[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
4chanarchives logo
W̟̠̪̗̖͓̖͑̈́̋̑ͥ̃ò̯̗̾̓͞ü̩̗͇͓̮̊ͬͨl̺̜̩̫ͫ̈́̔͛̚d̟͔...
Images are sometimes not shown due to bandwidth/network issues. Refreshing the page usually helps.

You are currently reading a thread in /vp/ - Pokemon


Thread replies: 15
Thread images: 2
File: t6z7uey5.png (2 MB, 1920x1080) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
t6z7uey5.png
2 MB, 1920x1080
W̟̠̪̗̖͓̖͑̈́̋̑ͥ̃ò̯̗̾̓͞ü̩̗͇͓̮̊ͬͨl̺̜̩̫ͫ̈́̔͛̚d̟͔ ̘̻̻̲̺̱ͦͦ͋͑̃͑̈yͩ̆̏o̲̺͆͊͋̐͞ŭ̗͓ͮͬ̏ͤ͌̀ ̞̜̤̘̍ͬ͒̑̑̾̚͝t̠̱̝̩̙̍̑͌r͔͔̓a̢̗͓͎ͧͤ̅ͭ̿̌i̪͖͕͍̤ͣ̾̄n̝̬̜ͦ͊ ͑ͨ͐a͎̺ͪ́ ̠͙̱͇̞̃̉͆M̢̬͚̱ͮ̆̒i̲̽ͬ̏ͦ̈́̏́s̺̘͉͙̼͑̑͗͆̂͌̚s̝̻ͬ̌ͭ̓ͭ͋̚iͮ́n̼̗̖̰̐̎͗̈́̈̚g̙̤͔͎̭̘͠N̒ͥ͒̐́̅͆o͉͉̕.̯ͤ̒ͩ̽̓ͤ̀͡?̠̮̗ͣ͆͗͑
>>
>>24578929
W̝̻̓ͫͦ̿͛̽̌ͧ͂̈̓͆̄ͪͬͫ͢͟ͅͅo̴͗ͭͭ͆͆̈́̔̉ͭ̾̈́̑͏̤̖͈͚͚͔͖͍̤͝u̷̸̢͍̲̪̟̪͂̋̄̄ͤ͒̅ͦͬ̽̅́̏̿̐̐̈͟l̶̬̯̜̰̯̥̣͇̔̾ͣ̇̓̔ͤͤ̈̀͟͟d̙̮̬͕̗̼͊͊ͪ̐̔ͫ̀̚̚ ̴̨̙̮̖͚̘͔̯̮̲̼͒͑͐ͮ̿̒͡ỳ̵̢͚̥̫̝̞̼͓̺̱̥̻̭̪͎̘̾͒ͣ̒̽ͮ̽̾̾̕͞ô͛̎̅ͯ͏̶̨̖̯̼̩͖͚̤ͅuͫ́ͮͫ̈́͑ͣ͆̑̽͛͞͏̰͈̳̲̱̼͖͉̤̞͔͕͙̼͕̰̀͢ ̷̨̢̯̳͚̣̟̮̯̖̹̟̹̰̰̘̰ͮ̈̏̀̓a̷̭̯͈̬̞͎̞̘̣̞̺̦̬ͯ͗̀ͧ̍ͤ̌̀ ͚̱̫̺͚̺̳̺̗̬̙̺͔͂̔̉̈͂̉ͣ̏͟M̶̨̜͖̝͎̹̣͔̍̈́̃͂̆̔ͤ̋̓i͂͐̀̅ͦͦͨ̃ͥ̇̆̋̈͐͂҉̨̤̘̪̙̪̗̤̠̣́͢s̷̈͒͐̋̓ͤ̊͗͠͏̶͎̝̞͓̪͔̠͕̯̞̹͟ͅs̔̈̿ͭ̽̒͌͞͏̢͈̩̼̜i̵̡̛͕͇̠̞̱͆̈́ͦ͐ͯͭ̆ͮͣ͊͌̑̉̒͋ͧ͘nͧ̑̉̍͗̾̋͌̂ͥ̊͂͋ͦͤ̚͏́͟҉̩̰̜͈͇g̶̸̨̝̪̯̩̝̱̜̤̠̙̦̩̳͊ͥ̽͆̒ͭ͆̃́͡ͅṆ̵̳̘͎̠̲ͧ̉͗͒̊̇ͪ͗̅̄͋ͮͣͫ͜ͅo̢̨͕̮̖̞̙͍̠̝̞̫͍̺̱̥̞͙̮ͫ͒̓̓̓ͅ.̛̙̖̺̪͕̳̜͈̍͂̉̋͋̾̈̆ͤ͆ͫ̓̏̀̚͠͝ͅͅ?͈̲̱̘̠̹̳̠̭͔̪͈̺̜̣̤̃̄͒́͊͗̋̆ͬͥͧ͗͆̋̚̕͘͞
>>
File: =_=.png (88 KB, 302x466) Image search: [iqdb] [SauceNao] [Google]
=_=.png
88 KB, 302x466
yeah it seems pretty chill
>>
>2015
>still doing muh missingno is the otherworld shit
>>
whats his mega
>>
>>24579664

Mega Missingo baka desu
>>
>>24579664
>his

Die cis scum
>>
>>24579037
/thread
>>
>>24578929
>that shadow
>>
>>24579027
is there porn of this?
>>
>>24584721
Probably
>>
>>24578929
spooky meme
>>
3 spooky 5 me
>>
>>24578929
probably not.
>>
>>24579664
M'
Thread replies: 15
Thread images: 2
Thread DB ID: 72561[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]
[Boards: 3 / a / aco / adv / an / asp / b / biz / c / cgl / ck / cm / co / d / diy / e / fa / fit / g / gd / gif / h / hc / his / hm / hr / i / ic / int / jp / k / lgbt / lit / m / mlp / mu / n / news / o / out / p / po / pol / qa / r / r9k / s / s4s / sci / soc / sp / t / tg / toy / trash / trv / tv / u / v / vg / vp / vr / w / wg / wsg / wsr / x / y] [Home]

All trademarks and copyrights on this page are owned by their respective parties. Images uploaded are the responsibility of the Poster. Comments are owned by the Poster.
This is a 4chan archive - all of the content originated from them. If you need IP information for a Poster - you need to contact them. This website shows only archived content.
If a post contains personal/copyrighted/illegal content you can contact me at wtabusse@gmail.com with that post and thread number and it will be removed as soon as possible.