[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
Nederdraad? Nederdraad!
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /soc/ - Cams & Meetups


Thread replies: 12
Thread images: 3
File: Nederland.jpg (54 KB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Nederland.jpg
54 KB, 1920x1080
Nederdraad? Nederdraad!
Post je contact info kik/skype en laat jullie hongerigheid voor de andere/zelfde sekse het werk doen
>>
Waarom niet

Kik: atwa2005
31/m/hetero

Redelijk dominant, maar kan ook best goed over niet sexuele zaken praten.

Niet dat ik er vanuit ga dat er nederlandse vrouwen hier zitten
>>
Omdat het weekend voor de deur staat: een zelf bump
>>
File: 1364326113258.gif (2 MB, 350x258) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
1364326113258.gif
2 MB, 350x258
Twente aanwezig
>>
21/m/ omgv rotterdam

Kik = chrisgeerts

Kik maar als je wilt chatten (of vragen hebt)
>>
>>22778224
>nederlandse vrouwen aanwezig
>>
>>22778436
>impying
>>
24/man/Amsterdam
Kik: Bluedenny
Momenteel chillend op de bank met kamergenoot, straks niet meer en meer tijd om te lullen.
>>
22/man/Zuiden (Deurne/Venray)

kik: DutchDude93
Ik zoek mensen die samen wat willen jammen of hangen. En het is het proberen waard: meiden en schattige jongens.
>>
24/f

Kik: nikita_1991
>>
21/m/bi Zwolle

Heb wel zin in een geile lul ;)
Kik/snap: leonvandijken
>>
File: Dromen.jpg (93 KB, 729x724) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
Dromen.jpg
93 KB, 729x724
>>22778790
Thread replies: 12
Thread images: 3
Thread DB ID: 78735[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Other sexy stuff] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.