[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nederdraad
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /soc/ - Cams & Meetups


Thread replies: 13
Thread images: 5
File: nederland vlag.gif (4 KB, 384x256) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
nederland vlag.gif
4 KB, 384x256
Nederdraad

21/m/0172

nog plannen voor het weekend?
>>
Proberen een gat te vinden voor mijn piemel.
>>
File: 1443270851737.jpg (54 KB, 434x435) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1443270851737.jpg
54 KB, 434x435
>>22737490
probeer de pot pindakaas
>>
>>22737501

Nah, heb liever iets met tieten.
>>
>>22737503
Vrouwen zonder borsten zijn niks waard ofzo? oke
>>
File: 1428741229334.jpg (28 KB, 304x400) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1428741229334.jpg
28 KB, 304x400
>>22737646
voor sommige wel ja
>>
hey, hallo.
>>
File: 48ACD.png (410 KB, 600x491) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
48ACD.png
410 KB, 600x491
>>22737882
>>
>>22737918
hoe is het met jou?
>>
Eyy 3882 hier (precies in het midden van het land)
>>
>>22737646
Hoe kleiner hoe beter ;)
Zolang het maar vrouw is.
>>
Hier gaan we weer.

Ik verveel me en zoek mensen om mee te praten of hangen. Of mensen om mee je jammen, altijd gezellig.

Ben een 22 jarige kerel woonachtig in Vlierden, bij Deurne (eigenlijk Venray maar dat is tijdelijk).

Skype: GuitarGamerRed
Kik: DutchDude93
>>
>>22738328
goed, ik heb net een film gekeken op netlfix, en nu een jenkie vouwen
Thread replies: 13
Thread images: 5
Thread DB ID: 76868[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.