post more of this cutie ITT
17 replies and 16 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768599
dubs nice
>>
File: scpoprpion.png (155 KB, 680x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
scpoprpion.png
155 KB, 680x417
>>4768599
>>
File: 1474016471721.png (176 KB, 419x415) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1474016471721.png
176 KB, 419x415
>>4768616

File: goodnight.png (19 KB, 426x364) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
goodnight.png
19 KB,
goodnight [s4s]
13 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
goodnight bury

Your fortune: キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !!!!
>>
i poped and fardet
>>
File: potlel bye.gif (92 KB, 451x338) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
potlel bye.gif
92 KB, 451x338
I'm so glad yu made a thread! I have to go too, but I don't want to. I was going to start an [s4s] appreciation thread. Even I annoy myself sometimes and I can only magine how you all feel. So, it's time to give [s4s] a break.
DUBS!!

in this episode, rated R for rude and L fpor lewd, we met beary ebil

Your fortune: Good Luck
14 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768509
wrogn pictur
>>
>>4768510
the plot thicken
>>
tell me more

File: 1468811687501.jpg (43 KB, 377x378) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1468811687501.jpg
43 KB,
SAVE THE YOTSUBA
DON'T LET HER SHARE THE SAME FATE AS THE BEES
24 replies and 17 images submitted. Click here to view.
>>
if she isn't back in the next 3 days i will take a big smelly poo on gookmoots doorstep
>>
4chan is dead
>>
>>4768810
rip in pieces

File: BEWITCHED BEAR (8).png (217 KB, 638x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEWITCHED BEAR (8).png
217 KB,
Sometime I get paid by the mile if I go over 250 miles 1 way otherwise hourly.This week 49 hours.I made close $800 not bad 4 me anyway..
Frekin run down+ tired hard on a GEEZER.
24 replies and 10 images submitted. Click here to view.
>>
File: BEWITCHED_BEAR[1].png (336 KB, 638x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
BEWITCHED_BEAR[1].png
336 KB, 638x480
>>4768389
fight my champion?
>>
No I'm 2 tired fight
Can't fight.
>>
>>4768406
oh
uh
ok well I guess I could make a sincere reply to your post

File: image.jpg (421 KB, 1600x1200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
421 KB,
this is a picture of an 'Italian' sandwich
it is probably the best sandwich there is
A good one has hard Cuban or French bread, capicola, mortadella, salami, pepperoni, provolone, onions, banana peppers, hot pepper mix, tomato, aoli and oil and vinegar. I like this kind of sandwich a whoooooole lot.
Thank you

Your fortune: Good Luck
12 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
They r good but what about a Cuban were does it rank
>>
File: image.jpg (83 KB, 600x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
83 KB, 600x400
>>4768393
Cuban is #3 behind French dip and right above philly
>>
not as delicious as spicy memes

File: 20160906_212415-1.jpg (226 KB, 802x2152) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
20160906_212415-1.jpg
226 KB,
I'm an deductive.
20 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
Being a deductive is a professional lifestyle
>>
>>4768335
*deduces*
>>
>>4768490
>:(

File: 1.jpg (71 KB, 345x392) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1.jpg
71 KB,
THERES TOO MANY FOXING EGGS IN MY BOX ZONE AND IT TURNS ME ON OH WHY OH WHY DOES IT AROUSE MY PENIS ZONE.
22 replies and 15 images submitted. Click here to view.
>>
File: arthur.png (65 KB, 372x344) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
arthur.png
65 KB, 372x344
>box zone
>>
File: godhimself.jpg (73 KB, 634x594) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
godhimself.jpg
73 KB, 634x594
>>4768294
I'm watching you
>>
best of luck foxe :/

File: foxe.jpg (66 KB, 381x448) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
foxe.jpg
66 KB,
Foxe: meme?
11 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768286
stick it my murrhole ;3
>>
memehole
>>
>>4768298
ive gazed into many a foxe memeholes

i cna't fuking sleep
11 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>>4768252
Aw >_<
Getting off whatever you're posting from is a sure start...
>>
this is your brain on memes, we warned you
>>
>>4768254
Haha it's a hoerse


Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662] [663] [664] [665] [666] [667] [668] [669] [670] [671] [672] [673] [674] [675] [676] [677] [678] [679] [680] [681] [682] [683] [684] [685] [686] [687] [688] [689] [690] [691] [692] [693] [694] [695] [696] [697] [698] [699] [700] [701] [702] [703] [704] [705] [706] [707] [708] [709] [710] [711] [712] [713] [714] [715] [716] [717] [718] [719] [720] [721] [722] [723] [724] [725] [726] [727] [728] [729] [730] [731] [732] [733] [734] [735] [736] [737] [738] [739] [740] [741] [742] [743] [744] [745] [746] [747] [748] [749] [750] [751] [752] [753] [754] [755] [756] [757] [758] [759] [760] [761] [762] [763] [764] [765] [766] [767] [768] [769] [770] [771] [772] [773] [774] [775] [776] [777] [778] [779] [780] [781] [782] [783] [784] [785] [786] [787] [788] [789] [790] [791] [792] [793] [794] [795] [796] [797] [798] [799] [800] [801] [802] [803] [804] [805] [806] [807] [808] [809] [810] [811] [812] [813] [814] [815] [816] [817] [818] [819] [820] [821] [822] [823] [824] [825] [826] [827] [828] [829] [830] [831] [832] [833] [834] [835] [836] [837] [838] [839] [840] [841] [842] [843] [844] [845] [846] [847] [848] [849] [850] [851] [852] [853] [854] [855] [856] [857] [858] [859] [860] [861] [862] [863] [864] [865] [866] [867] [868] [869] [870] [871] [872] [873] [874] [875] [876] [877] [878] [879] [880] [881] [882] [883] [884] [885] [886] [887] [888] [889] [890] [891] [892] [893] [894] [895] [896] [897] [898] [899] [900] [901] [902] [903] [904] [905] [906] [907] [908] [909] [910] [911] [912] [913] [914] [915] [916] [917] [918] [919] [920] [921] [922] [923] [924] [925] [926] [927] [928] [929] [930] [931] [932] [933] [934] [935] [936] [937] [938] [939] [940] [941] [942] [943] [944] [945] [946] [947] [948] [949] [950] [951] [952] [953] [954] [955] [956] [957]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / qst / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vip /vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.