[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 267. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.


Would you wear a Keksandra bodysuit and pretend to be her for the rest of your life?

And by life, I mean a new life where you live with all the other boards.

Would you?

I would :^)
10 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
If I wore it, I'd be sexually curious and try to get other boards to love me. Even if they're men, I'd try to kiss them. Since I'm Keksandra they'd all treat it like I'm being playful and then soon I'll get lucky :^D
>>
pls respond
>>
pls

File: fuckmaster 2000.jpg (147 KB, 550x854) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
fuckmaster 2000.jpg
147 KB,
I feel like getting emotionally cucked

Enjoy my waifu's cute gigantic loli butt built only for excessive breeding and dick thrusting

Feel free to leave rude remarks how you wanna cum inside her legally unmatured pussy
10 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
>Feel free to leave rude remarks how you wanna cum inside her legally unmatured pussy
>unmatured
I am calling the police right now. Get fuged pedo
>>
>>4028706
hi nog. how are u this morning?
>>
>>4028711
>11
nice dubs. the content is bad, for certain, but he is talking about badly drawn cartoons after all, so no harm.

File: images.jpg (3 KB, 80x108) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
images.jpg
3 KB,
What the fuck is this dub and shit memes? What happened to just the regular, 100% generation made memes?
6 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
>>4028699
>99
>dubs
Nice

The problem is, OP, that you probably aren't seeing all the posts. If you are just viewing [s4s] through the /s4s/ board, you don't see the green posts, the posts with letters in their ids, or anything numberless. Together, those make up about 40-70 percent of [s4s], depending on the day. So conversation will appear disjointed and spastic, because you won't be getting the full picture.

I actually just flipped...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
>>4028700
This is very helpful, may this be for any other unfortunate souls like me
>>
>>4028700
What we muslims on /int/ should embrace is tha stereotypes dat 4chan have bout us. Don't be apologetic, don't be pathetic wit #notallmuslim campaign.

Embrace dat shit. Yes yes y'all, we is terrorists, n' you can put dat on yo' toast. Yes yes y'all, we will terrorize you, biatch. Yes yes y'all, we will invade yo' land wit refugees. InshaAllah Europe is ghon be muslim up in tha near future.

Neckbeard neets can only diss on 4chan. I aint talkin' bout chicken n'...
Comment too long. Click here to view the full text.

File: file.png (66 KB, 346x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
66 KB,
5 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
File: 39.png (123 KB, 264x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39.png
123 KB, 264x314
Hahahahahaha, YEAK!
>>
>>4028703
That's not even remotely funny.
>>
File: 15 - 1 (2).jpg (296 KB, 1280x1243) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
15 - 1 (2).jpg
296 KB, 1280x1243
funni maymay xd

File: 1451116518960.jpg (42 KB, 500x750) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1451116518960.jpg
42 KB,
F()D*JHEWOOUIEWu9uw983tu89ueat9878U*(&(dojldf(*U&(U89peu89uoSD:OFEojsoJOUGDOISJIODSFJiodsuJFOIDSFEUOJDOIU(*EWUE*(&^(**$&RE&*()%U#$()&*(E*)%)(&*#ER*)(EUF(*y78YF(DSuyf89f89f89&f8dS&F*(&(*D78F&S*D(F789S&FD&S(*FU(*Y(*EIJD*UOGhdsuoGHDSgpFYD(P&*SYp(&F(*&NF(&*(#&D(*&FN^#(*N*(N*(D*(EE(MN*DIFUDSFU98D&F*(D&F*9D&f7DS(*Fn7SD(Nf798S&NF*(DS&NFds&F98N&fd7fn8S7fDS(8
2 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
File: 10.png (123 KB, 264x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
10.png
123 KB, 264x314
Hahahahahahaha, NIGGER!

File: 1448656659128.jpg (67 KB, 596x580) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448656659128.jpg
67 KB,
god bless watre

Your fortune: Very Bad Luck
6 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
t̖̱̯̏ͥ͌̽͠h̹̺̙̞͔ͭ͋̄̚i̡̧͇̞͆ͧ̒͆ͩ͒̉ş̲̜̰̰̠ͤͧͪ̌ ̟̝̦̞͈͚͓̈́̿͒̀͞͝i̶̹͍̘̭̰̗̙ͤ̾͛̈́̐̅s̵̤͔̞͔͕͔̊̇̀ͣ͜ ͎̼̼̺̱̠̺̫͛ͯ͑͗̇͠n̼̙̙͎̳͚͍͙͓ͯͧ̄ͮ̇̀ī̸̝̼̜ͬ̑̏̇̿̓c̰̪̪͛̽ͯe͔͚̪͎̝̯ͧͥͦ̚ ̔̆͒̓̋̋͏̭̟̟̤͓̼͈̬̫͠b̲̻̫̭̩̀̌̈̒̕͝ǒ̸͉̭̥̲͕̣͙͐ắ̤̩̲̳̺̹̯̯͖ͦr̼̯̱̯͌̄͂̏̀ḏ̵̶̭̐
>>
>>4028663
#StayHydrated
>>
drink water nation

water

File: dont-bother-me.jpg (81 KB, 400x464) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dont-bother-me.jpg
81 KB,
Who is calling her s4s?
Don't bother to reply.
4 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1450993623397.png (169 KB, 264x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450993623397.png
169 KB, 264x314
Hahahahahaha, YEAK!
>>
KGB headquarters
>>
File: 39.png (123 KB, 264x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39.png
123 KB, 264x314
Hahahahahaha, YEAK!

File: s4sgrowth.png (95 KB, 508x495) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s4sgrowth.png
95 KB,
(s4s] increases!
7 replies and 6 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1437700222739.jpg (124 KB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1437700222739.jpg
124 KB, 1280x720
>>4028640
WHAT A BREAKTHROUGH!
>>
File: s4sgrowth.png (78 KB, 489x520) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
s4sgrowth.png
78 KB, 489x520
>>
File: malthus.gif (37 KB, 220x293) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
malthus.gif
37 KB, 220x293
>>4028667
4chan's servers cannot sustain this rate of exponential growth. There will be widespread famine, and society will disintegrate.

File: 1450736072686.jpg (87 KB, 620x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1450736072686.jpg
87 KB,
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
8 replies and 8 images submitted. Click here to view.
>>
File: image.jpg (1 MB, 2900x3000) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
1 MB, 2900x3000
>>
File: Untitled.jpg (163 KB, 887x620) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Untitled.jpg
163 KB, 887x620
>>
File: wahuuuut.jpg (40 KB, 1064x703) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wahuuuut.jpg
40 KB, 1064x703
aaaahhhhhhhhhhh, ahh, ahhhhh, ahhhhhh, ahhhhhhh.... impossible! ahhhhhhh!!! how could this deer.... be soo powerful? ahhhhhhhhhh

File: image.gif (10 KB, 552x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.gif
10 KB,
B
2 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
>>4028620
LOOGS LIGE BOLAND :DDDDDDDd

File: bobs.jpg (48 KB, 218x164) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
bobs.jpg
48 KB,
bobs
3 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
nice bobs
>>
>>4028614
Lewd

File: 1448978025592.gif (28 KB, 253x199) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448978025592.gif
28 KB,
sesember

day 26
3 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1439078794216.png (68 KB, 800x480) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439078794216.png
68 KB, 800x480
>>4028600
ses tbh
>>
>>4028600
nice dubs

>>4028600
>>4028641
nice ses

File: wario.png (23 KB, 641x498) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
wario.png
23 KB,
i drew this picture of wario
5 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
i drew this picture of ur momio
>>
>>4028601
shit, rekt
>>
File: 39.png (123 KB, 264x314) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
39.png
123 KB, 264x314
>>4028601
Hahahahahaha, YEAK!

File: image.jpg (13 KB, 466x241) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
13 KB,
Lips

Your fortune: Reply hazy, try again
3 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
Share the load.....xd
>>
File: Autism levels.jpg (8 KB, 239x250) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Autism levels.jpg
8 KB, 239x250

File: froge.gif (21 KB, 210x203) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
froge.gif
21 KB,
>wew
wew
>tet
tet
>qeq
tet
>heh
qeq
>pep
pep
>lel
lel
>pep
qeq
>beb
beb
>tet
wew
>wew
wew
>wew
wew
>wew
wew
>qeq
wew

Comment too long. Click here to view the full text.
8 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
File: image.jpg (9 KB, 240x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
9 KB, 240x240
>>wew
>wew
>>tet
>tet
>>qeq
>tet
>>heh
>qeq
>>pep
>pep
>>lel
>lel
>>pep
>qeq
>>beb

Comment too long. Click here to view the full text.
>>
why should i post in a thread i dont understand?
>>
File: froged.gif (811 KB, 253x196) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
froged.gif
811 KB, 253x196
>>4028618
>>4028618
*inhales DEEPLY through nose* nnnnnnnnnn f*ck yea i can NOT stop f*rting g*d D*MN dude it smells like SH*T mmmmmmmmmm


Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.