[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Archived threads in /s4s/ - Sh*t 4chan Says - 539. page
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.


File: dcl.gif (36 KB, 200x200) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
dcl.gif
36 KB,
le kawaii anime of happiness is laughing.........
6 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
>>3948929
lol my sides are orbiteing.......
>>
I wish I was hawaii
>>
>>3948934
epic................................................ epic win.............................................

File: oobd.jpg (9 KB, 243x247) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
oobd.jpg
9 KB,
taking my coffee without cream or sugar for a week and i want to tell everybody
6 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
>>3948924
garbage meme garbage human
>>
good luck on you're disciplined journey
>>
File: image.jpg (27 KB, 360x240) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image.jpg
27 KB, 360x240
i like mine with a bit of spaghetti on the side

File: nigger.png (3 KB, 425x287) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nigger.png
3 KB,
This is my newest work of art/meme. I call it "The word 'nigger' in size 72 Courier font"

Please enjoy

(no flash photography)
17 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
>>3948887
Art
>>
Good sir... Take this upvote. You hace3 earned it, my friend.
>>
>>3948896
hace*

File: king.jpg (356 KB, 774x880) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
king.jpg
356 KB,
My actual and real face when I have crafted and posted a the le thread of epic epicness for the win AND the lulz
11 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
epic simply epic i "LULZ'd" in IRL literally for the win
>>
kawaii
>>
sliterally. Sliterally epic.

Your fortune: You will meet a dark handsome stranger

File: 1438040145821.jpg (62 KB, 631x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1438040145821.jpg
62 KB,
i make le thread
7 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
lol...
>>
>>3948860
epic.......
>>
>>3948858
Yes! It is!

Your fortune: Excellent Luck

File: 1447098486805.jpg (48 KB, 960x540) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1447098486805.jpg
48 KB,
le epically kawaii for the win
6 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
>>3948849
thats le kawaii ASCII art
>>
literally kawaiically epic

Your fortune: Reply hazy, try again

File: norm.jpg (52 KB, 400x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
norm.jpg
52 KB,
Norm thread. Post Norm.
https://www.youtube.com/watch?v=x0kqGd6jTmg
7 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1448589118022.jpg (101 KB, 400x591) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448589118022.jpg
101 KB, 400x591
>>
>>3948833
b e a r t o b e d i f f e r e n t

Norm of the North
>>
File: 1448609785726.jpg (114 KB, 720x705) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448609785726.jpg
114 KB, 720x705

File: 1445352631383.png (891 KB, 876x674) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1445352631383.png
891 KB,
daily reminder that your my friend [s4s]
11 replies and 4 images submitted. Click here to view.
>>
File: 1448503754464.png (351 KB, 477x595) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448503754464.png
351 KB, 477x595
*sip*
>>
>>3948828
haha that is actually my "mfw" face right now, what an interesting coincidence
>>
>>3948843
http://youtu.be/88OY3hgBWag

File: nice.jpg (31 KB, 319x310) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nice.jpg
31 KB,
What is [s4s]?
https://www.youtube.com/watch?v=-77f5mKBmCI
6 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
It is a nice board
A nice board
And more

Your fortune: Outlook good
>>
>>3948819
i prefer the thread simulator
>>
>>3948822
your mom is a nice board and more.
gud dub

File: 1448545030761.jpg (65 KB, 256x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448545030761.jpg
65 KB,
NEW GAITHER'S POND GROUP THREAD!

https://join.skype.com/uUhEfBE4jw5F

Weebshit, Computers, Politics, Traps, you name it. We discuss it here at Gaither's Pond, the #1 LEADING CROSS-BOARD 4CHAN SKYPE GROUP.

COME ON DOWN!

https://join.skype.com/uUhEfBE4jw5F
8 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
>>3948801
https://youtu.be/667_-QNYneg
>>
>>3948801
Why aren't you using discord, a program that ensures the dankest maymes?

Your fortune: Bad Luck
>>
>>3948831
>discord
HA, RITE, i bet u use 'deluge' too. HA-HA

File: image:397.png (360 KB, 687x417) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
image:397.png
360 KB,
SKIN?
6 replies and 1 images submitted. Click here to view.
>>
4u
>>
i͚̱͓̮̻̲̫ͦ͊ͭ̋͐̃̀f̥̮͗̅̇ͣ ̷͎̥͉͓͔̩̖̪̆̐͊ͦ̋͊̌̕͜i̛͎̖̦̹̠̥̩̩ͪͩ͊̆ ̩̥͕̣̳̲͖̹͊ͪ̽̔͟p͎͔͖̱̬͖̝̲͎̆ͮͦ́ṵ̡ͫͫͮ̇͌l͔̼͇͖͂͗͗̈ͨ͠ͅļ̣̱͌̇ͥ͌ͦͩ́̇̂ͅ ͤͯͧ̈́̃̚҉̳̫̻̖t̷̸͔̿̓͗ͫ͊̍h̸̶̯̻ͮ͂͘ạ̶̫̀̒̚t̢̙͉̼͚̹̫̲͚͒ͬͮ̂̎͋ ͥ́҉̴̙̭͖͖̦̞̩̝o̷̫̠̰̭̩͔͑̅͌͊͡f̴̠̫̪̺̫̰ͧ̎͛͠f̷̼̥̻̠̺̠͌̌́̎́͟ ̝͉͇̙̪̮̻̩ͬ͆w͆͛ͪͧͬ͏̥̘̫͓̻̯̀̕i̛͕͕̰ͩͮ̋͊͑̎̃̀l̨͙̖ͧͨ͌ͫ̽̚l͚͇̽ͩͨͨͨ ̈́̇́̈̏̉̈́͗҉̸͔͎̼̼̻͡y̸̜̹̙͔̠͑̉o̸͚̖̦̙̤̠͖̻͎̾ͮ͋̐͝u̧̪̼͖̬̳̯͈̭͊͗ͦ̾̎ͅ...
Comment too long. Click here to view the full text.
>>
...
Comment too long. Click here to view the full text.

File: ronald.jpg (82 KB, 386x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ronald.jpg
82 KB,
hello
hello mcdonalds
mcdonalds here
hi mcdonalds
30 replies and 20 images submitted. Click here to view.
>>
File: frogmope.jpg (107 KB, 743x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frogmope.jpg
107 KB, 743x574
ronald
mcdonalds hey
hello mcdonalds
>>
File: ronald.jpg (43 KB, 386x412) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
ronald.jpg
43 KB, 386x412
hi i been getting complain
yeah don't
yeah don't call here no more
>>
File: frogmope.jpg (97 KB, 743x574) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
frogmope.jpg
97 KB, 743x574
what

File: file.png (1 MB, 1280x720) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
file.png
1 MB,
me on the right
7 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
Where did I get this pic of you?

Your fortune: Godly Luck
>>
File: +1.png (12 KB, 232x150) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
+1.png
12 KB, 232x150
>>3948787
nice big dubs
*wispa*
>saving op's pic

Your fortune: You will meet a dark handsome stranger
>>
>>3948764
me on the anime

File: 1448593266146.jpg (45 KB, 477x479) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1448593266146.jpg
45 KB,
WUB WUB WUB
7 replies and 3 images submitted. Click here to view.
>>
DUB DUB DUB
>>
>>3948747
nice boeing 747 get

>>3949488
nice DubZ
>>
>>3949488
nice dubs

File: 1439787225083.png (125 KB, 332x450) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1439787225083.png
125 KB,
9 replies and 2 images submitted. Click here to view.
>>
yes. im in europe and im dead
>>
>>3948688
dubs condole the jews killed europe
#whitegenocide
>>
>>3948688
>>3948692
Can confirm, nuclear holocaust over here.


Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]
Pages: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631] [632] [633] [634] [635] [636] [637] [638] [639] [640] [641] [642] [643] [644] [645] [646] [647] [648] [649] [650] [651] [652] [653] [654] [655] [656] [657] [658] [659] [660] [661] [662]

[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.